wz

CB FM CONTEST ROMEO

KlLO LlMA 2008

*SOUTĚŽNĺ PODMĺNKY* dalšího ročníku nejstarší soutěže na Občanském pásmu
 
Termín konání:
- první poločas 17. 5. 2008 od 22:00 do 24:00 hodin
- druhý poločas 18. 5. 2008 od 01:00 do 03:00 hodin
 
1. Jediným kritériem pro umístění v tomto závodu je dosažení maximálního počtu soutěžních spojení mezi přihlášenými stanicemi do jednotlivých lokátorů České republiky. Samostatně je vyhodnoceno nejdelší spojení, nejvyšší součet odvysílaných kilometrů a nejlepší průměr DX. Vzorek pro výpočet celkového bodového zisku je uveden v Klíči pro 14. CB Contest RKL 2008. Elektronický Soutěžní deník vypočítá výše uvedené položky automaticky.
 
2. V závodu RKL může pracovat pouze operátor, který je řádně přihlášen, zastupitelnost není povolena. Operátor může mít libovolný počet zapisovatelů, kteří soutěžní spojení neprovádějí.
 
3. Volací znaky pro závod přidělí soutěžícím pořadatel.
 
4. Platné spojení pro tento závod musí být zapsáno v originálním „Soutěžním deníku„ v elektronické či písemné formě. Program si závodník může zdarma stáhnout na naší internetové stránce. Program lze využít pro výpočet vzdáleností mezi lokátory na celé zeměkouli i mimo tento závod. Majitelé předešlých verzí je mohou bez problémů použít. Pokud nemáte tuto možnost, můžete program objednat telefonicky na disketě, nebo na CD CB RKL (to obsahuje i další užitečné programy pro CB včetně barevné mapy lokátorů)
 
5. Za neplatná soutěžní spojení jsou považována:
a) Spojení mimo trvání závodu.
b) Spojení mezi soutěžní a nesoutěžní stanicí.
c) Spojení odposlechnutá a zprostředkovaná.
d) Spojení se soutěžícími stanicemi, které jsou na přesunu.
e) Opakovaná spojení se stanicí se kterou již v závodě bylo pracováno.
 
6. Kontrola a vyhodnocení:
a) Počítačovým zpracováním.
b) Odposlechem na CB pásmu kontrolními stanicemi pořadatele.
7. Vymáhání cen pro tento závod jakoukoli cestou nelze uplatňovat!
 
8. Startovné do závodu 14. CB CONTEST RKL 2008 je stanoveno na 150,-Kč.
 
9. Slavnostní vyhodnocení závodu bude provedeno dne 14. června 2008 při 14. Mezinárodním setkání uživatelů CB v 11:00 hodin (místo konání bude dodatečně upřesněno). Začátek setkání je již dne 13. 6. od 17:00 hod.
 
10. Uzávěrka přihlášek je dne 9. května 2008. Po uzávěrce se v letošním roce nebude již možno přihlásit!
 
Vítěz se stane po dobu jednoho roku držitelem putovního poháru Romeo Kilo Lima, na jehož podstavci zůstane navždy zaznamenán jeho volací znak CB pro uchování věčné slávy.

 Pokud jsi se rozhodl závodit a pečlivě jsi prostudoval tyto Soutěžní podmínky, zašli na adresu pořadatele uvedenou v záhlaví, nebo on-line na naší internetové stránce,
 nebo nově, SMS na tel. č. 739266854 nejpozději do 9. května 2008:
• řádně vyplněnou Přihlášku do závodu – elektronicky nebo poštou
• složenkou startovné ve stanovené výši 150,- Kč (jednostopadesát) (Osvědčilo se i v doporučeném dopise – úspora) nebo enníkuicky na účet 408337053/0800
• ústřižek složenky (doklad o zaplacení startovného, není třeba u zaslání na účet)
• máš – li zájem o program *PC „Soutěžní deník„ stáhni na naší internetové stránce
Na základě doručené přihlášky a uhrazení startovného, pokud posíláš poštou (ústřižek), obdržíš:
• Volací znak do závodu
• Soutěžní deník – po ukončení se odesílá pořadateli k vyhodnocení do 23. 5. 2008 e-majlem, nebo doporučenou poštou ve vl. Zájmu
• Disketu nebo CD s programem Soutěžního enníku pro CB Contest RKL ( pouze po telefonické objednávce a zaslání finanční úhrady).
 
Zvláštní poděkování náleží sponzorům kteří věnují své ceny do závodu a kontrolním stanicím pořadatele.
Prezident RKL: 329 RKL 1 Peklo Liberec: http://www.cbrkl.cz/tools/contest.html

–––––––––––––––––––––––––-
 
Béčkovej závod 2007 CB KLUBU ČESKÁ LÍPA
 
Již je možno se přihlašovat na nultý ročník soutěže BÉČKO.
Závod Béčko začíná dostávat konkrétní podobu.
 
V době, kdy píšu tyto řádky, je již v levém sloupci na stránkách WWW.CBDX.CZ k dispozici elektronická přihláška do závodu Béčko. Všímaví návštěvníci stránek ji už samozřejmě zaregistrovali a začínají chodit první přihlášky, jako úplně prvnímu se to povedlo Petrovi Opatov, blahopřeji, doufám, že ti šéf soutěže za to přidělí nějakou prominentní volačku!
Přihlášení nám tedy již funguje, startovné se neplatí, po přihlášení vám přijde mail, kde kliknete na uvedený řádek, to je potvrzení přihlášky z vaší strany, v dopise je vše podrobně popsáno, neliší se to od přihlašování v minulých letech. Od šéfa soutěže pak očekávejte email, ve kterém bude zatím jediná informace pro vás a to je vaše soutěžní volačka.
Aby sme trochu rozlišili volačky v závodě Béčko a nemíchalo se nám to případně se závodem LPD 2007, budou všechny přidělené volačky mít vyšší číslo, než 199, tedy od dvouset nahoru (a na LPD 2007 tedy zřejmě budou ET-čkám přiděleny volačky nižší, než 200). S číslováním si nedělejte hlavu, říkám to jen pro úplnost čím se bude řídit přidělování volaček - pro vás je směrodatná pouze přidělená volačka pro závod a víc o tom asi není třeba spekulovat.
V současné době se ke svému dokončení blíží soutěžní deník, který bude použitelný jak pro závod Béčko (kde bude mít premiéru), tak následně i pro závody LPD. Pokud se s pořadatelem nedomluvíte jinak, budou přijímány pouze deníky vytvořené v tomto programu. Program bude zdarma a bude volně ke stažení na stránkách WWW.CBDX.CZ . Pořadatel bude chtít umožnit účastnit se závodů i lidem nevybaveným počítačem, kdo a jak se s Honzou domluvíte, že za vás soutěžní deník do počítače přepíše , je tedy jen na vaší a Honzově domluvě. Pokud ovšem někdo na "drzovku" pošle jen papírový deník aniž by se s Honzou domluvil, tak nejspíš bude mít "smolíka", opisování deníků není jeho hobby ani jeho povinnost. Podle propozic dodává závodník svůj soutěžní deník do data určeného pořadatelem a to ve formě určené pořadatelem.
Snad neprozradím tak moc, když přidám několik drbů: Program bude stále stejný, ale co a jak bude dělat a jak bude fungovat bude určeno zvláštním klíčovým souborem (jmenovat se bude zřejmě lpd.key). Tento objemem velmi malilinkatý soubor bude pořadatelem vydáván vždy v dostatečném předstihu před závodem ke stažení, program DENIK LPD si tento soubor bude umět i sám stáhnout z internetu.
V tomto klíčovém souboru budou všechna pravidla a omezení, podle kterých pak program bude pracovat. Kromě jiného v něm bude uvedena i doba expirace, to znamená, že po vypršení platnosti klíče již nebude možno s programem pracovat. Tím by se mělo zabránit tomu, že pořadateli bude zaslán deník z minulého roku, nebo dokonce z jiného závodu - je to tedy opatření chránící jak pořadatele, tak i závodníky, aby se ani náhodou nepracovalo s neaktuálními daty.
Ono takhle popsané to vypadá docela složitě, ale v praxi to bude dost jednoduché - po spuštění programu si program zjistí, zda má správný klíč a pokud ho nemá, nebo pokud je již prošlá jeho platnost, pak se program pokusí stáhnout klíč nový.
Uživatele program začne "otravovat" teprve tehdy, když internet nebude dostupný. Klíč bude možné přenášet třeba na disketě nebo na USB FLASH disku a podobně. Soubor klíče bude volně ke stažení na našich stránkách, odkaz na klíč bude dostupný hned z hlavní stránky.
 
Co se bude vyžadovat za data
Vyžadovat se budou VŠECHNY náležitosti spojení, tedy nejen volačka, lokátor a číslo deníku, ale i oba reporty a čas. Tady není asi o čem moc diskutovat, reporty jsou běžně součástí i nesoutěžních spojení, vyžadují se i v jiných soutěžích, čili pokud někdo pošle deník bez reportů, počítač mu spojení vyhází.
 
Jak to je se zadáváním času
U času je situace o poznání volnější, pořadatel tím zareagoval na připomínku Vlasty Záluží CL-40, že náš způsob bazírování na přesném času není u většiny závodů obvyklý a že by navrhoval toleranci plus minus pět minut. Pořadatel tento návrh přijal a tak se od nultého ročníku závodu Béčko nebude lpět na přesném času.
Podrobněji: pokud se nebudou časy v deníku obou protistanic lišit o více, než 10 minut, pak bude spojení uznáno za platné (samozřejmě musí sedět i ostatní hodnoty obou spojení proti sobě). Pokud se časy budou lišit o více než 10 minut, bude to považováno za nesplnění podmínky a spojení z tohoto důvodu uznáno nebude.
Nejen na závody pořádané CB klubem Česká Lípa jsou již pro mnoho závodníků přesné DCF hodiny běžnou praxí. Pokud by si závodníci před závodem nařídili hodiny bez DCF podle někoho , kdo přesným časem disponuje, nemusí si závodníci na konci soutěžního spojení čas spojení ani sdělovat. Samozřejmě ovšem jim tato možnost - navzájem si sdělit a potvrdit čas - i nadále zůstává.
 
Co se u položky čas ještě kontroluje a co nikoliv
U času ještě chvíli zůstaneme, chci zde vypíchnout jednu věc a sice to, že se v programu budou časy pouze porovnávat proti sobě a pak že budou porovnávány jen z toho hlediska, zda patří do první, nebo druhé poloviny soutěže. Pokud se v deníku z noční části objeví čas například 15:22, pak spojení uznáno nebude, protože noční část probíhá od 23:00 do 05:00. Co ale nevadí jsou následující příklady:
č.d. Volačka čas
1 ET-11      23:22
2 ET-21 23:20
3 ET-31 23:23
4 ET-41 23:23
5 ET-51 23:23
6 ET-61 23:24
Jak je z příkladu patrné, není a nebude sledována časová posloupnost. Porovnávají se pouze dva časy jednoho spojení proti sobě, vzpomínáte ? Ty časy nemusí jít za sebou (spojení číslo 2 má uveden dřívější čas spojení, než spojení č.1) a za druhé v jedné minutě je schopen i běžný operátor udělat více spojení (spojení 3,4 a 5 mají uveden stejný čas spojení). Pokud by všichni používali přesný čas, pak by první možnost ani nastat neměla, nicméně za chybu to považováno není.
To je k času zatím vše, snad jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně. Zjednodušeně řečeno : pokud obě stanice mají zapsaný stejný čas (nebo čas lišící se max. o plus minus 5 minut) a ten čas odpovídá době závodu, pak s časem nebude žádný problém. Je jedno, že časy nejdou za sebou nebo že v jedné minutě máte zapsáno více spojení.
 
Co je opravdu třeba vědět !
Počítač převezme zaslané deníky a začne je zpracovávat. Je důležité vědět, že platné spojení je oběma stranám potvrzeno pouze tehdy, když obě strany mají navzájem všechny hodnoty správně. Pokud třeba i jen jeden má například špatně zapsaný report, pořadatel nezkoumá kdo ze závodníků chybu zavinil a toto spojení OBĚMA závodníkům za platné neuzná ! Je jedno, zda jeden závodník data nesrozumitelně předal, nebo druhý je špatně zapsal, nebo zda vznikla chyba až doma při přepisování z papírového deníku do programu DENIKLPD. Na spojení se rovnou měrou podílejí oba operátoři. Nesprávně zapsaným údajem se spojení nezapočítá nejen tomu, kdo chybu způsobil, ale i tomu kdo s ním to spojení dělal. Jednoduše : spojení je buď uznáno oběma, nebo ani jednomu. Není možné jednomu závodníkovi spojení uznat a druhému nikoliv.
 
Bonus nakonec - to tu ještě nebylo!
Všechny deníky budou po soutěži vystaveny na internet! Nový způsob vedení deníku pořadateli umožní ještě více být transparentní vůči všem účastníkům závodu. Nový program kromě zjednodušení práce pořadatele (to dosavadní opisování zaslaných deníků zabralo mnoho času a skoro stejně času pak zabrala kontrola a oprava chyb vzniklých při opisování dat z papírových deníků, k tomu přidejte i to, že ne každý má zcela čitelný rukopis a na pořadateli bylo posoudit zda zapsaná data odpovídají údajům u protistanice + samozřejmě další potíže s tím spojené).
Protože data budou vyplněna jednoznačně již od samotných závodníků, nebude moci docházet k různým kolizním situacím - co si závodník pošle, s tím bude program na vyhodnocení soutěže pracovat. Na konci počítač „vyplivne“ výsledkovou listinu, která u závodu Béčko bude vystavena ještě před vyhlášením výsledků závodu v Holicích. Pár dní po zaslání výsledků se tedy dozvíte svoje umístění v soutěži.
Dále budou na internetových stránkách pořadatele, tedy CB klubu Česká Lípa, vystaveny všechny deníky všech závodníků, kteří deník k vyhodnocení zašlou ! Budete si tedy moci sami zkontrolovat, zda vás počítač někde neošidil, nebo kdo z protistanic ve svém deníku udělal chybu v zápisu, budou slovně vyjmenované všechny důvody, proč daný řádek v deníku nebyl uznán za platný. Pořadatelé chtějí do budoucna zvýšit zájem CB veřejnosti o soutěže pořádané CB klubem Česká Lípa a naprostá průzračnost při hodnocení deníků by zvýšení zájmu rozhodně pomoci mohla.
Tak, to je pro dnešek vše, i tak jsem se rozepsal až až, snad to pro vás nebylo vyloženě nudné čtení. Pokud jste se ještě žádné soutěže nezúčastnili, klidně si to zkuste, buď na jaře v soutěži Béčko, kde ani neplatíte startovné, nebo pak v létě zkuste soutěž s dlouholetou tradicí - Letní polní den. Sice je třeba vést deník (třeba i na papír, ke stažení jsou předtištěné formuláře, takže v zápisu na nic nezapomenete) a ten po skončení závodu opsat do počítače, ale jinak je to celé prima zábava a ohromný relax, je to událost o které se pak ještě dlouho hovoří a být u toho stojí rozhodně za to!
Bohouš Č.Lípa
 
13. CB FM CONTEST
RKL LIBEREC 2007 ROMEO KlLO LlMA
Regionální Klub CB Liberec
PO BOX 21, 460 10, LlBEREC 10, IČ:46747869; Telefon: 739266854, e-mail: cbrkl@seznam.cz , http://www.cbrkl.cz
 
Vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
dalšího ročníku nejstarší soutěže na občanském pásmu
 
Termín konání:  první poločas 19.5.2007 od 22:00 do 24:00 hodin; druhý poločas 20.5.2007 od 01:00 do 03:00 hodin
1) Jediným kritériem pro umístění v tomto závodu je dosažení maximálního počtu soutěžních spojení mezi přihlášenými stanicemi do jednotlivých lokátorů České republiky. Samostatně je vyhodnoceno nejdelší spojení, nejvyšší součet odvysílaných kilometrů a nejlepší průměr DX. Vzorek pro výpočet celkového bodového zisku je uveden v Klíči pro 13. CB Contest RKL 2007. Elektronický Soutěžní deník vypočítá výše uvedené položky automaticky.
 
2) V závodu RKL může pracovat pouze operátor, který je řádně přihlášen, zastupitelnost není povolena. Operátor může mít libovolný počet zapisovatelů, kteří soutěžní spojení neprovádějí.
 
3) Volací znaky pro závod přidělí soutěžícím pořadatel.
 
4) Platné spojení pro tento závod musí být zapsáno v originálním „Soutěžním deníku„ v elektronické či písemné formě. Program si závodník může zdarma stáhnout na naší internetové stránce. Program lze využít pro výpočet vzdáleností mezi lokátory na celé zeměkouli i mimo tento závod. Majitelé předešlých verzí je mohou bez problémů použít. Pokud nemáte tuto možnost, můžete program objednat telefonicky na disketě, nebo na CD CB RKL (to obsahuje i další užitečné programy pro CB včetně barevné mapy lokátorů)
 
5) Za neplatná soutěžní spojení jsou považována: a) Spojení mimo trvání závodu.
b) Spojení mezi soutěžní a nesoutěž. stanicí.
c) Spojení odposlechnutá a zprostředkovaná. d) Spojení se soutěžícími stanicemi, které jsou na přesunu.
e) Opakovaná spojení se stanicí se kterou již v závodě bylo pracováno.
 
6) Kontrola a vyhodnocení:
a) Počítačovým zpracováním.
b) Odposlechem na CB pásmu kontrolními stanicemi pořadatele.
 
7)Vymáhání cen pro tento závod jakoukoli cestou nelze uplatňovat!
 
8) Startovné do závodu 13.CB CONTEST RKL 2007 je stanoveno na 150,-Kč.
 
9) Slavnostní vyhodnocení závodu bude provedeno dne 16. června 2007 při 13. Mezinárodním setkání uživatelů CB Na Rašovce – penzion Onen svět v 13:00 hodin (změna místa a času konání vyhrazena). Začátek setkání je již dne 15. 6. od 17:00 hod.
 
10) Uzávěrka přihlášek je dne 12. května 2007. Po uzávěrce se lze přihlásit pouze telefonicky na info-hotline 739266854
11) Vítěz se stane po dobu jednoho roku držitelem putovního poháru Romeo Kilo Lima, na jehož podstavci zůstane navždy zaznamenán jeho volací znak CB pro uchování věčné slávy.
 
Pokud jsi se rozhodl závodit a pečlivě jsi prostudoval tyto Soutěžní podmínky, zašli na adresu pořadatele, nebo on-line na internetové stránce, nebo SMS na tel. č. 605/012262 nejpozději do 12. 5. 2007:
■ řádně vyplněnou Přihlášku do závodu - elektronicky nebo poštou
■ složenkou startovné ve stanovené výši 150,- Kč (jednostopadesát) (Osvědčilo se i v doporučeném dopise - úspora) nebo elektornicky na účet 408337053/0800
■ ústřižek složenky (doklad o zaplacení startovného, není třeba u zaslání na účet)
■ máš - li zájem o program *PC „Soutěžní deník„ stáhni na naší internetové stránce nebo objednej telefonicky
Na základě doručené přihlášky a uhrazení startovného, pokud posíláš poštou (ústřižek), obdržíš:
■ Volací znak do závodu
■ Soutěžní deník - po ukončení se odesílá pořadateli k vyhodnocení do 31. 5. 2007 e-majlem, nebo doporučenou poštou ve vl. zájmu
■ Disketu nebo CD s programem Soutěžního deníku pro CB Contest RKL ( pouze po telefonické objednávce a zaslání finanční úhrady).
Zvláštní poděkování náleží sponzorům kteří věnují své ceny do závodu a kontrolním stanicím pořadatele.
Prezident RKL: 329 RKL 1 Peklo Liberec

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

POZVÁNKA na akciu troch disciplín

 

7.ročník „Svätojánske mušky babky Kosačky 2006“

1.disciplína: „Súťaž o zlaté srdiečko“

2. disciplína: Svätojánska stovka.

3. disciplína: Let svätojánskej mušky.“

 

1.disciplína

 

Súťaž „O zlaté srdiečko“

Dátum: 24. - 25. 6. 2006

 

Prvá disciplína tkvie v podmienke:

Napísať zážitky z nočného výstupu a vysielania po vlnách pásma 27 MHz. K príspevkom možno napísať aj slušné vtipy o CB pásme, cébečkároch a Jánoch, Jankoch, Janíčkoch.

 

Na titulný list príspevku o zážitkoch z Jánskej noci a originálneho denníka napíšte:

a.) Názov expedície;

b.) Názov kopca a jeho lokátor;

c.) Volačku

d.) Meno a priezvisko, presnú adresu hlavného operátora;

e.) Telefónne číslo.

f)Volacie znaky a mená ostatných účastníkov.

 

Termín odoslania príspevku: PRÍSPEVOK TREBA ZASLAŤ do 20. 7. 2006 (príspevok zaslaný v liste odporúčam podať DOPORUČENE a k príspevku možno priložiť svoju fotografiu) na adresu:

CBRSK „Kosačka“,

Horné Chlebany 39;

956 31 Krušovce SR;

tel. č.: +421 0905/648 236.

Do PRVEJ disciplíny sa osobitne neprihlasuje, kto chce, môže príspevok napísať a po akcii Jánskej noci zaslať na uvedenú adresu.

 

Ceny:

Cena za prvú disciplínu je zlaté srdiečko.

Opis zážitkov z výstupu a vysielania na kopcoch Čiech, Moravy a Slovenska s pečiatkami Obecných úradov, reštaurácií, hospod, hájovní (poľovnícky zväz v lokalite vysielania a p.).

 

Zverejnenie príspevku:

Víťazný príspevok v prvej disciplíne bude zverejnený v Júnošíku a Výzve na kanále. K príspevku priložte svoju fotografiu. Všetky príspevky z Jánskej noci môžu byť postupne zverejnené v časopise Júnošík a na internetovej stránke: www.sweb.cz/agnesa.

 

  2.disciplína

Propozície súťaže „Svätojánska stovka“

Súťaž „Svätojánska stovka“ sa koná v dňoch 24. a 25. 6. v dvoch fázach a to od 18:00 do 23:00 h. a od 1:00 do 8:00 h.

   Frekvencia: CB pásmo (26.965 - 27.405 MHz -s výnimkou 1, 9, 10, 24. a 25. kanála.

  -V súťaži je povolené používať výhradne CB rádiostanice.

Poznámka:

Na Slovensku nemáme povolených 80 kanálov. Aby súťažiaci Slovenska mohli robiť spojenia s ČR je nutná zhoda vysielania na 40 kanáloch pre ČR a SR.

Povolený výkon: maximálne 4 W.

Modulácia: FM.

Súťažiaci sa riadia: Všeobecným povolením - VPR-02/2005 SR a VO-R/7/08.2005-22 ČR.

Znak: Pre všetkých súťažiacich je jednotný znak „ALFA BETA (skratka AB)“ a k znaku je organizátorom pridelené číslo.

Výzva súťažiaceho: Súťažiace stanice dávajú výzvu do súťaže na všetkých kanáloch CB pásma 27 MHz – mimo vyššie uvedených kanálov vo forme: „Výzva do súťaže Svätojánska stovka, tu ALFA BETA XX“ (číslo, ktoré má súťažiaci pridelené organizátorom).

Účasť: Zúčastniť sa môže každý vlastník občianskej rádiostanice pri dodržaní podmienok tohoto predpisu.

 

Súťažné podmienky

a) Nadviazanie čo najviac spojení nad 100 kilometrov v čase od 18:00 do 23:00 a od 1:00 do 8:00 hodiny. Rozhodujúci pre výpočet vzdialenosti je program Exlok.exe od Bohouše CL6 (Česká Lípa). Voľne je k stiahnutiu na http://www.cbdx.cz/exlok/ .

b) V súťaži platia spojenia urobené v prvej i druhej fáze súťaže. Napr.: keď urobíte spojenia v prvej fáze so súťažnou stanicou AB 20 a znovu v druhej fáze s tou istou súťažnou stanicou AB 20, obe spojenia sú platné. (Táto disciplína je pre tých, ktorí radi súťažia a chcú získať Putovnú svätojánsku mušku.)

c) Súťaže sa možno zúčastniť výhradne na kopcoch, v žiadnom prípade nie z domácich QTH.

 

Súťažný denník

Na titulní list súťažného denníka uveďte:

- názov expedície a pridelený súťažný znak

-kótu, nadmorskú výšku a lokátor miesta vysielania

-volačku súťažiaceho operátora

-meno a priezvisko hlavného operátora

-zoznam volačiek ostatných členov exp., ktorí budú nadväzovať spojenia počas súťaže

- presnú adresu a tel. kontakt

- celkový počet spojení nad 100 km.

 

Do staničného denníka treba uvádzať:

1.  dátum

2.  čas (tolerancia 3 minúty)

3.  číslo spojenia

4.  vyslaný report

5.  volačku protistanice a pri súťažných expedíciách i súťažnú značku a názov

6.  QTH protistanice - kótu, miesto, odkiaľ protistanica vysiela

7.  lokátor protistanice

8.  kanál

9.  prijatý report

10. vzdialenosť v km

11. poznámky

Do denníka sa zapisujú všetky spojenia nad 100 km urobené na území SR a ČR. Denník v písomnej forme, lebo v programe Excel.

 

Hodnotenie:

Za 1 km preklenutý vzdušnou čiarou sa prideľuje 1 bod. Vzdialenosti sa prepočítavajú v programe EXCEL, lebo v spolupráci s Bohoušovým Exlok.exe CL6 sa dajú prekontrolovať.

 

Poradie bude zostavené:

a) Podľa počtu diaľkových spoj. nad 100 km

- v prípade rovnosti počtu spojení nad 100 km rozhoduje, kto získal daný počet spojení s najväčším počtom bodov.- to je, kto má pri rovnakom počte spojení viac bodov za km.

- spojenia s neúplnými údajmi budú anulované.

- zo súťaže budú vylúčené stanice, ktoré si do denníka započítajú 1 a viac duplicitných spojení.

Nemožno uskutočniť spojenia pomocou opakovača.

b) Ďalšie poradie bude iba štatistické.

V prípade rovnosti bodov rozhoduje, kto získal daný počet bodov menším počtom spojení.

V prípade zhody rovnakého množstva spojení a najväčšieho počtu bodov ako aj v prípade rovnako dlhého diaľkového spojenia a počtu spojení rozhodne o víťazovi losovanie. Losovať budú členovia rady CBRSK Anočka Nadlice, Šrobár Krušovce a Salamander Horné Chlebany. 

Prečo prihlásenie do súťaže?

Dôvodom prihlasovania do súťaže „Svätojánska stovka “ (čo znamená spojenia nad 100 km o získanie zlatej putovnej svätojánskej mušky) je hlavne kvôli odovzdaniu súťažného znaku a aj informatívneho charakteru pre organizátora kvôli prehľadnosti kde v SR a ČR súťažia expedície. 

Štartovné:

Súťaž je bez štartovného poplatku, kto sa písomne prihlási, zašle poštovné 20 korún, aby som mu mohla zaslať znak a číslo expedície. Kto zatelefonuje alebo pošle prihlášku e-mailom či SMS nemusí poslať 20 korún. 

Prihláška:

Do prihlášky treba uviesť:

a)-meno, priezvisko,

b)-bydlisko(adresu),

c)-číslo telefónu hlavného operátora,

d)-názov kóty (pohoria) lokátor,

e)-počet účastníkov, ktorí budú s ním na kopci a ich volačky, pokiaľ budú vysielať.

Termín:

PRIHLÁŠKY do 2.disciplíny súťaže pre Česko a Slovensko ZASLAŤ do 16. 6. 2006 na adresu:

a)  Kosačka – Anežka; Horné Chlebany 39; 956 31 Krušovce - Slovensko.

b) e-mail: agnesa@seznam.cz

   agnesa@inmail.sk

c)  Telefonicky: +421 905 648 236

d)  Poslaním SMS v tvare: Volačka,

MENO a PRIEZVISKO HL.OPERÁTORA,

ADRESA a TELEFÓN,

NÁZOV KÓTY + LOKÁTOR,

počet členov expedície a ich volačky.

 

Termín zaslania denníka: Súťažný denník druhej disciplíny (denník diaľkových spojení nad 100 km) zaslať do 24. 7. 2005 na adresu:

a)  Kosačka – Anežka; Horné Chlebany 39; 956 31 Krušovce; Slovensko

b)  e-mail: agnesa@seznam.cz   agnesa@inmail.sk . 

Ceny:

Súťažiaci s najväčším počtom diaľkových spojení nad 100 km získa:

- putovnú svätojánsku mušku, (ktorá bude u víťaza po celý rok do odovzdania mušky víťazovi ďalšieho ročníka. (Teraz sa nachádza u víťaza r.2005 ).

- 62 centimetrový pohár + diplom 

Osobitná cena pre stanice východného Slovenska

Vzhľadom k tomu, že stanice z východného Slovenska nemajú rovnaké šance na diaľkové spojenia kvôli masívu Tatier (množstvo spojení nad 100 km) ako stanice na strednom a západnom Slovensku, pripravená je osobitná cena pre stanice východného Slovenska, ktoré sa zapoja do súťaže Svätojánska stovka, za najviac všetkých urobených spojení od 18:00 do 23:00 a od 1:00 do 8:00 hodiny.

Organizátor súťaže sa zaväzuje, že informácie o jednotlivých súťažiacich nebude poskytovať ďalej iným osobám.

Propozície súťaže sú okrem www.sweb.cz/agnesa  taktiež na www stránke: www.cbdx.cz. 

3. nesúťažná disciplína

Let svätojánskej mušky

1.) Odštartovanie akcie „

Let svätojánskej mušky“ sa koná 24. 6. 2005 o 00:00 hodine na kanáli 21. Náhradný kanál pre prípad rušenia bude kanál 17. 

2.) Organizátori:

Túto disciplínu organizuje pre SR babka Kosačka CBRSK Horné Chlebany a pre ČR Tomáš mobil Roudnice.  

3.) Zmysel a cieľ akcie:

Let svätojánskej mušky je odovzdanie pozdravu Jánskej noci ďalšiemu účastníkovi akcie tak, aby Svätojánska muška letela z Čiech na Slovensko, obletí Čechy a Moravu, doletí k babke Kosačke, od nej poletí ďalej na stredné a východné Slovensko a späť vybranou trasou. Muška sa nebude vracať späť cez všetkých účastníkov, ale len cez niekoľko vybraných bodov. Jednak sa vráti späť do východzieho bodu a po druhé, na trase sa všetci rýchlo dozvedia, že MUŠKA preletela.  

4.) Odmena:

Tretia disciplína: Pamätný list - bude odovzdaný hlavnému operátorovi pri príležitosti stretnutia v Holiciach alebo tomu hl. operátorovi, ktorý požiada o jeho zaslanie (za zaslanú ofrankovanú obálku s napísanou spiatočnou adresou). 

5.) Prihláška:

Pre prihlásenie sa do akcie „Let svätojánskej mušky“ je treba údaje:

a) -volačka veliteľa

b) -email a telefón na veliteľa alebo jeho zástupcu

c) -názov kopca

d) -lokátor

e) -nadmorská výška

f) -celkový počet posádky

g) -volačky členov posádky 

6.) Prihlášky:

Slovenská  Republika:

1) písomne na adresu: Kosačka Horné Chlebany 39, 956 31 Krušovce

2) e-mail: agnesa@seznam.cz  agnesa@inmail.sk

3) telefonicky na čísle: +421 905 648 236.

Česká Republika:

1) elektronicky na stránkach CB klubu Česká Lípa – www.cbdx.cz

2) e-mailom na adresu CL31@cbdx.cz

3) obmedzene telefónom na +420 603 937 047.

Na stránkach http://www.cbdx.cz/  bude priebežne dopĺňaný prehľad prihlásených. 

7.) Uzávierka prihlášok

Pred konaním akcie 16. 6. 2006 je uzávierka prihlášok. Na základe týchto prihlášok bude stanovená trasa letu mušky a budú pridelené poradové čísla jednotlivým posádkam.

Pridelené poradové čísla prihláseným do Letu Svätojánskej mušky budú zverejnené 18. 6. 2006 na http://www.cbdx.cz  a na www.sweb.cz/agnesa

Pridelené čísla sa spätne nepotvrdzujú, je na osádkach, aby si svoje umiestnenie overili na uvedených www stránkach. Možno potvrdiť iba e-mailom! Detaily k akcii Letu mušky nájdete na stránkach: www.cbdx.cz a www.sweb.cz/agnesa . 

POZVÁNKA pre milovníkov PMR staníc na akciu Jánskej noci 2006 24. - 25. 6. 2006

 

PMR ŠTAFETA PIKADOR

 

Let svatojánské PMR mušky 2006

 

Nejen na CB pásmu (27Mhz) budete mít letos šanci strávit svatojánskou víkendovou noc okořeněnou „Letem svatojánské mušky“!
Výzva je tentokrát směřována i na uživatele PMR stanic, pro které je připravena speciální štafeta nebo-li LET SVATOJÁNSKÉ PMR MUŠKY jež bude bratříčkem stejnojmenné CB akce běžící již sedmým rokem, kterou úspěšně organizuje Babka Kosačka - Horné Chlebany s přáteli.  Právě na její výzvu jsem letos přichystal kolečko pro PoMeRančové nadšence toužící oslavit příchod léta s vysílačkou v ruce na nějakém hezkém kopečku. 

1.) Start Akce:
Proběhne v sobotu 24.6 2006 ve 21:00 na PMR kanále č.4.

2.) Tuto speciální „PMR štafetu“ organizuje Jerry Nové Město.

3.) Smyslem celé akce:
je předání přátelských pozdravů svatojánské noci mezi všemi přihlášenými operátory - postupný štafetovým způsobem, tak aby „muška“ letěla směrem z Čech přes Moravu až na Slovensko a posléze zase zpět. V případě většího počtu přihlášených stanic (více než 40 posádek) se bude „muška“ vracet zpět jen přes vybrané (dobře položené) stanice, aby se kolečko úspěšně uzavřelo a zároveň se všichni rychle dozvěděli o samotném přeletu…

4.) Odměny:
Všem účastníkům kteří budou mít zájem bude vydán pamětní list, který bude předán buď osobně na letním mezinárodním setkání v Holicích 26.8. 2006, nebo bude oproti ofrankované obálce zaslán poštou.

5.) Přihlášení do akce:
Je možné SMSkou na tel. Číslo: +420 737848183, e-mailem: cb16(zavináč)volny(tečka)cz  nebo on-line přihláškou na Jerryho webu:  www.volny.cz/cb16
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 16.6. 2006!

Přihláška musí obsahovat:
a) volačku hlavního operátora
b) e-mail nebo telefon na hlavního operátor nebo jeho zástupce
b) název kopce
c) lokátor kopce
d) nadmořskou výšku kopce
e) volačky ostatních členů expedice

*Akce je určena pouze portejblistům - jednotlivcům i expedicím. Je tudíž povinné vysílat z nějakého kopce či kóty mimo svůj domov.

Na hojnou účast se těší  Jerry Nové Město a spol. 

Týmto srdečne pozývam i PMR - károv na kopce domoviny.

Nezostáva mi nič iné, iba zaželať čo najviac spojení počas Jánskej noci a veľa veselých zážitkov pri vysielaní z kopcov do dolín. Hlavne aby nám zdravie a počasie prialo.

Priatelia, dopočutia z kopca!               Vaša Babka Kosačka

  

PROPOZÍCIE X. ročníka „CB Poľný deň 2006“  

Časť „A“ Názov: CB Poľný deň 2006

Organizátor: Slovenský CB rádioklub

Kontakty a informácie: Jožo Železnô - Jozef Masarik, Železné 3, 03215 Partizánska Ľupča, tel: +421 0910 125378, Ch 3 (opakovač), Dátum: 8. - 9. 7. 2006

1.etapa:sobota 8.7.2006 od 15,00 do23,00 h.

2.etapa:nedeľa9.7.2006 od 03,00 do10,00 h.

Frekvencia: CB pásmo 26,965-27,405 s výnimkou 1 a 9 kanála a opakovačov

Výkon: max. 4W, modulácia: FM 

Časť „B” 

1. Podmienky účasti:

a. zúčastniť sa súťaže môže každý užívateľ CB pásma vysielajúci z územia SR, ktorý dodrží všetky ustanovenia Všeobecného povolenia VPR – 2/2005 pre OR vydaného Telekomunikačným úradom SR. b. pretekov sa nemožno zúčastniť z domáceho QTH žiadneho operátora. c. v súťaži sa môžu používať aj CB stanice namontované v automobiloch a iných dopravných prostriedkoch. 

2. Prihláška: a. prihlásiť sa možno akoukoľvek dokladovateľnou formou; v prihláške sa uvádza meno, priezvisko a volačka hlavného operátora, príp. názov súťažného tímu, miesto a lokátor vysielania, telefónne čislo a poštová adresa.

b. rozhoduje dátum a čas podania prihlášky.

c. v prípade, že vybratá kóta už bude obsadená, organizátor SMS-kou alebo iným spôsobom upovedomí žiadateľa o potrebe zmeny prihlásenej kóty.

d. neoddeliteľnou časťou prihlásenia je zaplatenie štartovného poplatku vo výške 100,-Sk. Následne po zaplatení organizátor zašle súťažiacemu pridelený súťažný znak.

e. termín uzávierky prihlášok je 7.7.2006.do 20,00 hod. 

3. Súťaž a spojenia: a. súťažiaci nesmie počas súťaže meniť prihlásenú kótu.

b. do denníka sa zapisujú spojenia so súťažnými i nesúťažnými stanicami zo Slovenska,

Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska a Čiech.

c. v každej etape súťažiaci zapisuje spojenia do samostatného denníka, pričom spojenia v druhej etape čisluje od jednotky! Spojenia z prvej etapy sa môžu opakovať v druhej etap.

d. zápis v denníku musí obsahovať:

- poradové číslo spojenia

- súťažný znak alebo volačku protistanice

- čas spojenia, - lokátor (alebo čo najpresnejšie určenie QTH protistanice, umožňujúce dodatočné doplnenie lokátora)

e. za neplatné sa považujú spojenia:

- mimo uvedeného času súťaže

- s relátkom od tretej stanice

- spojenia pomocou vysielačiek pracujúcich na iných frekvenciách (pásmach)

- cez mobilný telefón alebo internet

f. Kontrolná stanica: bude zriadená na Strednom Slovensku v Nízkych Tatrách za účelom monitorovania súťažiacich. Zápis sa použije pri vyhodnocovaní výsledkov súťaže. 

4. Vyhodnotenie a poradie: a. staničný denník je nutné doručiť organizátorovi do 31. 7. 2006. Je potrebné doplniť presný počet a volačky členov súťažných tímov.

b. za 1 km preklenutý vzdušnou čiarou sa prideľuje 1 bod.

c. poradie bude zostavené porovnaním zápisov v denníkoch a zaradením podľa celkového počtu bodov.

d. v prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší priemer na jedno spojenie. 

5. Ceny pre víťazov: a. putovný pohár pre víťaza, b. poháre za umiestnenie na prvých troch miestach, c. diplomy pre každého účastníka resp. súťažný tím 

6. Vyhlásenie výsledkov: a. oficiálne vyhlásenie výsledkov,odovzdávanie cien a putovného pohára bude na CB stretnutí v septembri 2006. Presný termín a miesto budú dodatočne oznámené. b. výsledky budú zverejnené aj na internetovej stránke SCBR a v dostupných CB časopisoch.

c. výsledková listina bude k dispozícii ihneď po vyhlásení výsledkov. 

7. Protesty: a. protest musí byť podaný písomne, b. môže ho podať súťažiaci jednotlivec alebo súťažný tím, kontrolná stanica CBPD, kontrolný orgán TÚSR

c. podanie protestu je možné len do termínu príjmu denníkov, t.j.31.7.2006, na adresu poriadateľa.

d. spolu s protestom je nutné zaplatiť poplatok 100,-Sk. V prípade uznania protestu bude čiastka vrátená. V opačnom prípade čiastka prepadá v prospech organizátora.

e. protest musí obsahovať:

- kto podáva protest

- na koho je protest podaný

- predmet protestu, konkrétny popis porušenia propozícií

- dátum a podpis

f. výpočet výsledkov z denníkov bude podľa programu Ing.Petra Bílovského-OK2P BQ z Rádio klubu OK2KQM, VŠB-TU Ostrava.

 

 

Slovenský CB pretek „Žena operátorka“ 2006

 

DEVY spod Tatier Maťka a Baška -  „K 120“ na Kráľovej holi

 

„Výzva, výzva, všeobecná výzva, tu expedícia K120 Maťka Šuňava a Baška Šuňava, kto má záujem o spojenie, poďte volačkami“ nesie sa víkendovým éterom z Kráľovej hole. Na Remate dal Jano Šuňava slovo Tatkovi Karlovi, že po rokoch budú mať Tatry zastúpenie aj v súťaži „Žena operátorka 2006.“

A tak sa aj stalo. Jankova dcéra Maťka Šuňava a jej sesternica Baška sa nechali zlákať a podnikli pod hlavičkou expedície K120 svoju prvú CB expedíciu. Piatkový výstup ešte neveštil nič z toho, čo na nás čakalo.

Jano Šuňava a Viliam Tatranská Lomnica prihotovali v silnom vetre anténu President Black Pirate 5R a rýchlo sa utekali skryť dovnútra. Druhý deň malo byť počasie lepšie.

Raňajší budíček asi nebol celkom operátorkám po vôli. Prvé spojenie patrilo Vladovi Hortex z Třinca. Maťka aj Baška sa striedali pri mikrofóne a spojenia pekne pribúdali. My starší sme sa ani nestačili čudovať, ako im to niekedy ide – však najdlhšie spojenie na 242km je už úctyhodný výkon aj pre ostrieľaných borcov, nie pre premiantov na CB.

Smolu mali Jano s Vilom, ktorí za celý víkend nemohli postaviť rádioamatérske antény. Pár turistov, ktorí prišli na vrchol Kráľovej hole, zhadzoval vietor na zem. Vietor neušetril ani jedinú anténu, ktorá stála. Kmásal a kmásal, čo si ako prvé odniesli radiály a poškodil aj samotnú anténu. Na všetkom bola niekoľko-centimetrová námraza.

Maťka s Baškou však súťažili a podarilo sa im 87 spojení na Slovensko, Moravu a Maďarsko. Výsledok veľmi pekný a už teraz je jasné, že to nebolo posledný krát, čo sa obe v éteri ozvali. Takže, keď budete nabudúce počuť K120 v éteri, započúvajte sa či to nie je  práve duo jedenásťročných operátoriek spod Tatier.

ViliamTatranská  Lomnica

Na foto vľavo hore: Maťka Šuňava a vpravo: Baška Šuňana

Hanča Dubina 

Propozície: IV. ROČNÍK Slovenský CB pretek „Žena

Organizovaný k Medzinárodnému dňu žien a ku Dňu matiek CB rádioklubom Žilina

 

1. Organizátor: CB rádioklub Žilina.

 

2. Dátum konania: 6. 5. 2006 od 6,00 do 7. 5. 2006 do 12,00 hod.

 

Jitka Přerov

Soňa Partizánske

3. Cieľom tohto preteku je spestriť prevádzku na CB pásme – o pretek žien.

Slovenský CB pretek „Žena operátorka“ je klasický pretek určený ženám –  operátorkám. V súťaži je minimum administratívnych a korešpondenčných úkonov.

Zo strany organizátora nie je tento pretek ničím obmedzovaný. Doba vysielania a dĺžka vysielania je ponechaná plne na pretekajúcu, podľa svojich časových možností.

 4. Účasť

Preteku sa môže zúčastniť každá žena – operátorka .

a) pretekajúca sa riadi Všeobecným povolením 2/2005

b) štartovné je symbolické - 50.- Sk a je potrebné ho zaslať na adresu organizátora spolu so svojou adresou do 28. apríla 2006

c) vysielacie stanovište (QTH) musí byť na území SR

d) Operátorka si pre pretek zvolí svoj volací znak – môže byť i doteraz používaný.

 5. Prihláška

Prihlášku tvorí doručené štartovné. Na pošt. poukážke v kolónke „správa pre adresáta“ uveďte svoju volačku a miesto vysielania. (QTH)

 6. Denník spojení

Operátorka vedie súťažný denník, ktorý pozostáva z titulnej strany a zápisu o spojení.

Titulná strana obsahuje:

1. názov preteku

2. volačku operátorky

3. meno a adresu operátorky

4. stanovište vysielania(QTH) a svoj lokátor

Zápis o spojení zložený z: dátumu a času spojenia, volačky protistanice, lokátora protistanice, alebo názvu mesta- obce odkiaľ protistanica vysiela, reporty sú nepovinné. Pokiaľ dôjde počas preteku k zmene stanovišťa - QTH, pre každé QTH sa píše samostatný denník.

Riadne vyplnený denník je potrebné zaslať v písomnej forme, alebo na e-mail na adresu organizátora do 31. 05. 2006.

7. Platnosť spojení

Za platné spojenie sa považuje každé spojenie so slovenskými a českými stanicami a stanicami z okolitých štátov: Poľskej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska do vzdialenosti 450 km od miesta vysielania (vlastného QTH), vrátane kamiónov, zapísané v denníku. S ktoroukoľvek stanicou je možné urobiť jedno spojenie.

 8. Bodovanie

1km spojenia = 1 bod

spojenia medzi súťažnými stanicami - vzdialenosť sa vynásobí  k = 2

9. Kontrolná stanica

Kontrolná stanica bude určená organizátorom preteku. Kontrolná stanica nebude prideľovať body pretekajúcim, ale bude viesť kontrolný denník odposluchu spojení ktorý bude použitý pri vyhodnocovaní preteku a kontrole spojení zapísaných v denníku jednotlivých súťažiacich.

 10. Konečné poradie

zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov dosiahnutého jednotlivými operátorkami v preteku. Víťazkou preteku je operátorka s najvyšším dosiahnutým počtom bodov.

Pri rovnosti bodov je víťazom preteku operátorka:

a) ktorá uskutočnila viac spojení

ak by toto pravidlo nerozhodlo, bude použité pravidlo

b) ktorá uskutočnila dlhšie spojenie.

 11. Pretek neovplyvňuje ostatné preteky a súťaže organizované v SR.

 12. Ceny budú zakúpené zo štartovného a príspevku hlavného sponzora CB rádioklubu Žilina.

Každá zúčastnená operátorka obdrží diplom.

Prvé tri miesta budú odmenené pohár + diplom. Víťazka preteku obdrží ešte putovný pohár s právom držby na jeden rok.

Vyhlásenie výsledkov preteku a odovzdanie cien – CB stretnutie Skalka 2006.

 13. Informácia o preteku

Za organizátora podáva: Tatko Karlo Žilina tel: 0903 511 539.

14. Propagácia preteku

Tieto propozície budú zaslané direkt minuloročným účastníčkam preteku a budú zverejnené na www.rectus.sk/cb zilina/    www.scbr.sk  budú zaslané: CB report, Júnošík, e-mail jednotlivým CB klubom v SR.

 12. ročník CB FM CONTEST ROMEO KlLO LlMA 2006

 Regionální Klub CB Liberec (RKL)

PO BOX 21, 460 10, LlBEREC 10, IČ:46747869

Telefon: 0605/012262, e-mail: cbrkl@seznam.cz , http://www.cbrkl.cz

vyhlašuje SOUTĚŽNĺ PODMĺNKY  12. RKL CONTEST dalšího ročníku nejstarší Česko-slovenské soutěže na Občanském pásmu

 Termín konání:

- první poločas 27. 5. 2006 od 22:00 do 24:00 hodin

- druhý poločas 28. 5. 2006 od 01:00 do 03:00 hodin

 1. Jediným kritériem pro umístění v tomto závodu je dosažení maximálního počtu soutěžních spojení mezi přihlášenými stanicemi do jednotlivých lokátorů České + Slovenské republiky. Samostatně je vyhodnoceno nejdelší spojení, nejvyšší součet odvysílaných kilometrů a nejlepší průměr DX. Vzorek pro výpočet celkového bodového zisku je uveden v Klíči pro 11. CB Contest RKL 2005. Elektronický Soutěžní deník vypočítá výše uvedené položky automaticky.

 2. V závodu RKL může pracovat pouze operátor, který je řádně přihlášen, zastupitelnost není povolena. Operátor může mít libovolný počet zapisovatelů, kteří soutěžní spojení neprovádějí.

 3. Volací znaky pro závod přidělí soutěžícím pořadatel.

 4. Platné spojení pro tento závod musí být zapsáno v originálním „Soutěžním deníku„ v elektronické či písemné formě. Program si závodník může zdarma stáhnout na naší internetové stránce. Program lze využít pro výpočet vzdáleností mezi lokátory na celé zeměkouli i mimo tento závod. Majitelé předešlých verzí je mohou bez problémů použít. Pokud nemáte tuto možnost, můžete program objednat telefonicky na disketě, nebo na CD CB RKL (to obsahuje i další užitečné programy pro CB včetně barevné mapy lokátorů)

 5. Za neplatná soutěžní spojení jsou považována:

a) Spojení mimo trvání závodu. 

b) Spojení mezi soutěžní a nesoutěž. stanicí.

c) Spojení odposlechnutá a zprostředkovaná.

d) Spojení se soutěžícími stanicemi, které jsou na přesunu.

e) Opakovaná spojení se stanicí se kterou již v závodě bylo pracováno.

 6. Kontrola a vyhodnocení:

a) Počítačovým zpracováním.

b) Odposlechem na CB pásmu kontrolními stanicemi pořadatele.

 7. Vymáhání cen pro tento závod jakoukoli cestou nelze uplatňovat!

 8. Startovné do závodu 12. CB CONTEST RKL 2005 je stanoveno na 150,-Kč.

 9. Slavnostní vyhodnocení závodu bude provedeno dne 24. června 2006 při 12. Mezinárodním setkání uživatelů CB Na Rašovce – penzion Onen svět v 13:00 hodin (změna místa a času konání vyhrazena).

Začátek setkání je již dne 23. 6. od 17:00 hod.

 10. Uzávěrka přihlášek je dne 20. května 2006. Po uzávěrce se lze přihlásit pouze telefonicky na info-hotline 605210356

 11. Vítěz se stane po dobu jednoho roku držitelem putovního poháru Romeo Kilo Lima, na jehož podstavci zůstane navždy zaznamenán jeho volací znak CB pro uchování věčné slávy.

 12. 1. cenou v 12. CB Contest RKL 2006 bude jako již tradičně ve všech předcházejících ročnících,  radiostanice.

 13. Letošní ročník bude rozdělen do 2. etap. Pro každou z nich obdrží závodník volací znak. Přičemž na každou etapu závodník pořídí deník zvlášť.

Pokud jsi se rozhodl závodit a pečlivě  jsi  prostudoval  tyto  Soutěžní podmínky, zašli na adresu pořadatele uvedenou v záhlaví, nebo on-line na naší internetové stránce,

 nebo nově, SMS na tel. č. 605/012262 nejpozději do 20. května 2006:

• řádně vyplněnou Přihlášku do závodu - elektronicky, poštou nebo SMS ve tvaru viz priklad: 12CONRKL, (jmeno a prijmeni) Franta Novak, (volacka) Franta Liberec, (adresa) Javorova 10, Liberec, 46001, (e-mail) franta@seznam.cz, (pocet absolvovanych rocniku) 11,(souhlasím s podmnínkami) PS, (kota) K Jested, (lokátor) L  JO70LR, (starovne na účet) SU, (startovne postou) SP

• složenkou startovné ve stanovené výši 150,- Kč (jednostopadesát) (Osvědčilo se i v doporučeném dopise - úspora) nebo elektornicky na účet 408337053/0800

• ústřižek složenky (doklad o zaplacení startovného, není třeba u zaslání na účet)

• máš - li zájem o program *PC „Soutěžní deník„ stáhni na naší internetové stránce nebo objednej telefonicky.

Na základě doručené přihlášky a uhrazení startovného, pokud posíláš poštou (ústřižek), obdržíš:

• Volací znak do závodu

• Soutěžní deník - po ukončení se odesílá pořadateli k vyhodnocení do 3. 6. 2006 e-majlem, nebo doporučenou poštou ve vl. zájmu

• Disketu nebo CD s programem Soutěžního deníku pro CB Contest RKL ( pouze po telefonické objednávce a zaslání finanční úhrady).

Zvláštní poděkování náleží sponzorům kteří věnují své ceny do závodu a kontrolním stanicím pořadatele.