wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

PORTEJBLOVANIE

IONIZÁCIA IONOSFÉRY
Hlavným zdrojom ionizácie ionosféry je slnko, ktoré vyžaruje tak ultrafialové, ako aj hmotné častice. Slnko vyžaruje v priebehu rokov rôznu intenzitu svojej činnosti a môžeme ju pozorovať i voľným okom pri slnečných erupciách v podobe škvŕn. Slnečná činnosť nie je stála, ale má periodicky sa opakujúce minimá a maximá. Medzi jednotlivými (dvoma) vrcholmi slnečnej činnosti uplynie priemerne 11 rokov. To predstavuje činnosť od maxima pozvoľné klesanie k minimu a potom prudké, resp. rýchle vracanie sa k maximu. Kto rád sleduje slnko už vie, že veľké skupiny škvŕn na slnku sa objavujú i počas niekoľko otočiek slnka, teda aj niekoľko mesiacov a niektoré sú viditeľné iba pri jednej otočke slnka. Ako vieme, slnko sa otáča raz za 27 dní, takže periodicita sa opakuje v týchto 27 dňoch. Tento fakt slúži k určovaniu krátkodobých predpovedí. V roku 2000 sme mali maximum slnečnej činnosti a čím je vyššia slnečná aktivita, tým je vyššia ionizácia ionosféry čo znamená, že to prináša možnosť pracovať na vyšších kmitočtoch. Tie sú vtedy menej tlmené ako nižšie kmitočty. To predstavuje, že sa ľahšie dohovoríme na väčšiu vzdialenosť na vyšších kmitočtoch z oblasti krátkych vĺn.
Aby sme boli v obraze, musíme si povedať pár slov o zložení ionosféry. Ionosférou sa myslí horná vrstva atmosféry vo výške asi 60 až 600 kilometrov. Približne do výšky 100 kilometrov má ionosféra rovnaké zloženie ako v blízkosti zemského povrchu, ale keď ideme vyššie, rôzna hmotnosť plynov spôsobuje rozvrstvenie tak, že v nižších polohách je väčšia koncentrácia ťažkých plynov. V ionosfére dochádza k ionizácii tak, že z vonkajšieho obalu atómu sa odtrhne e-lektrón a atóm tým získa elementárny elektrický náboj. Ionizácia nastáva pôsobením fotoionizácie, čiže utrafialového žiarenia, ale aj nárazovou ionizáciou - korpuskulárne žiarenie. Na ionizácii sa podieľajú aj hviezdy.

PRÍRODA V NÁS - Ste citliví na počasie?

Začala sa sezóna pre milovníkov pobytu v horách a s tým spojeným vysielaním z kopcov do dolín, ako aj sezóna rôznych akcií CB klubov a jednotlivcov, najmä však portejblovanie. O tom, že naše pobyty v prírode ovplyvňuje i počasie, ktoré má na náš organizmus pomerne veľký vplyv, nie je pochýb. V odbornej a inej literatúre je uvedenej problematike venovaný dostatok priestoru. Zaujal ma článok o výskume zameranom na poveternostné podmienky zvýšeného výskytu infarktov vo Švajčiarsku. Lekári v meste si všimli, keď sa približoval teplý front, do nemocnice priviezli mimoriadne veľa pacientov s infarktom. Naproti tomu v inej nemocnici a v inom meste zaznamenali viac srdcových infarktov pri príleve chladného vzduchu od severu, ako za iných poveternostných podmienok.

Elektrické impulzy a podobné vplyvy
Experti, zaoberajúci sa uvedenou problematikou, sa priklonili k domnienke, že na ovplyvnenie duševného rozpoloženia a nálady či na vyvolanie bolestivých stavov pravdepodobne spolupôsobí viac faktorov počasia. Asi sa nemýlia. To, čo vplýva na živé bytosti, nie je iba horúčava, chlad, vlhkosť a tlak vzduchu. Hrajú pri tom rozhodujúcu úlohu i elektrické impulzy, elektromagnetické polia a elektricky nabité molekuly. Aj keď sú slabé, že sa sotva dajú zmerať, ich účinok je nie raz prekvapujúco silný. Pôsobia na náš duševný stav, vyvolávajú eufórie alebo depresívne nálady. Pod ich vplyvom sa rýchlejšie hoja rany alebo kysne mlieko. Elektromagnetické impulzy vedia urýchliť rast kvasiniek a baktérií pri kysnutí mlieka. Dočítala som sa i o tom, že účinok elektromagnetických polí ovplyvňuje i produkciu určitých priemyselných odvetví: Napríklad výrobcovia špeciálnych gelov a polyamidov na výrobu plastov majú za určitých poveternostných podmienok problémy a nie sú len subjektívne, keďže ani materiál sa nespráva tak ako obvykle.
Pôsobenie elektriny na hormóny
V literatúre zdravia sa lekári zhodli v tom, že elektrické impulzy zasahujú aj do produkcie hormónov u človeka. Tento proces ovplyvňuje stavy poklesnutej nálady a býva príčinou zvýšeného počtu nehôd, srdcových infarktov, nespavosti a rozličných bolestí. Vedci, zaoberajúci sa mladou a neprebádanou oblasťou, tzv. biometeorológiou - vedou o vplyvoch počasia na zdravie človeka - sa však zdráhajú uznať uvedené elektrické faktory. Chýba presvedčivý dôkaz, pretože nemôžu stavať na domnienkach ani na tušení. Hypotetické teórie totiž musia byť podložené štúdiami, ktoré by poskytli presné údaje o takýchto účinkoch. No aj keby štúdie poskytli záchytné body, ešte vždy je to sporné, pretože ak aj štúdia poukáže na to, že určitý efekt existuje, ešte vždy to nie je presvedčivý dôkaz. Aj naopak: štúdia, ktorá daný efekt nepotvrdzuje, ešte nie je dôkazom, že taký efekt neexistuje.
Mnoho vedcov je však skalopevne presvedčených o pôsobení atmosférickej elektriny na človeka. Títo poskytli hodnoverné údaje o pôsobení atmosférických elektrických impulzov, slabých elektrických a magnetických polí, ako aj kladne alebo záporne nabitých iónov vo vzduchu.
Ako funguje blesk a ako sa tvorí kyslý dážď?
Meteorosenzitívnosť - Blesk a kyslý dážď
Vyvoláva elektrický impulz, ktorý pri búrke spôsobuje blesk, určitú zdravotnú reakciu? Veď blesk sprevádzajú väčšinou lejaky, zmeny tlaku vzduchu, vietor a výkyvy teploty. Blesky môžu zosilniť kyslosť dažďa a zasahujú i do nášho života. Možno ani v budúcnosti vedci nezískajú presvedčivý dôkaz, že blesky nejako zasahujú do nášho života, len ak by nás priamo zasiahli - ale to je, vďaka Bohu, zriedkavý jav.
Existuje viacero faktorov, ktoré musia spolupôsobiť, aby vyvolali u človeka citlivosť na počasie, čiže meteorosenzitívnosť. Nemožno poprieť, že blesky zvláštnym spôsobom vystupňúvajú kyslý charakter dažďa. Odborníci zistili meraniami, že v rozpätí 90 sekúnd, teda za jeden a pol minúty, sa stupeň kyslosti dažďa počas búrky s množstvom bleskov zvýšil - hodnota pH poklesla zo 4,05 na 3,63. Hodnota pH, ktorou sa označuje kyslosť a zásaditosť, sa na neutrálnom bode pohybuje okolo 7; hodnoty nad 7 sú zásadité. Všetky nižšie hodnoty poukazujú na kyslosť; čím nižšia hodnota, tým vyšší stupeň kyslosti.
Pri bleskoch vznikajú elektricky nabité atómy a molekuly, nazývané ióny. Vznikajú ióny kyslíka, dusíka a vodíka. Tým sa podnecujú chemické reakcie, pri ktorých sa tvorí viac oxidu siričitého a viac oxidov dusíka. Obe látky, rozpustené v dažďovej vode spadnutej počas búrky, majú tendenciu k tvorbe kyselín - kyseliny sírovej a kyseliny dusičnej. Predpokladá sa, že blesk, ktorý je schopný obdarovať našu prírodu mimoriadne škodlivou kyselinovou sprchou, má aj veľmi veľký vplyv na naše zdravie.
Magnetické polia pomáhajú - môžu liečiť
Magnetické polia vyvolávajú zmeny v mozgu. Toto práve využíva medicína pri liečbe depresívnych pacientov. Napríklad v Inštitúte molekulárnej virológie Spoločnosti pre výskum žiarenia pri Mníchove použili magnetické polia na povzbudenie rastu kostí človeka. Pod vplyvom nízkofrekvenčných elektromagnetických polí produkovali osifikačné bunky až päťkrát viac kostnej bielkoviny čiže kolagénu, ktorý je vo veľkom množstve potrebný v procese hojenia, najmä zrastania kostných zlomenín alebo pri nasadzovaní protéz. Na psychiatrii v Berne zasa vyskúšali magnetické polia aj pri liečení depresií a s prekvapujúcimi výsledkami. Pomocou relatívne silných magnetických polí sa pritom generujú v mozgu prúdy, ktoré menia určité mozgové aktivity. Týmto liečením sa depresívnym pacientom zreteľne zlepšila nálada. Účinok pretrváva niekoľko dní, niekedy týždňov a v niektorých prípadoch sa depresia úplne vytratila. Bernskí psychiatri hovoria o najväčšej revolúcii od objavenia antidepresív. Ale... magnetické polia, ktoré môžu liečiť zlomeniny a depresie, môžu mať na zdravie ľudí i zvierat aj iné vplyvy.
Prečo nás počasie povznáša alebo ubíja?
Žijeme v strednej Európe a o stredoeurópanoch sa vie, že sú veľmi citliví na počasie. Búrkové fronty vrhajú dopredu svoje elektrické tiene. Ich vplyvom trpia citliví ľudia už dva dni pred nástupom zlého počasia. Odborníci odhadujú, že polovica Stredoeurópanov, teda milióny ľudí, trpí nejakou formou citlivosti alebo reakcie na počasie. To, že počasie je faktor vplývajúci na zdravie, konštatujú aj mimo Európy. Skupina lekárov v USA skúma už od päťdesiatych rokov príčiny citlivosti na počasie.
Keďže na všetko, čo nám robí ťažkosti, potrebujeme definíciu, vysvetľujú bežné encyklopedické slovníky citlivosť na počasie čiže „meteorotropizmus" (prípadne „cyklonózu") prevažne takto: Meteorotropizmus, čiže citlivosť na počasie je zhoršenie zdravotného stavu človeka podmienené vplyvom poveternostných pochodov. K ovplyvňujúcim faktorom počasia patria predovšetkým také, ktoré vplývajú na reguláciu tepla a na bilanciu tekutín v organizme; patrí k nim aj tlak vzduchu a aerosóly (smog). Zvlášť silné biotropné účinky majú nestabilné fronty cyklonálneho počasia s rýchlymi výkyvmi teplotných podmienok; okrem tepelnej regulácie ovplyvňujú aj spánok, reakčný čas a schopnosť koncentrácie. Niektoré choroby, ktorých prejavy sa pri citlivosti na počasie zhoršujú, sa za určitých okolností môžu prejaviť skôr, než reálne dôjde k náhlemu zhoršeniu počasia.
Ani slova nie je o tom, aký je mechanizmus pôsobenia spomenutých nestabilných frontov počasia. Je to tlak vzduchu? Vďaka čomu tušia ľudia citliví na počasie vopred náhly pokles teploty? Je zrejmé, že približujúce sa búrkové fronty takpovediac vrhajú dopredu svoje elektrické tiene a elektrické impulzy, ktoré vznikajú pri blesku, sa rýchlosťou svetla, teda rýchlosťou 300 000 km za sekundu šíria do vzdialenosti viac než 1000 km. I keď sú veľmi slabé, dokázalo sa, že citliví ľudia napriek tomu vnímajú tieto elektrické impulzy. V medzinárodnom odbornom jazyku sa označujú „atmospherics" čiže atmosfériky (skrátene aj spherics čiže sfériky. O sférikoch som čítala zaujímavé veci.). Šírenie na také vzdialenosti za zlomok sekundy vysvetľuje aj to, prečo mimoriadne senzitívni ľudia cítia očakávané zmeny počasia už mnoho hodín alebo dní predtým, než nastane zmena teploty alebo vlhkosti vzduchu.
Citlivosť na počasie sa vo všeobecnosti nepokladá za chorobu, ale skôr za precitlivenosť organizmu na určité podráždenia, ktoré sa vyskytujú pri zvláštnych poveternostných situáciách. Pri vyhláseniach typu: „cítim, že ide dážď- bude pršať" nejde o nijaké jasnovidectvo, ale o určitú telesnú slabosť, o nedostatok schopnosti organizmu adaptovať sa na zmeny počasia. Existujú tri druhy citlivosti na počasie. Viete do ktorej skupiny patríte?
Vnímavosť na počasie
Biometeorológovia kedysi definovali túto formu citlivosti na počasie ako atavistický obranný reflex - ako druh zdedeného systému včasného varovania štvor - a dvojnožcov, aby sa včas mohli pripraviť na zmenu poveternostných podmienok. Ide o zmenu nálady a dobrej pohody, ktorú však nesprevádzajú pocity bolesti ani výrazne chorobné prejavy. Možno práve špecifická strata nálady nariaďuje organizmu dať si pauzu; tá ho má ochrániť napríklad pred nehodou v dôsledku klesajúcej koncentrácie a podobne.
Citlivosť na počasie
Keď ľudia pociťujú prichádzajúcu zmenu počasia v podobe telesných ťažkostí, i vtedy vzniká citlivosť na počasie. Môže to siahať od silnej nevoľnosti cez bolesti hlavy, poruchy spánku, migrénu až po búšenie srdca či zvýšený krvný tlak.
Precitlivenosť na počasie
Je to najzávažnejší stupeň telesných reakcií na počasie. U postihnutých sa za určitých vplyvov počasia prejavujú chorobné príznaky ako silné bolesti starých zranení, pooperačných jaziev, zahojených zlomenín, amputovaných údov. Pri chronických ochoreniach dýchacích ciest môže dôjsť k ťažkým astmatickým záchvatom, pri pokročilých srdcovo-cievnych ochoreniach môže nastať infarkt.
Pokiaľ ste citliví na počasie a máte takéto „dary“, počúvajte ich a v takom čase radšej nechoďte na kopce portejblovať, vnímavosť, citlivosť až precitlivelosť organizmu je výstražným znamením vášho organizmu na vypnutie a oddych. Do prírody sa každý oblieka podľa stupňa otužilosti svojho organizmu!
Zdroj: Odborná literatúra a časopisy o počasí.

 

JANKOV VŔŠOK

Jankov vŕšok leží v katastri Uhrovca a od roku 1993 je prírodnou rezerváciou. Leží v Strážovských vrchoch v nadmorskej výške 533 metrov nad morom. Pre toto územie sú charakteristické spoločenstvá drieňových dúbrav na vápenci, s veľkým výskytom vstavačovitých rastlín ako napr. Vstavač purpurový, Vstavač obyčajný a iné.

Počas druhej svetovej vojny tu pôsobila partizánska brigáda Jána Žižku pod vedením plk. Teodora Polu. Partizáni tu mali vybudované bunkre a v jednom z nich dňa 13. 12. 1944 hitlerovské vojská upálili siedmich zranených partizánov. Na pamiatku padlým hrdinom SNP sa tu vyníma impozantná Mohyla s pylónom a mauzóleom. Základný kameň na Mohylu položil v roku 1946 predseda SNR Karol Šmidke. Výstavba bola dokončená v roku 1951, kedy sa konali aj prvé oslavy SNP. Podrobnejšie informácie o mohyle a SNP si môžete pozrieť aj na stránke SZPB . Neskôr, po skončení výstavby hotela Partizán a amfiteátra bol celý areál využívaný domácimi i zahraničnými turistami na rekreačné účely. Stredisko je turistom prístupné dodnes, no len v letných mesiacoch. Každoročne koncom augusta sa tu konajú oslavy SNP, známe sú aj motoristické a cyklistické preteky do vrchu.

K lokalite Jankovho vŕšku sa viažu aj miestne historické povesti, spájané s menom zbojníka z Jánošíkovej družiny. Tieto povesti sa tradujú v rôznych podobách s malými obmenami. Jednu verziu zaznamenal aj Jozef Marián Temeš vo svojej kronike.

O JANKOVOM VŔŠKU

Keď bol dedko Melovský ešte malý chlapec, počul od svojho starého otca udalosť, ktorá sa stala vtedy, keď starý otec slúžil v trenčianskej kasárni. Spolu so starým otcom slúžil aj jeden uhrovský vojak, istý Šimko. V tých rokoch už obesili kapitána hôrnych chlapcov Jánošíka v Liptovskom Mikuláši a postupne polápali a povešali aj všetkých Jánošíkových kamarátov, okrem jediného, ktorý sa volal Janko. Napokon podarilo sa panským drábom chytiť v horách aj Janka, a doviedli ho do Trenčína, kde ho vsadili do temnice. Odsúdili ho tiež na smrť, na šibenicu. Keď išli Janka vešať na kasárenskom dvore, dali nastúpiť všetkých vojakov, aby sa dívali, ako ho budú vešať. Sudca oslovil Janka, aby pred smrťou povedal svoju poslednú žiadosť. Janko sa obrátil k vojakom a povedal:

"Chlapci, ktorí ste z Uhrovskej doliny?" Vojaci mlčali a mlčali aj tí dvaja Uhrovčania. Janko potom hovoril ďalej:

"Tam nad Uhrovcom je horský chrbát zvaný Lukové. Keď vyleziete hore Lukovým na samý vrch do tej jedliny, prídete na malú lúčku za jedlinou. Na lúčke je krivá, planá jabloň. Pod tou jabloňou je zakopaný Jánošíkov poklad. Kto ho nájde, toho bude."

Keď zbojník Janko dohovoril, kat mu založil na krk slučku a obesil ho na šibenici. Vojak Šimko po pol roku doslúžil vojenčinu a vrátil sa do Uhrovca, požičal si pár silných volov a predné kolesá z voza. Vybral sa zaraz hore Lukovým cez jedlinu na lúčku, kde našiel tú krivú plánku. Kopal pod ňou a našiel kotol plný zlatých kremnických dukátov. Nikomu o svojom náleze nepovedal, ale za peniaze kupoval v Uhrovci veľa domov. Naostatok mu patrila jedna celá ulica. Bol veľkým boháčom. Len pradedo Melovský vedel, akým spôsobom sa Šimko obohatil, ale prezradil to len svojmu synovi.

Od tých čias volali jedlinu na vŕšku nad Uhrovcom Jankovým vŕškom podľa mena Jánošíkovho zbojníka Janka. Z Jankovho vŕšku vyvieralo v údolí na druhej strane dvanásť studničiek. Túto dolinku so studničkami volajú dodnes Válovce. V okolí nachodil sa vraj veľký kamenný stôl a dvanásť kamenných stolcov, na ktorých kedysi sedával Jánošík a jeho dvanásti zbojníci.

obec@uhrovec.sk     http://www.uhrovec.sk/

  Zaspomínajme si na rok 2004....

Vianočný portejbl
Náš Oblastný CB rádioklub organizuje pravidelne každý rok tzv. VIANOČNÝ PORTEJBL. Ako už sám názov napovedá, jedná sa o stretnutie priaznivcov vysielania na CB pásme, z nášho regiónu každoročne na štedrý deň od 9,00 do 10,30. Zúčastní sa ho vždy len úzky okruh ľudí.
Zmyslom portejblu nie je urobiť množstvo spojení, i keď ani to nie je vylúčené, ale naopak spojiť sa z našimi priateľmi z CB pásma a popriať im , ako aj ich rodinám šťastné Vianoce a nový rok. Zatiaľ sme nevynechali ani jeden ročník a to je čo povedať, pretože táto tradícia sa traduje už sedem rokov a tohtoročný vianočný portejbl bude ôsmy ročník.
Prežili sme na nich rôzne počasia, od fujavíc, až po krásne slnečné dni, ale nech bolo počasie akékoľvek portejbl, vždy splnil svoj cieľ.
Vysielame z viacerých QTH, ako je Homôlka, Vršatec, alebo Ostrý vrch nad Dubnicou nad Váhom. Poväčšine nie sú dobré podmienky, nakoľko pásmo je preplnené, každý chce povedať niečo pekné svojmu známemu z pásma, všetky kanále sú poväčšine obsadené a zarušené DX-ami, nám to však neprekáža, koho na pásme objavíme, alebo koho vyvoláme osobne tomu pošleme gratuláciu a samozrejme nám je opätovaná.
Každý z nás má doma na štedrý deň množstvo práce, ale tento „štedrodenný portejbl“ si nenecháme ujsť, pretože nám záleží na našich cébečkároch a ich rodinách, a aj takouto maličkosťou chceme spríjemniť každoročný štedrý deň, aby nebol štedrý len darčekmi pod stromčekom, ale aj priateľstvom a dobrou náladou.
Démom Dubnica 2004

 

OSOBNOSTI OBCE UHROVEC pod Jankovým vŕškom

Z Uhrovca pochádza, alebo tu pôsobilo asi 20 literátov, národne uvedomelých učiteľov, ľudových dejateľov, výtvarníkov, spoločenskovedných a prírodovedných pracovníkov i politikov. Boli to dvaja najznámejší spisovatelia z obdobia baroka Mikuláš Fabricius a Tobiáš Masník. Ďalej národný buditeľ a spisovateľ Michal Kišš, Karol Ľudovít Černo, pedagóg a kníhtlačiar Ján Bežo, novinár a publicista Ján Gero, kultúrno - osvetový pracovník Karol Modrányi a jeho syn Karol Alexander, vydavateľ slovenských kníh Ján Obetko a ďalší. Najvýznamnejšou postavou však je Ľudovít Štúr a celé jeho príbuzenstvo, kodifikátor spisovnej slovenčiny, pedagóg, literát, novinár a politik, ktorý sa v Uhrovci narodil v roku 1815. Z výtvarníkov treba spomenúť Imricha Gregussa, Bedricha Sevillu, Jána Fadrusza, Štefana Šovanku a jeho syna Karola Šovanku. Z novodobej histórie je to akademik Ladislav Szánto, PhDr. Ľudovít Brezinský, poslankyňa parlamentu Mária Turková, bývalá predsedníčka SZŽ Elena Litvajová, stredoškolský profesor Jozef Temeš, ktorý spracoval históriu Uhrovca, Uhrovskej doliny i dvoch zaniknutých sklární a podieľal sa na mnohých ďalších publikáciách z histórie, činnosti rehole a prekladoch z poľštiny. Nepochybne najznámejším Slovákom, ktorý sa v roku 1921 narodil v Uhrovci, bol Alexander Dubček, politik, najvýznamnejší predstaviteľ udalostí z roku 1968.

Stretnutie cébečkárov u Jožka Železnô v priestoroch TANAPU 

Nízke Tatry  Zľava doprava: Paľo Turany, Jozef Vráble, Jozef Železnô (má fúziky a úsmev), Janko Sitno, Janko Tatra Martin, Alenka Nízke Tatry, Krokodíl Sitno, Hela Vráble, vpredu: Roman Komárany, Kosačka Horné Chlebany, Ľubo Trebišov, 84 ročná Rozálka Horné Chlebany a Twister Prievidza

 

Jozef Vráble - stavanie antény v Kremnických vrchoch  

OD SRDCA K SRDCU  

Coboriho 1 (Polygón) Nitra: http://www.aldessport.sk/

 

Priatelia CB, pokiaľ máte svoje QSL lístky alebo pohľadnice, môžete zaslať do redakcie alebo priamo deťom v Detskom domove„Nádej“ v Prakovciach, potešíte deti dobrým slovom „od srdca k srdcu.“

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB; BREZINY 264, 055 62 PRAKOVCE

 DOBRO V NÁS

Deťom z Detského domova „NÁDEJ“ v Prakovciach prispeli priatelia CB:

trvalým príkazom z účtu  mesačne po 100,-Sk - Bukovina 1 Myjava 100,  Rozálka Horné Chlebany

(84 ročná): 100,-Sk (osobne zaslal zloženkou zaslal) - Salamander Horné Chlebany 100,-Sk.

Do redakcie poslali: Ferdo Rožňava 100, Jozef Bratislava 100,-Sk Imro Šípok Partizánske 100;

Luna Bánovce 100, Marka Zlaté Moravce 100 a  z Českej republiky prispeli: Tibor Liberec 100 ČR,

Heňo Přerov 100 ČR; Jan Dobrouč 100 ČR; Pepa a Jarka Nová Včelnice 200 ČR.

Priatelia, ďakujem za dôveru, peniaze som zaslala do Detského domova poštovým peňažným poukazom typu „U“.

Kontaktné adresy na CSDXC:

Československý DX klub

Centrálna adresa klubu: Československý DX klub, Horní 9, CZ-76821 Kvasice.

 Adresa redakcie RadioRevue:

Karel Honzík, Box 10, Pošta 23, CZ-32300 Plzeň.

 Adresa zástupcu pre Slovensko:

Ing. Jaroslav LAJDA, Bôrická cesta 49, 01001 Žilina

tel:  041-7232257, 0905-607343, fax 041-5620559

Private firm:

RADIO AWAS Ing. Miroslav Filus, Bizetova 15, Klokočina II,  949 11 Nitra.

Tel./Fax: ++421 37 7731435, GSM:0905 18 1234

E-mail: awas@satronet.sk,

www.awas.sk

 Čo je PORTEJBL?

Ísť na portejbl znamená ísť na nejaké vyvýšené miesto v teréne (do hory napríklad) za účelom nadväzovania pokiaľ možno čo najväčšieho počtu spojení a na čo najväčšiu vzdialenosť na CB pásme 27 MHz s povolenými 4 Wattmi. Na portejbly možno pobudnúť toľko dní, koľko kto chce (pokiaľ má zásoby jedla a pitnej vody), teda i niekoľko dní. Cébečkári obvykle najčastejšie portejblujú počas víkendov alebo predĺžených víkendov, kedy je najviac staníc na kopcoch.

Na portejblovanie sa treba vopred dôkladne pripraviť ako fyzicky, tak i psychicky a hlavne treba pripraviť techniku na vysielanie. Pokiaľ možno, treba mať rezervu oblečenia pre prípad nepriazne počasia a aj zdroj na vysielanie, poprípade i káble a anténu.

Na portejblovanie chodia a jazdia cébečkári individuálne alebo v skupinách a na rôznych dopravných prostriedkoch (bicykloch, motorkách, autách, ale i na koňoch, pokiaľ chovajú a majú blízko kopec, vlakom i autobusom - privezú sa pod horu a ďalej kráčajú pešo s ruksakom na chrbte a anténou v ruke a pod.).  

Čo je expedícia? 

Expedícia je výlet za účelom nadväzovania spojení na čo najväčšiu vzdialenosť po vlnách éteru 27 MHz a pobyt takejto expedície na jednom mieste obvykle trvá 24 až 48 hodín i viac.

Takejto akcii by mali predchádzať dôkladné prípravy s ohľadom na miestne podmienky a pomery a nezabudnúť vziať so sebou nejaké rezervy kvôli nepredvídaným situáciám, ktoré môžu počas cesty či v hore nastať. Určite nezabudnúť chrániť sa pred kliešťami,

- mať sprey alebo mastičku proti kliešťom na natrietie voľných, nezahalených miest tela,

- mať so sebou obväzy a leukoplasty a borovú vodu pre prípad úrazu a nutného ošetrenia, ale i špagát pre možnosť zviazania jednoduchých nosidiel v prípade úrazu.  

Čo je to „ručka“?

 Ručka je ručná rádiostanica, ktorá je vhodná práve do terénu na portejbl, keď kráčame horou a chceme za pochodu hovoriť s cébečkármi v dolinách. Ručná rádiostanica má svoju vlastnú anténu zvanú „gumák“ alebo „pelendrek“ a má výhodu, že sa dá od ručnej rádiostanice odpojiť a podľa potreby, keď už sme na vrchole kopca, pripojiť na kábel od externej Lambda Ľ, ˝ či 5/8 antény. S vlastnou anténou má „ručka“ totiž zväčša menší dosah. Je napájaná tuškovými batériami alebo malými akumulátormi, čo je výhodou, neváži veľa a ľahšie sa človeku kráča po hore ako s bezúdržbovou či nejakou batériou z auta. Azda najpoužívanejšie sú ručné rádiostanice Elix Dragon Sy101 alebo Allamat 27 . Ja osobne mám Stabovku.

Čo je to „pelendrek“?

Pelendrek je malá krátka anténe, ktorá je vo vybavení ručných rádiostaníc, teda je dodávaná s ručnými rádiostanicami. Stalo sa i tak, ža bol pelendrek použitý i k mobilnej rádiostanici, č je ale zriedkavým javom a deje sa tak iba vo výnimočných prípadoch, keď už nie je iná možnosť.

  Čo je mobil a stabil?

  Mobil je slovo, ktoré sa používa na určenie telefónu, teda mobilného telefónu, no v tomto prípade nejde o telefón, ale o označenie rádiostaníc obvykle v zabudovaných v autách. Tieto rádiostanice pre ich relatívne nízku cenu a hlavne dobré vlastnosti sú často používané ako základňové stanice. Ja mám Allamat 296-tku no sú takými vhodnými stanicami napríklad President George či Alan 48 atď. Pritom „STABILKA“ je rádiostanica s komfortným vybavením a je používaná ako základňová rádiostanica, napríklad takou stanicou je Maycom BS 27. 

Čo je QTH?

Pokiaľ pozorne počúvate, tak už viete, že hlavne pri počúvaní súťažných expedícií ma kopcoch počuť niečo ako: Moje terajšie QTH je Panska Javorina a lokátor Jozef Norbert 98 Adam Rudolf. Takáto „šifra“ neznamená nič iného len miesto, odkiaľ súťažná expedícia vysiela a že je na kopci zvanom Panska Javorina. KLokátor predstavuje štvorec na mape, v ktorom sa uvedené miesto nachádza a lokátor uľahčuje nájdenie miesta na mape a určovanie vzdialenosti spojenia. Obvykle sa písmená lokátora vyhláskujú a to hlavne preto, aby pri slabšej počuteľnosti vzdialenej stanicebolo rozunieť o aké písmená lokátora sa vlastne jedná. Kopec na ktorý rada chodím je Panska Javorina a teda lokátor uvedeného kopca v Inoveckom pohorí vyslovíme takto: Jozef Norbert 98 Adam Rudolf (JN98AR)a moje domáce QTH je Jozef Norbert 98 Cyril Otakar (JN98CO).

 Čo je  LPD (low power devices)?

 

Ide o frekvenčné pásmo s frekvenčným rozsahom 433,037 – 434,775 MHz, rozdelené na 69 kanálov s rastrom 25kHz. Výhodou pásma LPD oproti pásmu 27MHz je neprítomnosť akéhokoľvek rušenia počas celého roka, čo zaručuje nemenný dosah použitých rádiostaníc. Vlnová dĺžka je približne 70 cm. Nadväzujú na to aj miniatúrne rozmery antén. Použitie ako ručná rádiostanica s výkonom 10mW potvrdzuje výhodnosť použitia napríklad vo výrobných halách, zaisťovanie ostrahy pri budovách, rôznych športových a iných podujatiach, v oblasti geodézie, vo firmách alebo na priateľské a rodinné spojenia ap. Úžitkové vlastnosti rádiostaníc sa zväčšujú možnou doplnkovou tónovou CTCSS voľbou.

Info pre rádioamatérov.

Jeden z kanálov sa nachádza na frekvencii 433,500 MHz a ten je volacou frekvenciou FM pre pásmo 70 cm.

Užívatelia LPD pásma, je žiadúce, aby ste tento kanál nezaťažovali prevádzkou, čím umožníte jeho plné využitie pri nadväzovaní spojení rádioamatérov.

LPD rádiostanice patria pod všeobecné povolenie a teda nie je potrebné rádiostanicu prihlasovať na TÚ SR. Plne platí: „Kúpim a vysielam bez problémov!“ Cenovo tieto rádiostanice nepresahujú ručné CB rádiostanice najvyššej triedy. Sú lacnejšie.

 Čo je DXing?

 DXing je nadväzovanie spojení na veľké vzdialenosti aj cez niekoľko sto či tisíc kilometrov, no treba aby boli dobré a tie správne podmienky, aké sa nenaskytujú na počkanie a každý deň. DXing si vyžaduje maximálnu trpezlivosť, veľa nadšenia pre nadväzovanie diaľkových spojení a radosť z takto uskutočnených spojení. Odmenou je obvykle práve radosť, že si človek môže pohovoriť s niekym z Paríža, Londýna, Ríma či Sachalinu, najvýchodnejší cíp Ruska.

Mnohé diaľkové spojenia robia cébečkáriportejblistami v zahraničí, ktorí si na dovolenku berú vysielacie zariadenie a v určitom čase pravidelne vysielajú. Takto chodí po svete a nadväzuje spojenia s domácimi českými i slovenskými stanicami napríklad expedícia RADEGAST, operátor Venca Chotěšov ČR.

 DXING a čo s ním?

 Na spojenie s cudzokrajnou stanicou vystačíme so základnými frázami, pokiaľ neovládame anglický jazyk. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete ako nato.

 Pri špatnej čitateľnosti signálu sa hláskuje každé písmenko.

PORTEJBLOVANIE

Túlavé topánky babky Kosačky“

Počas viac ako troch rokov som z domu odchádzala iba na deň a noc, viac som nemohla a keďže sa musím odmeniť za vykonanú prácu, rozhodla som sa v Holiciach, že pobudnem u Mirky 42 jednu noc a urobím si cestovnú dovolenku. V nedeľu som odcestovala do Choltíc k bratovi Jozefovi, kde som hneď večer vyhľadala cébečkára, s ktorým som pred rokmi mala spojenie z Panskej Javoriny. Podarilo sa, našla som ho podľa antény na streche činžiaku. Prekvapený SOPTÍK Choltice vlastným menom Roman, novopečený otec mesačnej dcérky, vyšiel von a poukazoval mi svoje „technické kráľovstvo“ pri činžiaku i v pivnici domu. V originálnom kufríku mal staré jednokanálové rádiostanice, historické kusy. Keďže som mala vybité batérie v „ručke“, okamžite zareagoval, nasadli sme do jeho auta a išli požičať nabíjačku k aktívnemu rádioamatérovi i predajcovi Milanovi Choltice. Tam som uvidela „raj antén“. Tento mladý človek sa venuje nielen rádioamatérčine, ale i satelitom, počítačom atď. On bol hlavným iniciátorom zavedenia internetu do Choltíc.

Soptík, vynaliezavý človek a hlavne cébečkár od kosti (na kočíku mal pripevnenú vysielačku na scanovanie s domácky vyrobenou anténou) hneď na druhý deň priviezol nabité batérie.

Nastal čas aktívneho oddychu. Vyšla som do hája, kde som pred mnohými rokmi chodievala počas prázdnin a dovoleniek a cestou po machu, tráve a lístí som nachádzala hríby. Deň sa pre mňa končil ich krájaním. Vysielačku som nemohla zapnúť, pretože bolo stále o čom hovoriť s bratom a jeho rodinou.

Nasledoval výjazd vlakom do Jablonca n/ Nisou. Krásne mestečko pre ľudí, ktorí majú radi mestskú turistiku, pretože prejsť sa po Jablonci predstavuje pešie túry z jedného kopca na druhý. Upachtená v horúčave som sa konečne dostala na hľadanú adresu matkinej 80. roč. sesternice (žije v podkrovnom byte, viď foto) a po návšteve ma čakalo cestovanie do noci. Až po polnoci som zaľahla do postele a aby som nerušila bratovu rodinu, vysielačka musela zostať znovu vypnutá.

Slnečný a horúci deň a predomnou prechádzka po historickom zámockom parku a obore, kde som znovu našla za plnú košeľu hríbov. Mala to byť prechádzka, no huby sa mi stavali do cesty... vracajúc sa z  obory objavila som Soptíka pri dobrom chladenom pivku pri zámockej reštaurácii v družnej debate s dvoma mamičkami. Pekný deň bol za mnou.

Týždeň ubehol ako voda, rozlúčila som sa a odcestovala do Liberca. Na moje prekvapenie, Tiby Liberec síce nemal veľa času, ale vzal ma na okružnú jazdu mestom ukážuc mi všetky možné kultúrne a historické pamiatky mesta a aby sme boli spolu dlhšie, viezol ma autom k rýchliku do Turnova. Cestou ešte stihol „odskočiť“ autom aj na zámok Sychrov, na miesto, kde rád chodieva so svojou rodinkou posedieť a oddýchnuť si. Pred zámkom bolo práve kolotoče, húpačky, strelnice a iné zábavné zariadenia.

Sedím v rýchliku a uvažujem nad tým, že by som mohla zabehnúť aj k pánovi Jánovi Dobrouč. Stalo sa. Vystúpim z rýchlika v Ústí nad Orlicí, postavím sa k motoráku, ale... dozvedám sa, že z Dolního Dobrouče je to ďaleko do Horního Dobrouče a niesť proti noci 35 kilový ruksak na chrbte a ku tomu nemôcť dať vedieť, že idem k ním... nechala som odísť motoráčik a nasadla som do rýchlika smer východné Slovensko.

Je nad ránom a hneď za hranicami posielam SMS-ku Ľubovi Trebišov píšuc, že idem z Holíc cez Trebišov do Horných Chlebian, či môžem ísť na jednu rannú kávu do Kašova. Na počudovanie, dostala som okamžitú odpoveď, že ma bude čakať v Trebišove na stanici. Prvá ma privítala štvornohá portejblová hviezda Rikina utekajúc mi oproti, čo ma veľmi potešilo. O necelú polhodinku sme stáli pred novým domovom Ľuba Trebišov, v Kašove. Tu sa začalo s odovzdávaním pozdravov od priateľov CB a expedície Anděl, rozprávanie čo nového bolo v Holiciach, koho som stretla, s kým som podebatovala atď.

Ľubo ma v podvečer pozval i do miestnej reštaurácie na štamperlík, lenže ja vôbec nepijem, tak ma ubezpečil, že mi objedná len čaj. Zašli sme a pani vedúca čaj naliala, lenže... čudovala som sa tomu, že sa z neho neparí a hlavne tomu, že ho naliala do menšieho pohára. Myslela som si, že tu majú taký zvyk a že v lete dávajú do menších pohárov chladený čaj. Po chvíli som to nevydržala, ovoniam obsah a zisťujem, že to je pálenka a nie čaj. Beťár Ľubo sa len usmieval popod fúzy a požiadal vedúcu, aby mi ukázala, že mi naozaj naliala čaj a na fľaši bolo napísané: „Tatranský čaj“ (52%!) Nastal smiech a dobrá nálada.

Ako som zistila, za krátku dobu čo Ľubo Trebišov býva v Kašove, väčšina tých, ktorí prišli na kofolu a pivo, vedela už o CB a poznala aj časopis Júnošík. Cítila som sa ako doma medzi svojimi, aj keď som mala uši natiahnuté ako slon, aby som zachytila čo hovoria a hlavne im rozumela. Skôr by som rozumela Rusovi ako východniarovi, keď rýchlo rozpráva. Vlastne, aj keď by pomaly hovoril, nerozumela by som ani polovicu z toho čo hovorí, pretože slovné výrazy sú celkom iné ako v spisovnej či západniarskej slovenčine. Na šťastie, keď videli že nerozumiem, rozprávali sa so mnou „po slovensky.“

Celú obec Kašov som obišla. Je to pravá dedina so starými studňami na kluky, za domami s „pajtami“ na seno a slamu, domčekmi z kameňa a hliny i z dreva... samozrejme že sú v nej postavené i moderné domy. Čo je na tejto obci zaujímavé, tak to sú veľké a široké, viac ako 20 árové pozemky pri domoch. Na jednom dome som objavila i malú rádioamatérsku anténu.

Ďalšou zaujímavosťou dediny Kašov sú dva kostoly, jeden pravoslávny a druhý rímskokatolícky, v ktorom sa slúžia omše jeden týždeň gréckokatolícka a druhý týždeň rímskokatolícka. Tak chodia spoločne na sv. omše do chrámu Božieho gréckokatolíci a rímskokatolíci. Raz jednej viery, raz druhej viery. Zvláštnosťou obce je cintorín pri kostole. Za komunistov vyšiel zákon, že sa nesmie pochovávať okolo kostola. Ako vidno, tu sa tento zákon nedodržiaval a tak občania môžu chodiť na cintorín k svojim drahým po každej nedeľnej omši, nemusia merať cestu na cintorín niekde za obcou.

Unikátnou dominantou obce Kašov je v strede dediny (pred domom Ľuba Trebišov) socha Krista na kríži z roku 1989 - kedy obec slávila svoju sedemstoročnicu - od umelca Rudolfa, rodáka z neďalekej obce. Kašov je nádherná zazelenená dedinka v údolí a za obcou „pri kríži“ je kruhový výhľad do okolia. Správne by sa však mala volať KOMÁROVO, pretože hneď v podvečer je každý obyvateľ a turista doštípaný mračnami komárov. (Ľubo si už chystá kuklu, aby mohol spať bez ťažkostí a nevstával ráno so štípancami po celom tele.). Keď už píšem o komároch, pred obedom prišiel na bicykli (po 55 km túre) i Roman KOMÁRANY (podotýkam, že neštípe!) z okresu Vranov nad Topľou. Jeho prítomnosť ma veľmi potešila, pretože s Romanom je vždy o čom hovoriť. Ani som sa nenazdala a cestovná dovolenka bola za mnou. Páni ma odviezli k polnočnému rýchliku a ráno o pol ôsmej som už dýchala vzduch v Horných Chlebanoch.

V Kašove som si oddýchla a tak doma som mohla začať pracovať plnou parou. Dnes, keď píšem o mojej neplánovanej cestovnej dovolenke, pobehuje mi okolo nôh malý čierny fúzač, ktorý sa narodil v deň, keď mi verný štvornohý priateľ Mikino uhynul. Manžel mi daroval malé, čierne „ušaté čudo“ a samozrejme, dala som mu meno Mikino.

Tohtoročné stretnutie Holice 2005 je pre mňa pamätné, keďže som sa stretla s množstvom dobrých ľudí, zacestovala som si a ponavštevovala tých, ku ktorým sa bežne nemôžem dostať.

Na záver ďakujem organizátorom CB stretnutia v Holiciach, hlavne Honzovi Sosnová a Bohoušovi Česká Lípa za doterajšiu pomoc pri organizovaní Letu Jánskej mušky a tohtoročnému organizátorovi Tomášovi mobil Roudnice. Hlavne ďakujem za umožnenie odovzdávania cien z akcie Jánskej noci v hale holického kultúrneho domu.

Takisto srdečná vďaka všetkým cébečkárom sponzorom, ktorí prispeli väčšími i menšími finančnými čiastkami na ceny a na vydávanie časopisu Júnošík i propagačný materiál.

Osobitne ďakujem Syčákovi Dubina za navrhnuté, urobené a darované QSL lístky Jánskej noci 2005 a všetkým tým, ktorí ma s radosťou prijali vo svojich domovoch (Miluška Holice, Mirka 42, Tiby Liberec, Soptík, Milan Choltice a Ľubo Trebišov).

Ďalšie poďakovanie putuje do Nitry k pánovi vedúcemu Alojzovi DESETOVI z firmy Aldes sport spol. s.r.o. Coboriho 1 Nitra a jeho zamestnancovi Marekovi MOTÚZOVI za urobenie originálnych cien Jánskej noci, ktoré doslova „poskladali“ z rôznych zaujímavých častí, aby boli nielen originálne, ale i JEDINÉ ORIGINÁLY.

Kosačka

PORTEJBLOVANIE

STRETNUTIE HOLICE 2005

Na Holice 2005 som sa veľmi tešila a počasie zaprialo, slniečko vysielalo teplé lúče počas piatku a soboty na všetkých takmer 5 tisíc účastníkov stretnutia.

Nebolo azda ani jedného človeka, ktorý by si neodniesol niečo z bohatej ponuky rôznych firiem s rádioamatérskou a CB technikou v športovej hale, ako i v sokolovni, kde sídlili drobní predajcovia a  napokon vonku vedľa kultúrneho domu. Taktiež i v uličke za ním, kde 477 predajcov ponúkalo svoj tovar rovno z áut a pod prístreškami.

Je to krásny pocit, vidieť v družných rozhovoroch rádioamatérov spolu s cébečkármi a s nákupnými taškami v rukách. O tom, že organizátori zvládali perfektne všetky zabezpečovacie práce niet pochýb. Veď parkovanie áut bolo bez problémov a všetky akcie sa uskutočňovali podľa plánu, ako napríklad ukážka prevádzky príjmu geostacionárnych dužíc Meteostat sedem a osem, polárnych satelitov NOAA. Vysielanie AMA v klubovni v sokolovni stanice OK 1KHL doplnili i premietaním fotografií a videí z rôznych akcií, taktiež výstava spojovacej techniky atď.

Pre správne praštených anténou do hlavy sa stalo zlatým klincom programu „Holice 2005“ vyhodnocovanie výsledkov viacerých súťaží: Memoriál Milana 42 CB a PMR, Éter bez hraníc, Svätojánske mušky babky Kosačky a veľmi obľúbený Letní Polní den Českej Lípy.

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV A CÉBEČKÁROV HOLICE 2005

Keď sa medzi CB verejnosťou povie MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE HOLICE, každý ihneď vie, že sa jedná o tzv. MEKKU rádioamatérov. Na stretnutie Holice 2005 som sa tešila a skutočnosť predčila moje predstavy vzhľadom k tomu, že zo stretnutia Holice vznikol pre mňa dovolenkový cestovateľský týždeň. Ale pekne po poriadku.

Už v rýchliku som mala príjemné chvíle s umeleckým zážitkom v spoločnosti známeho činoherníka a profesora pána Martina Gašpara (celoživotne účinkujúceho v Martinskom divadle), ktorý vo svojich úctyhodných 77 rokoch prekrásne recitoval úryvky básní Smreka, Hviezdoslava, Sládkoviča a ďalších, ako i rozprával veselé zážitky zo života hercov. Pri rozlúčke, kedy mi ako galantný pán pomohol s ruksakom z vlaku do staničnej budovy, som mu podala časopis Júnošík do rúk. Nevedel, že existuje občianske združenie CB rádioamatérov, ktoré má aj svoj časopis.

Je ráno 27. 8. 2005 - Slnkom zaliate mestečko Holice s tisíckami nadšencov rádiových vĺn pohybujúcich sa medzi budovami a stánkami drobných predajcov dávalo vedieť každému náhodilému turistovi o živom ruchu a nebývalom záujme o výdobytky rádiovej techniky nášho storočia.

Hneď pri vstupe do areálu ma s úsmevom na tvári vítali známe tváre Jéňu a Milana Korunky. O pár metrov ďalej sa sprievodcovskej úlohy zhostili Milanovi rodičia, každoroční organizátori stretnutí jarných a jesenných Holíc. Tak som „zakotvila“ s ťažkým ruksakom v ich prívese po vypití dobrej horúcej bezkofeinovky.

Nasledovalo zvítanie sa s Mirkou 42 - vydavateľkou Výzvy na kanále - a matkou Milana 42 - Milkou Holice, kde ma okrem literatúry zaujal „Česko-slovenský CB adresár 2005“. Ihneď poputoval do príručnej tašky a ďalšie kroky viedli do výstavnej siene predajcov techniky. Počas roka má azda každá obec svoje „hody“ (posvícení) a byť v sieni techniky... tak to boli hotové „hody“ s najpestrejšou ponukou rádiovej techniky storočia od prijateľných nízkych cien s výhodnými zľavami až po stotisícové rádioamatérske stanice s príslušenstvami od rôznych firiem.

Zastavila som sa u predajcu Milana Allamata, kde stáli rady záujemcov a potešilo ma, keď mi pozreli do mojej už historickej ručky Stabo. Nastala veselá chvíľa, pretože keď idem na kopec vysielať, ručka mi nefunguje a keď som ju dala ochotnému zamestnancovi Allamatu, aby stanicu premeral a pozrel do nej, tak zázračne znovu fungovala. Ďakujem Milanovi Allamatovi za ochotu pomôcť mi, bolo to gesto gavaliera, pretože pri pulte stáli desiatky kúpychtivých, ale hlavne tolerantných zákazníkov.

Srdečné zvítanie sa s Honzíkom Sosnová, Bohoušom Česká Lípa, Vencom Chotěšov a ďalšími milovníkmi CB, ktorých zoznam by zabral celú stranu časopisu, a prvé osobné stretnutie s pánom Jánom Dobrouč i ďalšími priateľmi CB, tak to je to pravé orechové, kvôli ktorému sa oplatí cestovať stovky kilometrov za hranice všedných dní. Nasledovala „rýchla“ prehliadka stoviek drobných predajcov a úderom dvanástej hodiny nastal čas vyhodnocovania CB súťaží v aule dominantnej budovy kultúrneho domu.

Hlavný organizátor Honza Sosnová sa ujal slova a privítal cébečkárov s odovzdaním mikrofónu Vencovi Chotěšov, aby oznámil víťazov Memoriálu Milana 42 - Éteru bez hraníc. Minúta ticha na počesť Milana 42 nám pripomenula tak pominuteľnosť ľudského života, ako i jeho celoživotné zápasy s úsilím prinášať do sveta CB nové a zaujímavé aktivity. Búrlivý potlesk nastal vo chvíli, kedy Venca Chotěšov oznámil víťaza a to expedíciu MAFIA zo Slovenska, ktorej veliteľom je Števo Zvolen, člen CB klubu Česká Lípa s volacím znakom CL 35. Expedícia MAFIA sa stala absolútnym víťazom Éteru bez hraníc.

Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien Vencom Chotěšov od združených expedícií MATADOR víťazným staniciam súťaže, mikrofón prevzal aktívny mladý PMR-kár a neúnavný organizátor všetkých PMR súťaží v Českej republike, do ktorých prizval i slovenských PMR-károv, Jerry Nové Město. V sále zaznievali spontánne potlesky pri udeľovaní cien za súťaž PIKADOR 2005, v ktorej sa stal víťazom FRANTA 26 HRADEC KRÁLOVÉ.

Nastala chvíľa odovzdania cien víťazom Jánskej noci, ktorými sa stala Alfa Beta 02-exp. KOBRA, Lucifer a Andílek Mělník. Výsledková listina súťaže bola zverejnená v Júnošíku 8/2005. Fotografia víťazov je na titulnej strane časopisu Júnošík č.10/2005 spolu s fotografiou víťaza najdlhšieho spojenia - Tomáša mobil Roudnice a najpočetnejšej expedície Jánskej noci z Českej republiky, exp. Anděl.

1.miesto v súťaži o „Zlaté srdiečko“ získal EDISON HUBINA (SR) a 2. miesto VENCA CHOTĚŠOV (ČR) - z expedície RADEGAST, ktorý prevzal originálnu cenu z predajne ALDES SPORT spol.s.r.o. Coboriho 1 v Nitre: http://www.aldessport.sk/   info@aldessport.sk pripravenú tak, že je jediným originálom a v žiadnom katalógu takú cenu nik nenájde.

Úsmev Jerryho Nové Město bol dostatočnou odmenou za cenu útechy, ktorú dostal v podobe mušky - lienky. Zlatým klincom celého programu sa stalo vyhlasovanie víťazov Letního CB polního dne CB klubu Česká Lípa, ktorej absolútnym víťazom sa stal BOHOUŠ ČESKÁ LÍPA.

Honza Sosnová - hlavný organizátor a prezident CB klubu Č.Lípa sa šťastne usmieva po odovzdaní hlavnej ceny absolútnemu víťazovi Bohoušovi Č.Lípaexp. BORŮVKA (v poradí na 2.mieste ŠTEVO ZVOLEN exp. MAFIA. Za 3.miesto prevzal cenu zástupca exp. SNĚHULÁK a za 5.miesto v súťaži zástupca exp. MARI.)

Po zlatom klinci programu odovzdávala PAMÄTNÉ LISTY aktívna cébečkárka JIŘINA PÍSNICE, organizátorka akcie ROZHLEDNY. Jeden som si odniesla i ja. Masová nesúťažná akcia Rozhledny je u cébečkárov vo veľkej obľube a koná sa v mesiaci, kedy je organizovaný i Let Jánskej mušky, čo síce neprekáža veľkej účasti., no mnohí cébečkári majú dilemu, ktorej akcie v mesiaci sa majú zúčastniť, keďže výjazdy na kopce dva krát v mesiaci autom a inými dopravnými prostriedkami siahajú hlboko do vreciek rodinného rozpočtu.

Perličkou odovzdávania cien víťazom sa stala zvláštna cena dvom obetavým ženám, Milke - manželke Honzu Sosnová a Peggy - Bohouše Česká Lípa, list písaný po anglicky, ktorý musel preložiť prizvaný „prekladateľ.“ Veselý smiech nad obsahom listu sa rozpustilo ozýval v aule kultúrneho domu, čo nesporne prispelo k zvýšeniu dobrej nálady a dobrého pocitu zo stretnutia v Holiciach.

V závere Honza Sosnová poďakoval zúčastneným za hojnú účasť pri odovzdávaní cien so želaním zdravia a pozdravom: „Na viděnou v Holicíchbudoucím r. 2006!“

Moje kroky zamierili na miestny cintorín k hrobu Milana 42, pri reštaurácii som sa však stretla s priateľmi CB a tak sa cesta k cintorínu predĺžila, keďže sme si mali čo povedať. Na hrob Milana 42 som položila kyticu kvetov s modlitbou na jeho pamiatku a počesť. Spoločníčkami v tichej piete sa mi stali Milanova manželka Mirka a matka Miluška Holice.

Onedlho sme už sedeli v príjemnej spoločnosti hlavných organizátorov a aktérov vyhodnotenia CB súťaží a  v Holiciach „parkujúcich“ v stanovom tábore na ihrisku. Iba chvíľku pred nami odišiel domov Števo Zvolen s partiou. Babča sa veselo doberala s Tomášom mobil Roudnice, Honza Sosnová ako dobrý hostiteľ neúnavne ponúkal „ohnivú vodu“, Eňa, ako „mladá gazdinka“, s úsmevom na tvári pripravovala za veľký vandel nejakého špeciálneho šalátu a Vašek Valchař, ako „ľudový liečiteľ“ odvádzal ženy za parkujúce auto presvedčivo im hovoriac niečo o rovných krížoch... a manželia? Bokom poškuľovali, ako rýchlo sa ich ženy dali presvedčiť, aby išli s Vaškom z ich dohľadu. To sa stalo dôvodom smiechu a žartovania. Po odchádzaní so ženami „poza kríčky - poza búčky“ sa Vašek Valchař spolu s ostatnými členmi exp. RADEGAST dal s chuťou do jedla.

Nastal čas rozlúčky a odchodu, posledné zamávanie a Mirka 42 zamierila svoje auto smer Hradec Králové. Tak sa začala moja neplánovaná 10 dňová cestovná dovolenka.

Dovidenia na stretnutí HOLICE 2006! Kosačka

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia

Hláskovacie tabuľky

 

Písmeno

Mezinárodná:

Slovenská

Česká:

Ruská:

Poľská:

Německá:

maďarská

A

ALFA

ADAM

ADAM

ALEKSEJ

ADAM

ANTON

 

B

BRAVO

BRAVO

BOŽENA

BORIS

BARBARA

BERTA

 

C

CHARLIE

CYRIL

CYRIL

 

CELINA

CAESAR

 

D

DELTA

DAVID

DAVID

DIMITRIJ

DOROTA

DORA

 

E

ECHO

EMIL

EMIL

ELENA

EVA

EMIL

 

F

FOXTROT

FRANTIŠEK

FRANTIŠEK

 

FRANTISZEK

FRIEDRICH

 

G

GOLF

GUSTAV

GUSTAV

GRIGORIJ

GENOWEFA

GUSTAV

 

H

HOTEL

HELENA

HELENA

 

HENRYK

HEINRICH

 

I

INDIA

IVAN

IVAN

IVAN

IRENA

IDA

 

J

JULIET

JOZEF

JOSEF

 

JADWIGA

JULIUS

 

K

KILO

KAROL

KAREL

KSENJA

KAROL

KONRAD

 

L

LIMA

LUDVÍK

LUDVÍK

LEONID

LEON

LUDWIG

 

M

MIKE

MÁRIA

MARIE

MARIJA

MARIA

MARTA

 

N

NOVEMBER

NORBERT

NERUDA

NIKOLAJ

NATALIA

NORPOL

 

O

OSCAR

OTAKAR

OTAKAR

OLGA

OLGA

OTTO

 

P

PAPA

PETER

PETR

PAVEL

PAWEL

PAULA

 

Q

QUEBEC

QUIDO

QUIDO

 

 

QUELIE

 

R

ROMEO

RUDOLF

RUDOLF

ROMAN

ROMAN

RICHARD

 

S

SIERRA

SVÄTOPLUK

SVATOPLUK

SERGEJ

STANISLAV

SEIGFRIED

 

T

TANGO

TOMÁŠ

TOMÁŠ

TAŤÁNA

TADEUSZ

THEODOR

 

U

UNIFORM

URBAN

URBAN

ULJANA

URSZULA

ULRICH

 

V

VICTOR

VÁCLAV

VÁCLAV

VASILIJ

VIOLETA

VIKTOR

 

W

WHISKY

DVOJITÉ VÉ

WILIAM

 

WACLAV

WILHELM

 

X

X-RAY

XAVER

XAVER

 

XANTYPA

XANTIPPE

 

Y

YANKEE

YPSILON

YPSILON

 

YPSILON

YPSILON

 

Z

ZULU

ZUZANA

ZUZANA

ZOJA

ZYGMUND

ZEPPELIN

 

 Hláskovacia tabuľka

Písmeno

Čítaj

Hláskovanie

Čítaj

 

Písmeno

Čítaj

Hláskování

Čítaj

A

ej

ALPHA

alfa

 

N

en

NOVEMBER

novembr

B

BRAVO

 

 

O

ou

OSCAR

oskar

C

CHARLIE

čárli

 

P

PAPA

 

D

DELTA

 

 

Q

kjú

QUEBEC

kébek

E

í

ECHO

eko

 

R

á

ROMEO

romio

F

ef

FOXTROT

 

 

S

es

SIERA

 

G

dží

GOLF

 

 

T

TANGO

 

H

ejč

HOTEL

houte

 

U

ju

UNIFORM

juniform

I

áj

INDIA

 

 

V

VICTOR

viktor

J

džej

JULIETT

džuliet

 

W

dablju

WHISKEY

uisky

K

kej

KILO

 

 

X

ex

X-RAY

eksrej

L

el

LIMA

 

 

Y

uaj

YANKEE

jenkí

M

em

MIKE

majk

 

Z

zed

ZULU

 

 Čísla

Číslo

NUMBER

nambr

 

Číslo

Number

nambr

 

Číslo

NUMBER

nambr

0

ZERO

zíro

 

12

TWELVE

tvelf

 

30

THIRTY

sérty

1

ONE

uan

 

13

THIRTEEN

sértýn

 

40

FORTY

fórty

2

TWO

 

14

FOURTEEN

fórtýn

 

50

FIFTY

fifty

3

THREE

srí

 

15

FIFTEEN

fiftýn

 

60

SIXTY

sixty

4

FOUR

fór

 

16

SIXTEEN

sixtýn

 

70

SEVENTY

sevnty

5

FIVE

fajf

 

17

SEVENTEEN

sevntýn

 

80

EIGHTY

ejty

6

SIX

six

 

18

EIGHTEEN

ejtýn

 

90

NINETY

najnty

7

SEVEN

sevn

 

19

NINETEEN

najtýn

 

100

ONE HUNDRED

uanhandrid

8

EIGHT

eit

 

20

TWENTY

tuenty

 

200

TWO HUNDRED

túhandrid

9

NINE

najn

 

21

TWENTYONE

tuentyuan

 

1000

ONE THOUSAND

uantausend

10

TEN

ten

 

22

TWENTYTWO

tuentytú

 

 

 

 

11

ELEVEN

ilevn

 

23

TWENTYTHREE

tuentysrí

 

 

 

 

   Rok, mesiac, týždeň, dni, mesiace

Slovensky

Česky

Anglicky

čítaj

Slovensky

Česky

Anglicky

čítaj

rok

rok

YESTERDAY

jestrdej

január

leden

JANUARY

dženjueri

mesiac

měsíc

WEEK

uík

február

únor

FEBRUARY

februeri

týždeň

týden

MONTH

mants

marec

březen

MARCH

máč

včera

včera

YEAR

jír

apríl

duben

APRIL

ejpri

Deň

Den

DAY

dej

máj

květen

MAY

mej

Pondelok

Pondělí

MONDAY

mandej

jún

červen

JUNE

džún

Utorok

Úterý

TUESDAY

tjúsdej

júl

červenec

JULY

džuláj

Streda

Středa

WEDNESDAY

uensdej

august

srpen

AUGUST

ogast

Štvrtok

Čtvrtek

THURSDAY

sázdej

september

září

SEPTEMBER

siptembr

Piatok

Pátek

FRIDAY

frajdaj

október

říjen

OCTOBER

októbr

Sobota

Sobota

SATURDAY

setrdej

november

listopad

NOVEMBER

novembr

Nedeľa

Neděle

SUNDAY

sandej

december

prosinec

DECEMBER

disembr

 Jednoduché frázy pre spojenia

Frázy slovensky

Frázy česky

Frázy anglicky a v druhom riadku ich výslovnosť

Výzva na pásme 11 metrov.

Výzva v pásmu 11 metrů.

CQ eleven metres
SI KJÚ ILEVN MÍTRS

Dobré ráno!

Dobré ráno!

Good morning
GÚD MÓRNIN

Dobré odpoludnie!

Dobré obpoledne!

Good afternoon
GÚD ÁFTRNÚN

Dobrý večer!

Dobrý večer!

Good evening
GÚD ÍVNING

Dobrú noc!

Dobrou noc!

Good night
GÚD NAJT

Aká je Vaša volačka?

Jaká je vaše volačka?

What is your coll-sign?
OUT IZ JOR KOLSAJN

Prosím, zopakujte volačku.

Prosím, zopakujte volačku.

please, repeat your call-sign
PLÍZ, RIPIT JOR KÓLSAJN

Anglicky poznám len niekoľko fráz.

Anglicky znám jen několik frází.

I know only a few sentences in english
AI NOU E FJÚ SENTENZIZ IN ENGLIŠ

Nepobral som Vašu volačku.

Nepobral jsem vaši volačku.

I did not get your call
AJ DYD NOT JOR KOL

Rozumiete mi?

Rozumíte mi?

Do you copy me?
DU JU KOPI MI?

Teraz Vám nerozumiem!

Nyní vám nerozumím.

I can not copy you now
AJ KENOT KOPI JU NAU

Bohužiaľ, nerozumel som všetko.

Bohužel nerozuměl jsem všechno.

Sory, I did not copy at all
SORI, AJ DYD NOT KOPI ET ÓL

Nerozumel som vôbec nič.

Nerozuměl jsem vůbec nic.

I did not copy anything
AI DYD NOT KOPI ENYSIN

Áno, rozumiem.

Ano, rozumím.

OK, I understend
OU KEJ, AJ ANDERSTEND

Prosím, hovorte pomaly.

Prosím mluvte pomalu

Speak slowly, please
SPÍK SLOULY PLÍZ

Aké je Vaše meno?

Jaké je vaše jméno?

What is your name?
OUT IZ JÓR NEJM?

Moje meno je Martin.

Moje jméno je Martin

My name is Martin
MAJ NEJM IZ MARTIN

Koľko máte rokov?

Kolik je vám let?

How old are you?
HAU OLD ÁR JÚ?

Moje QTH je Horné Chlebany.

Moje QTH je Horné Chlebany.

My QTH is Horné Chlebany
MAJ KJÚTÝEJČ IZ HORNE CHLEBANY

Hláskujem moje QTH.

Hláskuji moje QTH.

I spell my QTH
AJ SPEL MY KJÚTÝEJČ

Som šťastný, že máme spojenie.

Jsem šťasten, že máme spojení.

I am glad for the QSO
AJEM GLED FOR D KJÚESOU

Všetko som pobral na 100%.

Vše jsem pobral na 100%

I have all OK
AJ HEV ÓL OUKEJ

Aký je môj report?.

Jaký je můj report?

What is my report, please?
UOT IZ MAJ RIPORT, PLÍZ?

Váš signál je veľmi silný (slabý).

Váš signál je velmi silný (slabý).

Your signal is very strong (weak)
JÓR SIGNAL IZ VERY STRONG (VIK)

Máte veľmi kvalitný signál.

Máte velmi kvalitní signál.

You have very good signal quality
JÚ HEV VERY GÚD SIGNL KUALITY

Váš report je 5/9.

Váš report je 59.

your report is 59
JÓR RIPÓRT IZ FAJF NAJN

Prosím, opakujte môj report.

Prosím opakujte můj report.

Please repeat my report
PLÍZ RIPÍT MAJ RIPÓRT

Mikrofón znovu na teba.

Mikrofon znovu na tebe.

The mike back to you again
D MAJK BEK TU JÚ EGEJN

Všetko mám mimo QTH.

Mám vše mimo QTH.

I have everithing except your OTH
AJ HEV EVRYSIN IKSEPT KJÚ TÝ EJČ

Podmienky sú dnes veľmi dobré (špatné).

Podmínky jsou dnes velmi dobré (špatné).

The conditions are very good today (poor)
D KONDIŠNZ ÁR VERY GÚD TUDEJ (PÚR)

Prosím, pošlite mi svoj QSL lístok.

Prosím zašlete mi svůj QSL.

Please, send me your QSL
PLÍZ, SEND MÍ JÓR KJÚ ES EL KÁRD

Budem šťastný, keď dostanem váš QSL lístok

Budu šťasten, když dostanu váš QSL

I will be happy to receive your QSL
AI UIL BÍ HEPY TU RISÍV JÓR KJÚESEL KÁRD

Svoj QSL lístok na 100% pošlem.

Svůj QSL 100% pošlu.

My QSL card is one hundred per cent sure
MAI KJÚESEL KÁRD IZ UAN HANDRID PERCENT ŠŮR

Zariadenie mám továrne, Allamat.

Zařízení mám tovární.

My rig is factory made Allamat
MAJ RIG IZ FEKTORI MEJD Allamat

Ďakujem za zavolanie.

děkuji (velice) za zavolání

Many thanks for the call
MENY FENKS FÓR D KÓL

Ďakujem za zaujímavé QSO.

Děkuji za (zajímavé) QSO.

Thanks for the (nice) contakt
TENKS FOR D (NAJS) KONTAKT