wz

CB rádioklub ŽILINA

Súťaž v roku 2007 zanikla

 

Kontakt: Marián Hanza, Trnavská 15, 010 08 Žilina

tatkokarlo@rectus.sk

Prezentácia CB rádioklubu Žilina

www.rectus.sk/cbzilina

 

Zo súčasnosti

PROPOZÍCIE V. ROČNÍK

Slovenský CB pretek „Žena operátorka 2007“

Organizovaný k Medzinárodnému dňu žien a ku Dňu matiek

CB rádioklubom Žilina

 

1.Organizáror: CB rádioklub Žilina

 

2.Dátum konania:  5.5.2007 od 6,00 do 6.5.2007 do 12,00 hod.

 

3.Cieľom tohto preteku je spestriť prevádzku na CB pásme – o pretek žien.

Slovenský CB pretek „Žena operátorka“ je klasický pretek určený ženám – operátorkám. V súťaži je minimum administratívnych a korešpondenčných úkonov.

Zo strany organizátora nie je tento pretek ničím obmedzovaný.

Doba vysielania a dĺžka vysielania je ponechaná plne na pretekajúcu, podľa svojich časových možností

 

4.Účasť

Preteku sa môže zúčastniť každá žena operátorka

a) pretekajúca sa riadi Všeobecným povolením 2/2005

b) štartovné je symbolické - 50.- Sk a je potrebné ho zaslať na adresu organizátora spolu so svojou adresou do 27. apríla 2007

c) vysielacie stanovište (QTH)

musí byť na území SR.

d) Operátorka si pre pretek zvolí svoj volací znak – môže byť i doteraz používaný.

 

5. Prihláška

Prihlášku tvorí doručené štartovné. Na pošt. poukážke v kolonke „správa pre adresáta“ uveďte svoju volačku a miesto vysielania. (QTH).

 

6. Denník spojení

Operátorka vedie súťažný denník ktorý pozostáva z titulnej strany a zápisu o spojení.

Titulná strana obsahuje:

1. názov preteku

2. volačku operátorky

3. meno a adresu operátorky

4.stanovište vysielania(QTH) a svoj lokátor

Zápis o spojení zložený z:

- dátumu a času spojenia,

- volačky protistanice,

- lokátora protistanice, alebo názvu mesta- obce odkiaľ protistanica vysiela, reporty sú nepovinné.

Pokiaľ dôjde počas preteku k zmene stanovišťa QTH -pre každé QTH sa píše samostatný denník. Riadne vyplnený denník je potrebné zaslať v písomnej forme alebo na e-mail na adresu organizátora do 31.05.2007

 

7. Platnosť spojení

Za platné spojenie sa považuje každé spojenie so slovenskými a českými stanicami a stanicami z okolitých štátov : Poľskej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska do vzdialenosti 450 km od miesta vysielania ( vlastného QTH),  vrátane kamiónov, zapísané v denníku. S ktoroukoľvek  stanicou je možné  urobiť jedno spojenie.

 

8. Bodovanie

-1km spojenia = 1 bod

-spojenia medzi súťažnými stanicami - vzdialenosť sa vynásobí  k = 2

 

9. Kontrolná stanica

Kontrolná stanica bude určená organizátorom preteku. Kontrolná stanica nebude prideľovať body pretekajúcim, ale bude viesť kontrolný denník odposluchu spojení ktorý bude použitý pri vyhodnocovaní preteku a kontrole spojení zapísaných v denníku jednotlivých súťažiacich.

 

10. Konečné poradie

zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov dosiahnutého jednotlivými oprerátorkami v preteku. Víťazkou preteku je operátorka s najvyšším dosiahnutým počtom bodov.

Pri rovnosti bodov je víťazkou preteku operátorka:

a) ktorá uskutočnila viac spojení

Ak by toto pravidlo nerozhodlo, bude použité pravidlo

b) ktorá uskutočnila dlhšie spojenie.

 

11. Pretek neovplyvňuje ostatné preteky a súťaže organizované v SR.

 

12. Ceny budú zakúpené

zo štartovného a príspevku hlavného sponzora CB rádioklubu Žilina

Každá zúčastnená operátorka obdrží diplom.

Prvé tri miesta budú odmenené pohár + diplom

Vyhlásenie výsledkov preteku a odovzdanie cien – bude upresnené v náväznosti na počet a domáce QTH zúčastnených operátoriek

 

13. Informácia o preteku

Za organizátora podáva:

Tatko Karlo Žilina tel: 0903 511 539

 

14. Propagácia preteku

Tieto propozície budú zaslané direkt minuloročným účastníčkam preteku a

-budú zverejnené na www.rectus.sk/cbzilina/ , www.scbr.sk

-budú zaslané: do časopisu Júnošík

 

15. Adresa organizátora:

Marián Hanza, Trnavská 15, 010 08 Žilina, e- mail  tatko-karlo@rectus.sk

 

16. Organizátor sa zaväzuje že informácie o jednotlivých pretekajúcich nebude poskytovať ďalej iným osobám

Tatko Karlo Žilina www.rectus.sk/cbzilina

ŽENA OPERÁTORKA

 

organizátor: CBRZA - CB Rádioklub Žilina

www.rectus.sk/cbzilina

 

Slovenský CB pretek „Žena operátorka“ 2006

 

DEVY spod Tatier Maťka a Baška -  „K 120

 

„Výzva, výzva, všeobecná výzva, tu expedícia K120 Maťka Šuňava a Baška Šuňava, kto má záujem o spojenie, poďte volačkami nesie sa víkendovým éterom z Kráľovej hole. Na Remate dal Jano Šuňava slovo Tatkovi Karlovi, že po rokoch budú mať Tatry zastúpenie aj v súťaži „Žena operátorka 2006.“

A tak sa aj stalo. Jankova dcéra Maťka Šuňava a jej sesternica Baška sa nechali zlákať a podnikli pod hlavičkou expedície K120 svoju prvú CB expedíciu. Piatkový výstup ešte neveštil nič z toho, čo na nás čakalo.

Jano Šuňava a Viliam Tatranská Lomnica prihotovali v silnom vetre anténu President Black Pirate 5R a rýchlo sa utekali skryť dovnútra. Druhý deň malo byť počasie lepšie.

Raňajší budíček asi nebol celkom operátorkám po vôli. Prvé spojenie patrilo Vladovi HortexTřinca. Maťka aj Baška sa striedali pri mikrofóne a spojenia pekne pribúdali. My starší sme sa ani nestačili čudovať, ako im to niekedy ide – však najdlhšie spojenie na 242km je už úctyhodný výkon aj pre ostrieľaných borcov, nie pre premiantov na CB.

Smolu mali Jano s Vilom, ktorí za celý víkend nemohli postaviť rádioamatérske antény. Pár turistov, ktorí prišli na vrchol Kráľovej hole, zhadzoval vietor na zem. Vietor neušetril ani jedinú anténu, ktorá stála. Kmásal a kmásal, čo si ako prvé odniesli radiály a poškodil aj samotnú anténu. Na všetkom bola niekoľko-centimetrová námraza.

Maťka s Baškou však súťažili a podarilo sa im 87 spojení na Slovensko, Moravu a Maďarsko. Výsledok veľmi pekný a už teraz je jasné, že to nebolo posledný krát, čo sa obe v éteri ozvali. Takže, keď budete nabudúce počuť K120 v éteri, započúvajte sa či to nie je  práve duo jedenásťročných operátoriek spod Tatier.

ViliamTatranská  Lomnica

Na foto vľavo hore: Maťka Šuňava a vpravo: Baška Šuňana

IV. ROČNÍK Slovenský CB pretek „Žena operátorka

PROPOZÍCIE

 

Organizovaný k Medzinárodnému dňu žien a ku Dňu matiek CB rádioklubom Žilina

 

1. Organizátor: CB rádioklub Žilina.

 

2. Dátum konania: 6. 5. 2006 od 6,00 do 7. 5. 2006 do 12,00 hod.

3. Cieľom tohto preteku je spestriť prevádzku na CB pásme – o pretek žien.

Slovenský CB pretek „Žena operátorka“ je klasický pretek určený ženám –  operátorkám. V súťaži je minimum administratívnych a korešpondenčných úkonov.

Zo strany organizátora nie je tento pretek ničím obmedzovaný. Doba vysielania a dĺžka vysielania je ponechaná plne na pretekajúcu, podľa svojich časových možností.

 

4. Účasť

Preteku sa môže zúčastniť každá žena – operátorka .

a) pretekajúca sa riadi Všeobecným povolením 2/2005

b) štartovné je symbolické - 50.- Sk a je potrebné ho zaslať na adresu organizátora spolu so svojou adresou do 28. apríla 2006

c) vysielacie stanovište (QTH) musí byť na území SR

d) Operátorka si pre pretek zvolí svoj volací znak – môže byť i doteraz používaný.

 

5. Prihláška

Prihlášku tvorí doručené štartovné. Na pošt. poukážke v kolónke „správa pre adresáta“ uveďte svoju volačku a miesto vysielania. (QTH)

 

6. Denník spojení

Operátorka vedie súťažný denník, ktorý pozostáva z titulnej strany a zápisu o spojení.

Titulná strana obsahuje:

1. názov preteku

2. volačku operátorky

3. meno a adresu operátorky

4. stanovište vysielania(QTH) a svoj lokátor

Zápis o spojení zložený z: dátumu a času spojenia, volačky protistanice, lokátora protistanice, alebo názvu mesta- obce odkiaľ protistanica vysiela, reporty sú nepovinné. Pokiaľ dôjde počas preteku k zmene stanovišťa - QTH, pre každé QTH sa píše samostatný denník.

Riadne vyplnený denník je potrebné zaslať v písomnej forme, alebo na e-mail na adresu organizátora do 31. 05. 2006.

 

7. Platnosť spojení

Za platné spojenie sa považuje každé spojenie so slovenskými a českými stanicami a stanicami z okolitých štátov: Poľskej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska do vzdialenosti 450 km od miesta vysielania (vlastného QTH), vrátane kamiónov, zapísané v denníku. S ktoroukoľvek stanicou je možné urobiť jedno spojenie.

 

8. Bodovanie

1km spojenia = 1 bod

spojenia medzi súťažnými stanicami - vzdialenosť sa vynásobí  k = 2

 

9. Kontrolná stanica

Kontrolná stanica bude určená organizátorom preteku. Kontrolná stanica nebude prideľovať body pretekajúcim, ale bude viesť kontrolný denník odposluchu spojení ktorý bude použitý pri vyhodnocovaní preteku a kontrole spojení zapísaných v denníku jednotlivých súťažiacich.

 

10. Konečné poradie

zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov dosiahnutého jednotlivými operátorkami v preteku. Víťazkou preteku je operátorka s najvyšším dosiahnutým počtom bodov.

 

Pri rovnosti bodov je víťazom preteku operátorka:

a) ktorá uskutočnila viac spojení, ak by toto pravidlo nerozhodlo, bude použité pravidlo

b) ktorá uskutočnila dlhšie spojenie.

 

11. Pretek neovplyvňuje ostatné preteky a súťaže organizované v SR.

 

12. Ceny budú zakúpené zo štartovného a príspevku hlavného sponzora CB rádioklubu Žilina.

Každá zúčastnená operátorka obdrží diplom.

 

Prvé tri miesta budú odmenené pohár + diplom.

Víťazka preteku obdrží ešte putovný pohár s právom držby na jeden rok.

Vyhlásenie výsledkov preteku a odovzdanie cien – CB stretnutie Skalka 2006.

 

13. Informácia o preteku

Za organizátora podáva: Tatko Karlo Žilina tel: 0903 511 539.

 

14. Propagácia preteku

Tieto propozície budú zaslané direkt minuloročným účastníčkam preteku a budú zverejnené na www.rectus.sk/cb zilina/    www.scbr.sk  budú zaslané: CB report, Júnošík, e-mail jednotlivým CB klubom v SR.

 

Čo pre naše Lady mike vieme spraviť my, Man mike...

 

Keďže som takmer denným návštevníkom Vašich stránok, nemohol som prehliadnuť rozbiehajúcu sa aktivitu s názvom „Lady mike síbíčko“. Prikláňam sa k Tomášovmu stanovisku z 15.8.2006 a to ma vyprovokovalo prispieť k danej téme.

Aj na Slovensku máme ženy. Podľa dlhodobých hodnotení údajne najkrajšie minimálne v Európe. A máme aj nadšené operátorky na CB pásme. A práve o nich sa chcem zmieniť.

 

Začať by som mohol známou expedíciou „Čučoriedka“ kde spolu s Jožkom Železné pracovali aj jeho pani s dcérou. Houstoňáci máme Katarínu Žilina, toť lepšiu polovičku Tatka Karla a mladé expedície „Spartakus „a „Bosorky“. Nemôžeme zabudnúť ani na Ustričku Bytča a Moniku Priekopa, ktorá tvorí tandem s Janom Tatra. K Števovi a Cyrovi Zvolen patrí zase Esmeralda Zvolen. Počúvame tiež aktívny tandem Pavel a Anka Veľké Pole. A na kopce za nami kričí tiež Makarena Zakamené, Včielka Maja zo Žiliny a ďalšie a ďalšie.

A dostal som sa k miestu, ktorého sa bojí i Tomáš. .... aby som na niekoho nezabudol.

V tomto výpočte aktívnych Lady mike by sa dalo určite pokračovať. A rovnako by sme skončili, alebo mali začať pri LADY MIKE Slovensko pri Babke Kosačke. Treba o nej písať a vyzdvihovať jej stále aktivity? Poznáme ju predsa všetci nadšenci CB pásma na Slovensku i v Čechách. A jej Svätojánska muška oblieta Čechy a Slovensko, zalieta až na Ukrajinu a svojím polnočným bzučaním symbolicky spája slovanské národy.

 

Čo pre ne, pre naše Lady mike vieme spraviť my Man mike...

 

Žilinský CB rádioklub usporiadal v tomto roku už piaty ročník preteku „Žena operátorka“. Zúčastniť sa ho môžu všetky CB operátorky zo Slovenska a i touto cestou poďakujeme všetkým, ktorí dali svoje bodíky operátorkám, ktoré v tomto roku absolvovali už expedičnú formu preteku a bolo ich počuť i u Vás z našich Slovenských kopcov. Z Lomnického Štítu, i z Martinských Holí , z Polomu, Straníka, a Lietavského hradu zo severozápadného Slovenska.

S pretekom, ak tak bolo možné toto podujatie v počiatkoch nazvať, sme začínali skutočne zvoľna. Súťaž bola situovaná k Medzinárodnému dňu žien k 8. marcu. Trvala tri dni a účastníčky mohli vysielať kedy chceli, ako im to dovoľovala vlastná chuť, domáce povinnosti, a ďalšie záujmy. Mohli vysielať z domáceho QTH z tepla domova, alebo sa vybrať na kopec, alebo spraviť kombináciu týchto možností. Jedinou povinnosťou bolo viesť denník spojení a odovzdať ho.

 

V tomto roku sa ženy samé rozhodli povýšiť úroveň preteku a viac ho zviditeľniť tým, že sa rozhodli vyjsť na kopce, urobiť lepší výsledok. Prispelo k tomu i premiestnenie konania preteku ku dňu matiek na máj, kedy aj u nás šantí máj – lásky čas ( a je tu ženský pretek zas) a sú už podstatne lepšie poveternostné podmienky.

A či majú ženy z toho radosť, či sme i my MAN MIKE urobili trochu zadosť, posúďte z výrazov ich tvárí z fotografií z vyhodnotenia preteku v roku 2005.

Tohoročné vyhodnotenie SA BUDE KONAť na stretnutí Donovaly 2006. A veríme, že k spokojnosti zúčastnených Žien operátoriek.

Tatko Karlo Žilina

Zverejnené na www.cbdx.cz

Výsledky 3.ročníka preteku Žena operátorka


1.miesto Monika Priekopa - 127 spojení 3.666 bodov priemer 26,21km
2.miesto Katarína Žilina - 144 spojení 2.864 bodov priemer 17,52 km
3.miesto Ustrica Bytča - 99 spojení 2.780 bodov priemer 21,41 km

4.miesto exp.Bosorky - 89 spojení 2.153 bodov priemer 20,65 km
5.miesto Dominika Budatín - 60 spojení 1.038 bodov priemer
14,33 km
6.miesto Maťka Budatín - 38 spojení 660 bodov priemer
13,63 km
7.miesto Monika Žilina - 36 spojení 557 bodov priemer
12,69 km
8.miesto Esmeralda Zvolen - 15 spojení 465 bodov priemer
31,0 km

 

               Ceny pre účastníčky preteku r.2005. TROJNÁSOBNÁ víťazkaMONIKA Priekopa.

 

Spoločné foto z vyhodnotenia r.2005, v pozadí je organizátor akcie, TATKO KARLO ŽILINA.

>

VľAVO NA FOTO JE Mustafa Bytča.

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE ŽENA OPERÁTROKA 2004>

 

IV. ROČNÍK

 

Slovenský CB pretek „Žena operátorka“ 2006

 

Organizovaný k Medzinárodnému dňu žien a ku Dňu matiek

CB rádioklubom Žilina

 

1. Organizáror: CB rádioklub Žilina.

 

2. Dátum konania: 6. 5. 2006 od 6,00 do 7. 5. 2006 do 12,00 hod.

 

3. Cieľom tohto preteku je spestriť prevádzku na CB pásme – o pretek žien.

Slovenský CB pretek „Žena operátorka“ je klasický pretek určený ženám –  operátorkám. V súťaži je minimum administratívnych a korešpondenčných úkonov.

Zo strany organizátora nie je tento pretek ničím obmedzovaný. Doba vysielania a dĺžka vysielania je ponechaná plne na pretekajúcu, podľa svojich časových možností.

 

4. Účasť

Preteku sa môže zúčastniť každá žena – operátorka .

a) pretekajúca sa riadi Všeobecným povolením 2/2005

b) štartovné je symbolické - 50.- Sk a je potrebné ho zaslať na adresu organizátora spolu so svojou adresou do 28. apríla 2006

c) vysielacie stanovište (QTH) musí byť na území SR

d) Operátorka si pre pretek zvolí svoj volací znak – môže byť i doteraz používaný.

 

5. Prihláška

Prihlášku tvorí doručené štartovné. Na pošt. poukážke v kolonke „správa pre adresáta“ uveďte svoju volačku a miesto vysielania. (QTH)

 

6. Denník spojení

Operátorka vedie súťažný denník, ktorý pozostáva z titulnej strany a zápisu o spojení.

 

Titulná strana obsahuje:

 

1. názov preteku

2. volačku operátorky

3. meno a adresu operátorky

4. stanovište vysielania(QTH) a svoj lokátor

Zápis o spojení zložený z: dátumu a času spojenia, volačky protistanice, lokátora protistanice, alebo názvu mesta- obce odkiaľ protistanica vysiela, reporty sú nepovinné. Pokiaľ dôjde počas preteku k zmene stanovišťa - QTH, pre každé QTH sa píše samostatný denník.

Riadne vyplnený denník je potrebné zaslať v písomnej forme, alebo na e-mail na adresu organizátora do 31. 05. 2006.

 

7. Platnosť spojení

Za platné spojenie sa považuje každé spojenie so slovenskými a českými stanicami a stanicami z okolitých štátov: Poľskej republiky, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska do vzdialenosti 450 km od miesta vysielania (vlastného QTH), vrátane kamiónov, zapísané v denníku. S ktoroukoľvek stanicou je možné urobiť jedno spojenie.

 

8. Bodovanie

1km spojenia = 1 bod

spojenia medzi súťažnými stanicami - vzdialenosť sa vynásobí  k = 2

 

9. Kontrolná stanica

Kontrolná stanica bude určená organizátorom preteku. Kontrolná stanica nebude prideľovať body pretekajúcim, ale bude viesť kontrolný denník odposluchu spojení ktorý bude použitý pri vyhodnocovaní preteku a kontrole spojení zapísaných v denníku jednotlivých súťažiacich.

 

10. Konečné poradie

zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov dosiahnutého jednotlivými oprerátorkami v preteku. Víťazkou preteku je operátorka s najvyšším dosiahnutým počtom bodov.

Pri rovnosti bodov je víťazom preteku operátorka:

a) ktorá uskutočnila viac spojení

ak by toto pravidlo nerozhodlo, bude použité pravidlo

b) ktorá uskutočnila dlhšie spojenie.

 

11. Pretek neovplyvňuje ostatné preteky a súťaže organizované v SR.

 

12. Ceny budú zakúpené zo štartovného a príspevku hlavného sponzora CB rádioklubu Žilina.

Každá zúčastnená operátorka obdrží diplom.

Prvé tri miesta budú odmenené pohár + diplom.

Víťazka preteku obdrží ešte putovný pohár s právom držby na jeden rok.

Vyhlásenie výsledkov preteku a odovzdanie cien – CB stretnutie Skalka 2006.

 

13. Informácia o preteku

Za organizátora podáva: Tatko Karlo Žilina tel: 0903 511 539

 

14. Propagácia preteku

 

Tieto propozície budú zaslané direkt minuloročným účastníčkam preteku a budú zverejnené na www.rectus.sk/cb zilina/

www.scbr.sk   budú zaslané: CB report, Júnošík, e-mail jednotlivým CB klubom v SR. 

 

Výsledky 2.ročníka súťaže 
ŽENA OPERÁTORKA roku 2004
 

Marcové súťažné víkendové vysielanie žien CB pásma 27 MHz malo 4 súťažiace operátorky. Ich umiestnenie:

1.miesto:

Monika Priekopa

2. miesto:

Katarínka Žilina

3. miesto:

Monika Žilina

4.miesto:

Jahôdka Bytča 

Bohužiaľ, organizátori tejto akcie nenapísali nič o počte spojení a o najdlhších spojeniach, o tom, aké vecné ceny čakali na súťažiace ženy operátorky a o ich odovzdaní, aby aspoň stručne oboznámili čitateľov časopisu Júnošíka.

Ani samotné súťažiace nenapísali o tom, akou CB technikou vysielali, ako tento súťažný víkend prežili, ktoré spojenia si najviac cenia, aké skúsenosti Blok textu: ?získali atď. Je na škodu dobrej veci, keď sa o takýchto originálnych aktivitách nenapíše do časopisu a keď sa organizátori nepodelia s čitateľmi o skúsenosti a poznatky. Možno napíšu na budúci rok a...

Na konci vety zostáva iba otáznik.  Kosačka

Info o poradí súťažiacich žien mi poskytli: Janko Tatra Martin a Katarínka Žilina.