wz

Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.

Vitajte na stránkach CBRSK. Prajem Vám veľa zdravia a šťastia v živote. Ďakujem za návštevu a príďte znova.  Cezmín

SPL 2014

 Propozície SPL 2014

Organizátor: Slovenský CB rádioklub

Kontakt na organizátora:
Juraj Kasala (Kaso Partizánske) juraj.kasala@provisorium.sk

Termín konania:
začiatok: 2.1.2014 - koniec: 31. 12 2014

Cieľ súťaže:
Slovenská portejblová liga (ďalej len SPL) je celoročná CB súťaž. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma a podporovať vysielanie v portejblových podmienkach. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) ako aj dĺžku vysielania, v súlade s bodom 4 písm. h).

Podmienky:
Súťaže SPL sa môže zúčastniť každý súťažný tím, alebo jednotlivec (ďalej len “súťažiaci”), ktorý splní podmienky súťaže:
a) súťažiaci sa pri vysielaní riadi platným Všeobecným povolením TÚSR,
b) pre účely súťaže je povolené používať celý frekvenčný rozsah 26,855 – 27,405 MHz,
c) zároveň s prvým štartom si súťažiaci zvolí svoj volací znak, pod ktorým sa bude hlásiť počas celej súťaže,
d) člen jedného súťažného tímu nemôže byť zároveň členom iného súťažného tímu, ani vysielať ako jednotlivec,
e) súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR,
f) je povolené vysielať z akéhokoľvek portejblového QTH (za portejblové QTH sa považuje akékoľvek stanovište mimo trvalého
bydliska operátora(ov), mimo trvalo osídlených oblastí; vysielať sa môže aj z horských ubytovacích zariadení a chát),
g) z jednej kóty, ktorej nadmorská výška presahuje 900 m, je možné vysielať maximálne 4-krát počas celej súťaže,
h) súťažný štart (výjazd) môže trvať maximálne 24 hodín od okamihu zápisu prvého spojenia do denníka.

Náklady spojené s organizáciou SPL hradí SCBR. Štartovné je dobrovoľné formou príspevku v prospech SCBR, ktorý je možné
uhradiť v hotovosti, alebo zaslať na adresu tajomníčky SCBR počas celého priebehu súťaže.

Spojenia a súťažný denník:
a) za platné spojenia sú považované všetky direktné spojenia (bez použitia opakovačov a relátok) so stanicami zapísané v
súťažnom denníku
b) súťažný denník sa skladá z hlavičky (názov súťažiaceho, stanovište (QTH), dátum a čas začiatku a ukončenia štartu) a
zápisu spojení (log)
c) spojenie zapísané v denníku musí obsahovať
– poradové číslo spojenia,
– dátum a čas,
– volačku protistanice (názov expedície), domáce QTH (v prípade /p a /m názov aktuálneho miesta alebo kóty),
– lokátor,
– reporty.

d) s každou jednotlivou protistanicou môže súťažiaci v rámci jedného štartu uskutočniť:
– jedno spojenie z domáceho QTH protistanice, jedno spojenie s touto protistanicou z mobilnej stanice a jedno spojenie s
touto protistanicou na portejbli, pričom každé z týchto spojení musí byť z iného lokátorového štvorca. Zápis so spojeniami
musí byť v tvare (vzor):
= spojenie so stabilom : Števo Zvolen JN98NN
= spojenie s mobilom: Števo Zvolen /m Trenčín JN98AV (Jano Kamión /m Trenčín JN98AV)
= spojenie so stanicou na portejbli : Števo Zvolen /p Skalka JN98LR


e) v prípade vysielania v priebehu iných CB súťaží sa spojenia môžu zaratúvať aj do SPL
f) za jeden kalendárny mesiac je možné zaslať iba jeden súťažný denník, ktorý je nutné zaslať e-mailom do siedmeho v ďalšom
mesiaci (napr za január 2014 odoslať do 7.2.2014)
g) Denník musí byť vo formáte programu CL6. Denníky v iných formátoch než .c6v budú akceptované len po predchádzajúcom
súhlase organizátora).

Systém bodovania je nasledovný:
a) do vzdialenosti 600 km sa spojenie boduje systémom 1km = 1 bod
b) nad 600 km je spojenie bodované systémom 10 km = 1 bod

Vyhodnocovanie súťaže:
a) všetky štarty súťažiaceho sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov
b) priebežné poradie bude pravidelne zverejňované na internetovej stránke SCBR
c) konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažiaci získa zo všetkých štartov počas roka
d) pri rovnosti bodov je víťazom súťažiaci, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov
e) pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažiaci s väčším počtom spojení
f) v prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné
g) vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach www.scbr.sk , ceny a diplomy budú odovzdané na jarnom CB stretnutí (Remata)

Doplnkovou súťažou SPL je vyhodnotenie najdlhšieho spojenia. Do poradia bude zapísané najdlhšie spojenie súťažiaceho
dosiahnuté počas roka.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať v nejasných a neštandardných prípadoch. Súťažiaci, ktorý závažným spôsobom poruší
podmienky súťaže, môže byť rozhodnutím organizátora diskvalifikovaný.

Tieto propozície môžu byť upravené, pričom úpravy musia byť oznámené zapojeným účastníkom súťaže a zverejnené aj na tejto
stránke.

Zaslaním prvého súťažného denníka organizátorovi sa súťažiaci prihlasuje do súťaže a zaväzuje sa dodržiavať propozície SPL.
Spolu s prvým denníkom zašle súťažiaci (vedúci expedičného tímu) svoje kontaktné údaje – meno, adresu, e-mail, telefónne
číslo.

Vo vlastnom záujme je vhodné (ale nie nutné) súťažný štart vopred spropagovať na www.scbr.sk a www.cbdx.cz a tým informovať
ostatných o štarte.

SPL 2013

Priebežné poradie por. Volačka počet denníkov QSO body
1. exp. Marco Polo            2 199 23.074
2. Milan Senica                 4 295 22.518
3. Miro Hlohovec             4 313 19.567
4. Alf Senica                       5 209 13.477
5. exp. Mafia                      1 38 3.476
6. Marconi Partizánske  2 51 3.113
7. exp. Barbakan               1 38 2.754
8. exp. TopTech                1 41 2.152
9. exp. Zlatokop                3 46 2.076
10. exp. PBH                      1 12 704

Najdlhšie spojenie por. volačka DX protistanica
1. exp. Marco Polo 1077 km Ron Rotterdam
2. Milan Senica 382 km Honza Sosnová /p Klínovec
3. Miro Hlohovec 256 km exp. Kleť /p Kleť
4. Alf Senica 233 km Jirka Lipno /p Alpská vyhlídka
5. exp. Mafia 224 km exp. Tukan /p Doluhé stráne
6. exp. Barbakan 199 km Exp. Tukan /p Dlouhé stráne
7. Marconi Partizánske 188 km Jirka Letovice /p Babolky
8. Exp. TopTech 147 km exp. Kopec /p Na hoblovně
9. exp. PBH 141 km exp. Marco Polo /p Reváň
10. exp. Zlatokop 135 km exp. Tukan /p Slouhé stráne

Propozície 2013

Organizátor: Slovenský CB rádioklub
Kontakt na organizátora: Juraj Kasala (Kaso Partizánske) juraj.kasala@provisorium.sk
Termín konania: začiatok: deň potvrdenia propozícií, koniec: 31. december 2013.
Cieľ súťaže:
Slovenská portejblová liga (ďalej len SPL) je celoročná CB súťaž. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma a podporovať vysielanie v portejblových podmienkach. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) ako aj dĺžku vysielania, v súlade s bodom 4 písm. h).
Podmienky:
Súťaže SPL sa môže zúčastniť každý súťažný tím, alebo jednotlivec (ďalej len “súťažiaci”), ktorý splní podmienky súťaže:
a) súťažiaci sa pri vysielaní riadi platným Všeobecným povolením TÚSR,
b) pre účely súťaže je povolené používať celý frekvenčný rozsah 26,855 – 27,405 MHz,
c) zároveň s prvým štartom si súťažiaci zvolí svoj volací znak, pod ktorým sa bude hlásiť počas celej súťaže,
d) člen jedného súťažného tímu nemôže byť zároveň členom iného súťažného tímu, ani vysielať ako jednotlivec,
e) súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR,
f) je povolené vysielať z akéhokoľvek portejblového QTH (za portejblové QTH sa považuje akékoľvek stanovište mimo trvalého bydliska operátora(ov), mimo trvalo osídlených oblastí; vysielať sa môže aj z horských ubytovacích zariadení a chát),
g) z jednej kóty, ktorej nadmorská výška presahuje 900 m, je možné vysielať maximálne 4-krát počas celej súťaže,
h) súťažný štart (výjazd) môže trvať maximálne 24 hodín od okamihu zápisu prvého spojenia do denníka.
Náklady spojené s organizáciou SPL hradí SCBR. Štartovné je dobrovoľné formou príspevku v prospech SCBR, ktorý je možné uhradiť v hotovosti, alebo zaslať na adresu tajomníčky SCBR počas celého priebehu súťaže.
Spojenia a súťažný denník:
a) za platné spojenia sú považované všetky direktné spojenia (bez použitia opakovačov a relátok) so stanicami zapísané v súťažnom denníku
b) súťažný denník sa skladá z hlavičky (názov súťažiaceho, stanovište (QTH), dátum a čas začiatku a ukončenia štartu) a zápisu spojení (log)
c) spojenie zapísané v denníku musí obsahovať
– poradové číslo spojenia,
– dátum a čas,
– volačku protistanice (názov expedície), domáce QTH (v prípade /p a /m názov aktuálneho miesta alebo kóty),
– lokátor,
– reporty.
d) s každou jednotlivou protistanicou môže súťažiaci v rámci jedného štartu uskutočniť:
– jedno spojenie z domáceho QTH protistanice, jedno spojenie s touto protistanicou z mobilnej stanice a jedno spojenie s touto protistanicou na portejbli, pričom každé z týchto spojení musí byť z iného lokátorového štvorca. Zápis so spojeniami musí byť v tvare (vzor):
= spojenie so stabilom : Števo Zvolen JN98NN
= spojenie s mobilom: Števo Zvolen /m Trenčín JN98AV (Jano Kamión /m Trenčín JN98AV)
= spojenie so stanicou na portejbli : Števo Zvolen /p Skalka JN98LR
e) v prípade vysielania v priebehu iných CB súťaží sa spojenia môžu zaratúvať aj do SPL
f) za jeden kalendárny mesiac je možné zaslať iba jeden súťažný denník, ktorý je nutné zaslať e-mailom do siedmeho v ďalšom mesiaci (napr za január 2012 odoslať do 7.2.2012)
g) Denník musí byť vo formáte programu CL6. Denníky v iných formátoch než .c6v budú akceptované len po predchádzajúcom súhlase organizátora).
Systém bodovania je nasledovný:
a) do vzdialenosti 600 km sa spojenie boduje systémom 1km = 1 bod
b) nad 600 km je spojenie bodované systémom 10 km = 1 bod
Vyhodnocovanie súťaže:
a) všetky štarty súťažiaceho sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov
b) priebežné poradie bude pravidelne zverejňované na internetovej stránke SCBR
c) konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažiaci získa zo všetkých štartov počas roka
d) pri rovnosti bodov je víťazom súťažiaci, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov
e) pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažiaci s väčším počtom spojení
f) v prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné
g) vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach www.scbr.sk , ceny a diplomy budú odovzdané na jarnom CB stretnutí (Remata)

Doplnkovou súťažou SPL je vyhodnotenie najdlhšieho spojenia. Do poradia bude zapísané najdlhšie spojenie súťažiaceho dosiahnuté počas roka.
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať v nejasných a neštandardných prípadoch. Súťažiaci, ktorý závažným spôsobom poruší podmienky súťaže, môže byť rozhodnutím organizátora diskvalifikovaný.
Tieto propozície môžu byť upravené, pričom úpravy musia byť oznámené zapojeným účastníkom súťaže a zverejnené aj na webovej stránke.
Zaslaním prvého súťažného denníka organizátorovi sa súťažiaci prihlasuje do súťaže a zaväzuje sa dodržiavať propozície SPL. Spolu s prvým denníkom zašle súťažiaci (vedúci expedičného tímu) svoje kontaktné údaje – meno, adresu, e-mail, telefónne číslo.
Vo vlastnom záujme je vhodné (ale nie nutné) súťažný štart vopred spropagovať na www.scbr.sk  a www.cbdx.cz  a tým informovať ostatných o štarte.

SPL 2012

SPL 2012 – december a konečné výsledky
Ako dopadla tohtoročná CB Liga?

Titul obhájila partizánsko-liptovsko-breznianska zostava expedície MARCO POLO (Kaso Partizánske, Mirka Stankovany, Kilo Brezno), ktorá počas šiestich štartov pracovala s úctyhodným priemerom cez 125 km/qso. Každý zo štartov bol v nadmorskej výške nad 1200 m (1213, 2×1709, 1441, 1363, 1351).
Jediný, kto dokázal ako-tak držať krok s víťazom, bol MILAN SENICA – single operátor, využívajúci výhodné QTH neďaleko českej hranice a hlavne blízko dobrých kopcov na vysielanie. Z ôsmich štartov vydoloval priemer nad 87 km/qso.
Na treťom mieste skončil MIRO HLOHOVEC. Nebyť mnohých škrtov v denníkoch v prvej polovici roka, bol by väčšou konkurenciou svojim kolegom. Bol však najčastejšie portejblujúcim účastníkom SPL – 9 štartov prinieslo priemer 68,5 km/qso.

SPL 2012 - KONEČNÉ PORADIE

V súťaži TOP DX vyhrali DX-mani.
V uplynulom ročníku boli propozície upravené tak, že bolo možné započítavať aj DX spojenia. Počas letných mesiacov sa podarilo počas súťažných štartov spraviť niekoľko spojení nad 1200 km. Spojenia s Tiborom Palárikovo /m Gueret (Francúzsko) vlastne rozhodli o prvenstve Mira Hlohovec, druhý v tesnom závese skončil Milan Senica. Najdlhšie klasické – direktné spojenie opäť urobila exp. Marco Polo, tentokrát však na ňu ostalo “až” tretie miesto.

Poradie DX.
SPL 2012 - najdlhšie spojenie

Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním pohárov a cien za rok 2012 sa bude konať na Remate. Termín bude včas upresnený.

Súťažili na kótach v mesiacoch január - marec:
dátum volačka Kóta (lokátor) DX
14.1. Miro Hlohovec Žalostiná (JN88RT) 162 km
14.1. Milan Senica Vápenková skala (JN88QN) 166 km
14.1. Marconi Partizánske Kaktus Maják (JN98JS) 107 km
14.1. exp. PBH Kamzík (JN88NE) 83 km
10.3. exp. Marco Polo Strážov (JN98FW) 388 km
17.3. Alf Senica Pecková (JN88RS) 142 km
24.3. Miro Hlohovec Pecková (JN88RS) 208 km

SPL 2012 - priebežné poradie
por. Volačka poč. denníkov QSO body
1. exp. Marco Polo 1 110 12327
2. Miro Hlohovec 2 119 7998
3. Alf Senica 1 53 3241
4. Milan Senica 1 38 2234
5. exp. PBH 1 16 557
6. Marconi Partizánske 1 9 423

SPL 2012 - najdlhšie spojenie
por. volačka DX protistanica
1. exp. Marco Polo 388 km exp. Radegast /p Křížový vrch (JN69OO)
2. Miro Hlohovec 208 km Vláďa Tři Dvory /p Vysoká (JN79OW)
3. Milan Senica 166 km exp. Dráčik /p Táňovo (JN98TM)
4. Alf Senica 142 km Radar Kasárna (JN79TE)
5. Marconi Partizánske 107 km Milan Senica /p Vápenková skala (JN88QN)
6. exp. PBH 83 km Palo Urmince (JN98BM)

Propozície SPL 2012

1.Organizátor: Slovenský CB rádioklub
Kontakt na organizátora: Martin Znášik (Marconi PE, SK-424)
scbr@scbr.sk  (mailová adresa pre zasielanie súťažných denníkov)
http://www.scbr.sk/
2.Termín konania:
začiatok: 1. január 2012
koniec: 31. december 2012

3.Cieľ súťaže.
Slovenská portejblová liga (ďalej len SPL) je celoročná CB súťaž. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma a podporovať vysielanie v portejblových podmienkach. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) ako aj dĺžku vysielania, v súlade s bodom 4 písm. h).
4.Podmienky.
Súťaže SPL sa môže zúčastniť každý súťažný tím, alebo jednotlivec (ďalej len “súťažiaci”), ktorý splní podmienky súťaže:
a) súťažiaci sa pri vysielaní riadi platným Všeobecným povolením TÚSR,
b) pre účely súťaže je povolené používať celý frekvenčný rozsah 26,855 – 27,405 MHz,
c) zároveň s prvým štartom si súťažiaci zvolí svoj volací znak, pod ktorým sa bude hlásiť počas celej súťaže,
d) člen jedného súťažného tímu nemôže byť zároveň členom iného súťažného tímu, ani vysielať ako jednotlivec,
e) súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR,
f) je povolené vysielať z akéhokoľvek portejblového QTH (za portejblové QTH sa považuje akékoľvek stanovište mimo trvalého bydliska operátora(ov), mimo trvalo osídlených oblastí; vysielať sa môže aj z horských ubytovacích zariadení a chát),
g) z jednej kóty, ktorej nadmorská výška presahuje 900 m, je možné vysielať maximálne 4-krát počas celej súťaže,
h) súťažný štart (výjazd) môže trvať maximálne 24 hodín od okamihu zápisu prvého spojenia do denníka.
5.Náklady spojené s organizáciou SPL hradí SCBR. Štartovné je dobrovoľné formou príspevku v prospech SCBR, ktorý je možné uhradiť v hotovosti, alebo zaslať na adresu tajomníčky SCBR počas celého priebehu súťaže.
6.Spojenia a súťažný denník:
a) za platné spojenia sú považované všetky direktné spojenia (bez použitia opakovačov a relátok) so stanicami zapísané v súťažnom denníku
b) súťažný denník sa skladá z hlavičky (názov súťažiaceho, stanovište (QTH), dátum a čas začiatku a ukončenia štartu) a zápisu spojení (log)
c) spojenie zapísané v denníku musí obsahovať
– poradové číslo spojenia,
– dátum a čas,
– volačku protistanice (názov expedície), domáce QTH (v prípade /p a /m názov aktuálneho miesta alebo kóty),
– lokátor,
– reporty.
d) s každou jednotlivou protistanicou môže súťažiaci v rámci jedného štartu uskutočniť:
– jedno spojenie z domáceho QTH protistanice, jedno spojenie s touto protistanicou z mobilnej stanice a jedno spojenie s touto protistanicou na portejbli, pričom každé z týchto spojení musí byť z iného lokátorového štvorca. Zápis so spojeniami musí byť v tvare (vzor):
= spojenie so stabilom : Števo Zvolen JN98NN
= spojenie s mobilom: Števo Zvolen /m Trenčín JN98AV (Jano Kamión /m Trenčín JN98AV)
= spojenie so stanicou na portejbli : Števo Zvolen /p Skalka JN98LR
e) v prípade vysielania v priebehu iných CB súťaží sa spojenia môžu zaratúvať aj do SPL
f) za jeden kalendárny mesiac je možné zaslať iba jeden súťažný denník, ktorý je nutné zaslať e-mailom do siedmeho v ďalšom mesiaci (napr za január 2012 odoslať do 7.2.2012)
g) Denník musí byť vo formáte programu CL6. Denníky v iných formátoch než .c6v budú akceptované len po predchádzajúcom súhlase organizátora).
7.Systém bodovania je nasledovný:
a) do vzdialenosti 600 km sa spojenie boduje systémom 1km = 1 bod
b) nad 600 km je spojenie bodované systémom 10 km = 1 bod
8. Vyhodnocovanie súťaže:
a) všetky štarty súťažiaceho sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov
b) priebežné poradie bude pravidelne zverejňované na internetovej stránke SCBR
c) konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažiaci získa zo všetkých štartov počas roka
d) pri rovnosti bodov je víťazom súťažiaci, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov
e) pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažiaci s väčším počtom spojení
f) v prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné
g) vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach www.scbr.sk, ceny a diplomy budú odovzdané na jarnom CB stretnutí (Remata)
9. Doplnkovou súťažou SPL je vyhodnotenie najdlhšieho spojenia. Do poradia bude zapísané najdlhšie spojenie súťažiaceho dosiahnuté počas roka.
10. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať v nejasných a neštandardných prípadoch. Súťažiaci, ktorý závažným spôsobom poruší podmienky súťaže, môže byť rozhodnutím organizátora diskvalifikovaný.
11. Tieto propozície môžu byť upravené, pričom úpravy musia byť oznámené zapojeným účastníkom súťaže a zverejnené aj na tejto stránke.
12. Zaslaním prvého súťažného denníka organizátorovi sa súťažiaci prihlasuje do súťaže a zaväzuje sa dodržiavať propozície SPL. Spolu s prvým denníkom zašle súťažiaci (vedúci expedičného tímu) svoje kontaktné údaje – meno, adresu, e-mail, telefónne číslo.
Vo vlastnom záujme je vhodné (ale nie nutné) súťažný štart vopred spropagovať na http://www.scbr.sk/  a http://www.cbdx.cz/  a tým informovať ostatných o štarte.
Info: http://cbportal.bbinfo.sk/

 

SPL 2011

Výsledky SPL 2011 Celkom
Poradie Súťažiaci počet štartov počet spojení body

1. exp. MARCO POLO Kaso PE, Brácho PE, Brčo PE, Lumír Litoměřice 8 1.054 108.231
2. MILAN SENICA 11 793 63.881
3. MARCONI PARTIZÁNSKE 6 130 14.241
4. MIRO HLOHOVEC 4 130 7.773
5. exp. KYSUCA Justin Čadca, Peter Vysoká n./Kysucou, Jozef-yogi Olešná, Zdenka a Lenka Turzovka 4 117 5.458
6. PALO BRATISLAVA 3 40 2.455
7. exp. BARBAKAN Albbert, Foxo, Mirci, Hannibal, Tarzan, Dada a Gyro (všetci BB) 3 30 2.109

SPL 2011 - najdlhšie spojenie

Poradie Súťažiaci km prostistanica, QTH, lokátor
1. Exp. MARCO POLO 478 Lumír Litoměřice /p Čertova hora (JO60HI)
2. Marconi Partizánske 457 Tomáš mobil Roudnice /p Klínovec (JO60LJ)
3. Milan Senica 378 Tomáš m Roudnice /p Dyleň (JN69GX)
4. Miro Hlohovec 369 Tomáš m Roudnice /p Klínovec (JO60LJ)
5. exp. Barbakan 349 Jirka Lipno /p Alpská vyhlídka (JN78CP)
6. Palo Bratislava 179 Exp. Marco Polo /p V.Kriváň (JN99ME)
7. Exp. Kysuca 152 Jirka Letovice /p Špilberk (JN89FN)

2010

SLOVENSKÁ PORTEJBLOVÁ CB LIGA 2010
PROPOZÍCIE

Organizátor: Expedícia HOREC pod záštitou SCBR
Termín konania:
začiatok: 1. február 2010
koniec: 31. december 2010

Slovenská portejblová liga (ďalej len SPL) je celoročná CB súťaž. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma a podporovať vysielanie v portejblových podmienkach. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) ako aj dĺžku vysielania, v súlade s bodom 3f. Organizátor si vyhradzuje právo vytvárať kontrolné stanice, ktoré sa budú počas celého trvania súťaže príležitostne hlásiť pod volacím znakom SPL 1 (SPL 2, 3, ...) a budú taktiež vykonávať náhodné výjazdové kontroly súťažiacich.
Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažný tím, alebo jednotlivec (ďalej len "súťažiaci"), ktorý splní podmienky súťaže:
a) súťažiaci sa pri vysielaní riadi platným Všeobecným povolením TÚSR (VPR-02/2005)
b) pre účely súťaže je povolené používať frekvenčný rozsah 26,965 – 27,405 MHz
c) zároveň s prvým štartom si súťažiaci zvolí svoj volací znak, pod ktorým sa bude počas celej súťaže hlásiť
d) súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR
e) je povolené vysielať z akéhokoľvek portejblového QTH (za portejblové QTH sa považuje akékoľvek stanovište mimo trvalého bydliska operátora, mimo trvalo osídlených oblastí, vysielať sa môže aj z horských ubytovacích zariadení a chát)
f) súťažný štart (výjazd) môže trvať maximálne 48h
Náklady spojené s organizáciou SPL hradí SCBR. Štartovné je dobrovoľné formou príspevku v prospech SCBR, ktorý je môžné uhradiť v hotovosti, alebo zaslať na adresu tajomníčky SCBR na začiatku, ako i počas celého priebehu súťaže.
Spojenia a súťažný denník:
a) za platné spojenia sú považované všetky direktné spojenia (bez použitia opakovačov a relátok) so stanicami, zapísané v súťažnom denníku
b) za neplatné sú považované spojenia nad vzdialenosť 600 km, ktoré definujeme ako diaľkové (DX)
c) súťažný denník sa skladá z hlavičky (názov súťažiaceho, stanovište (QTH), dátum a čas začiatku a ukončenia štartu) a zápisu spojení (log)
d) spojenie zapísané v denníku musí obsahovať poradové číslo spojenia, dátum a čas, volačku protistanice (názov expedície), domáce QTH (v prípade /p a /m názov aktuálneho miesta alebo kóty) a lokátor; reporty nie sú povinné.
e) s každou jednotlivou protistanicou môže súťažiaci v rámci jedného štartu uskutočniť : jedno spojenie z domáceho QTH protistanice, jedno spojenie s touto protistanicou z mobilnej stanice a jedno spojenie s touto protistanicou na portejbli, pričom každé z týchto spojení musí byť z iného lokátorového štvorca
f) v prípade vysielania v priebehu iných CB súťaží sa spojenia môžu zarátavať aj do SPL, súťažný denník však musí mať formu a náležitosti stanovené týmito propozíciami
g) súťažiaci zašle súťažný denník organizátorovi najneskôr do 15 dní od ukončenia portejblu e-mailom vo formáte programu CL6 (denníky v iných formátoch než c6v budú akceptované len po predchádzajúcom súhlase organizátora)
Systém bodovania je nasledovný:
a) 1km = 1 bod
b) spojenie s kontrolnou stanicou organizátora 1km = 2 body
Vyhodnocovanie súťaže:
a) všetky štarty súťažiaceho sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov
b) priebežné poradie bude pravidelne zverejňované na internetovej stránke SPL
c) konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažiaci získa zo všetkých štartov počas roka
d) pri rovnosti bodov je víťazom súťažiaci, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov
e) pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažiaci s väčším počtom spojení
f) v prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné
g) vyhodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach www.scbr.sk, ceny a diplomy budú odovzdané na jarnom CB stretnutí (Remata)
Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať v nejasných a neštandardných prípadoch.
Zaslaním prvého súťažného denníka organizátorovi sa súťažiaci prihlasuje do súťaže a zaväzuje sa dodržiavať propozície SPL. Spolu s prvým denníkom zašle súťažiaci (vedúci expedičného tímu) svoje kontaktné údaje - meno, adresu, e-mail, telef. číslo.
Súťažiaci, ktorý závažným spôsobom poruší podmienky súťaže, môže byť rozhodnutím organizátora diskvalifikovaný.
Kontakt na organizátora:
Miroslav Brunner (Webo BB , SK- 686) , 0910/335539
spl@horec.net  (mailová adresa pre zasielanie súťažných denníkov)
www.scbr.sk
Pozn.:
k bodu 5 d - Zápis so spojeniami musí byť v tvare (vzor):
– spojenie so stabilom : Števo Zvolen JN98NN
– spojenie s mobilom: Števo Zvolen /m Trenčín JN98AV (Jano Kamión /m Trenčín JN98AV)
– spojenie so stanicou na portejbli : Števo Zvolen /p Skalka JN98LR
Žiadne iné formy zápisu nebudú akceptované!
k bodu 9 - Vo vlastnom záujme je vhodné (ale nie nutné) súťažný štart vopred organizátorovi oznámiť (e-mailom, SMS, mobilom), môžeme súťažný štart dopredu spropagovať na www.scbr.sk a www.cbdx.cz .
18.6.2009 Uzavreté k : 18.5.2009


Por. Názov bodov štartov QSO Ø na QSO TOP DX s kým štartovné
1 Milan Senica 34651 7 414 83.7 369 Tomáš Mobil Roudnice Cl-31 /p Klínovec _1244m - JO60LJ 2.- €
2 Marco Polo 16640 4 241 69.0 203 Vlasta Ostrov /p Hoblovna _793m -JO80IA 2.- €
3 Houston 12260 1 125 98.1 413 Exp. Kaktus /p Křížový Vrch _485m - JN69OO 5.- €
4 Víchor 1407 1 28 50.3 130 St-15 Exp. K120 /p Lomnický Štít - KN09CE 3.- €
18.6.2009 Uzavreté k: 18.5.2009


Por. dátum Názov QTH lokátor QSO Ø na QSO TOP DX s kým bodov
13 30.5.2009 Milan Senica Žalostiná JN88RT 58 90.17 253 Markéta Štíhlice /p Rozhledna Kozákov _744m - JO70PO 5230
12 9.5.2009 Milan Senica Žalostiná JN88RT 100 101.25 342 Mt-6 Tomáš Mobil Roudnice Cl-31 /p Dlouhá Louka _872m - JO60TP 10125
11 9.5.2009 Víchor Vendelín JN98GS 28 50.25 130 St-15 Exp. K120 /p Lomnický Štít - KN09CE 1407
10 9.5.2009 Marco Polo Kaktus Maják JN98JS 22 56.05 113 St-15 Exp. K120 /p Lomnický Štít - KN09CE 1233
9 9.5.2009 Houston Polom JN99KD 125 98.08 413 Exp. Kaktus /p Křížový Vrch _485m - JN69OO 12260
8 25.4.2009 Milan Senica Žalostiná JN88RT 92 95.40 369 Tomáš Mobil Roudnice Cl-31 /p Klínovec _1244m - JO60LJ 8777
7 25.4.2009 Marco Polo Velký Tríbeč JN98CL 68 67.54 203 Vlasta Ostrov /p Hoblovna _793m -JO80IA 4593
6 11.4.2009 Milan Senica Žalostiná JN88RT 59 78.85 148 Milan Habartice - JO80LC 4652
5 11.4.2009 Marco Polo Paluch JN98AS 125 77.81 182 exp.Vysočina /p Blaškov - JN79VL 9726
4 28.3.2009 Milan Senica Žalostiná JN88RT 49 60.41 145 Kryšlín Svratka - JN89AR 2960
3 14.3.2009 Marco Polo Žarnov JN98GO 26 41.85 113 Vašek Lužice - JN88MU 1088
2 21.2.2009 Milan Senica Velká Javorina JN88UU 35 52.17 97 Dodo Levice - JN98HF 1826
1 31.1.2009 Milan Senica Vápenková skala - Rozbehy JN88QN 21 51.48 104 Franta Veverské Knínice - JN89EF 1081
suma: 808 80.39 64958
CB radioclub Žilina - Cvrček Budatín http://www.scbl.330.sk/

Slovenská CB liga - SCBL 2009

Slovenská CB liga pre rok 2009
Návrh propozícií pre rok 2009
1)Organizátor: CB radioclub Žilina
2)Dátum konania: 1.január 2009 - 31.december 2009
3)Slovenská CB liga (ďalej len SCBL) je celoročná súťaž. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma, podporovať súťaživosť cébečkárov. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) aj dĺžku vysielania.
4)Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažný tím, jednotlivec alebo CB klub (ďalej: súťažiaci), ktorý splní podmienky súťaže:
a)súťažiaci sa pri vysielaní riadi práve platným Všeobecným povolením TÚSR - riadi sa ním na území SR aj na území ČR (viď bod 20.)
b)súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR, povoľuje sa však jeden súťažný štart aj v ČR za predpokladu, že v denníku bude zapísaných minimálne 20 protistaníc so stanovišťom v SR. Platia body 4.g) a 4.i) (viď bod 20.)
c)Je povolené vysielať z akéhokoľvek QTH, tzn. že aj z domáceho za predpokladu dodržania ostatných podmienok
d)súčasne s prvým štartom si súťažiaci zvolí svoj volací znak, pod ktorým sa bude počas celej súťaže (počas roka) hlásiť: napr. Expedícia Houston. Pri jednotlivých štartoch uvádza poznámku stanovišťa: napr. Expedícia Houston – Polom a pod.
e)všetky štarty jedného súťažiaceho sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov
f)počet štartov z jedného QTH je obmedzený iba v prípade, že súťažiaci dosiahne väčší počet spojení ako 60 za jeden súťažný štart a to takto: (viď bod 20.)
I. 1.1.-31.3. ... 2x
II. 1.4.-30.6. ... 2x
III. 1.7.-30.9. ... 2x
IV. 1.10.-31.12. ... 2x
g) V prípade, že za súťažný štart dosiahol menej spojení ako 61, prihliada sa na QTH tak, ako by tento štart z tohto QTH nebol (viď bod 20.)
h)súťažný štart môže trvať maximálne 48h
i)v prípade použitia bodu 4g) je nutná prestávka medzi dvomi po sebe idúcimi súťažnými štarty minimálne 48h (viď bod 20.)
j)súťažiaci zašle organizátorovi po skončení súťažného výjazdu súťažný denník, ktorý sa skladá z titulnej strany - bod 4k) a zápisu o spojeniach – bod 4l)
k)titulná strana, ktorú bude tvoriť text v e-maili, musí obsahovať: názov súťažiaceho, stanovište (QTH), dátum aj čas zahájenia a ukončenia štartu (vysielania)
l)zápis o spojeniach súťažiaci vytvorí programom DenníkCL6 a musí obsahovať:
I. poradové číslo spojenia
II. dátum (viď bod 20.)
III. čas (viď bod 20.)
IV. volačku protistanice (viď bod 20.)
V. stanovište (QTH) - prípadne s popisom miesta
VI. lokátor
m)denník z každého súťažného štartu sa zasiela emailom najneskôr do 31 dní od ukončenia štartu. Denníky z decembra 2009 je nutné zaslať do 14.1.2010
n)súťažiaci najneskôr do doručenia prvého súťažného denníka pošle poštou alebo bankovým prevodom na adresu organizátora štartovné v minimálnej výške 2,- € a emailom prvý súťažný denník, druhý denník v poradí sa mu uzná až po uhradení štartovného (viď bod 20.).
o)Súčasne s prvým denníkom je súťažiaci povinný zaslať zoznam operátorov vystupujúcich za súťažiaceho. Jeden operátor nesmie vysielať za viacero súťažiacich v priebehu roka. Nový operátor za súťažiaceho sa bude pripisovať do zoznamu operátorov súťažiaceho.
p)V prípade zlúčenia viacerých súťažiacich v jeden tím sa dosiahnuté body spriemerujú.
5)organizátor bude denníky vyhodnocovať v programe Denník CL6. Používanie tohto programu predchádza vytváraniu veľkému počtu chýb v denníkoch a tak bude akceptovaný iba denník vytvorený v tomto programe (organizátor na požiadanie zabezpečí každému účastníkovi potrebné komponenty tohto programu ako sú: zoznam slovenských a českých volačiek so správnymi lokátormi, zoznam slovenských a českých obcí a kopcov so správnymi lokátormi a podobne). Pri kontrole lokátorov sa bude tolerovať odchýlka jedného lokatorového štvorca oproti údajom z databáz CL6.
6)Denníky v iných formátoch než (c6v) budú akceptované len po predchádzajúcom súhlase organizátora.
7)Za platné sú považované všetky direktné (bez použitia opakovačov a relátok) spojenia so stanicami, zapísané v súťažnom denníku, pri ktorých dosiahnutí a zápise bol splnený bod 4)
8)S každým operátorom je možné za súťažný výjazd uskutočniť nasledovné spojenia (spolu až 4)
a)jedno spojenie z domáceho QTH operátora
b)dve spojenia s operátorom v mobilnej stanici
c)jedno spojenie s operátorom na prechodnom stanovišti (portejbli)
d)každé z týchto spojení musí byť z iného lokatorového štvorca
9)Spojenia do rovnakého QTH je obmedzené na počet 4. V prípade spojení na expedičné QTH je povolené jedno spojenie. (viď bod 20.)
10)Bodovanie súťažných spojení si prevádza sám súťažiaci a je nasledovné:
a)pri spojení s akoukoľvek protistanicou do vzdialenosti 450km sa postupuje systémom 1km=1bod (napr. Jánoš Budapešť JN97MM 190km = 190b)
b)za každé spojenie, ktorého dĺžka je väčšia ako 450km sa udeľuje paušálne 150 bodov (napr. Alex Moskva K085TS 1560km = 150b) okrem prípadu, kedy bolo spojenie uskutočnené na území SR a ČR. Vtedy sa ráta 1km=1bod.
11)Zo súťažného QTH (kóty, stanovišťa) môže vysielať len jedna expedícia (team, jednotlivec). (viď bod 20.) V prípade vysielania v priebehu iných pretekov (ako napr EBH, LPD atď.) môže súťažiaci používať pridelený volací znak pre tento pretek v prípade, že je prihlásený do tohto preteku pod rovnakým názvom (volačkou), ako do SCBL. (prihlásená exp. Houston – obdržala volací znak ET72, môže sa hlásiť ako ET72). Je vhodné (nie však nutné), aby sa v tomto prípade minimálne 1x za 10min hlásila pod volacím znakom prihláseným do SCBL. V čase pretekov je možné zapisovať súťažné protistanice prideleným volacím znakom.
12)Priebežné poradie bude pravidelne zverejňované na internete na stránkach:
a)www.scbl.330.sk
13)Konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažný tím získa zo všetkých štartov počas roka.
14)Pri rovnosti bodov je víťazom súťažný tím, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov. Pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažný tím s dlhším spojením počas celej súťaže. Pri rovnosti najdlhšieho QSO je víťazom tím s väčším počtom QSO.
15)Z celkového vyzbieraného štartovného a s prispením sponzorov budú zakúpené ceny do súťaže a Slovenská CB liga bude vyhodnotená na celoslovenskom CB stretnutí Remata 2010, kde budú odovzdané aj ceny víťazom.
16)Organizátor sa zaväzuje, že informácie o jednotlivých súťažiacich nebude poskytovať ďalej iným osobám.
17)Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať v nejasných a neštandardných prípadoch
18)Prihlásením sa a zaplatením štartovného sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať pravidlá SCBL.
19)Kontaktná adresa organizátora:
Pošta:
Ing. Martin Uhrák
Biela 496/49
010 03 Žilina - Budatín
Mobil: 0905-479344
Email: CvrcekBudatin(at)330(bodka)sk
Číslo účtu: 2616745739/1100
20) Vysvetlenie k bodom:
4.a)- pri vysielaní z ČR sa dodržujú obmedzenia vysielania dané zákonmi SR
4.b)- na QTH umiestnené na hranici dvoch štátov sa prihliada ako na QTH umiestnené v SR
- v prípade vysielania z ČR a dosiahnutia menšieho počtu spojení ako 61 sa súťažný štart zarátava do výsledkov a súčasne je možný ďalší súťažný štart z ČR – podmienka 20 QSO so slovenskými stanicami ostáva v platnosti
4.f/g)- pri menšom počte spojení (menšom ako 61) je možné vysielať bez obmedzenia QTH
4.i)- obmedzuje „špekulatívne“ rozkladanie súťažného štartu na viacej men-ších štartov bez nutnosti meniť QTH
4.k)- vzor: Exp.K120 - Lomnický Štít - štart 20.1.2007 18:00 - koniec 21.1.2007 10:00
4.l.II.)- dátum nie je potrebný ak je jednoznačne jasné zo zápisu a z titulnej strany denníka o aký dátum vysielania ide
4.i.III.)- čas sa uvádza s toleranciou 10minút
4.l.IV.)- v prípade vysielania z /m alebo /p je nutné uviesť celú volačku, včítane domáceho QTH
- vzor: Cvrček Budatín /p Polom, nie je správne: Cvrček /p Polom
4.n)- príklad: ak bude štartovné doručené 15.8. a následne bude doručený v poradí šiesty súťažný denník, bude tento šiesty denník posudzovaný ako druhý v poradí a denníky 2.-5. budú ignorované.
9.)- predchádza sa tak „autobusovým“ či „krčmovým“ spojením, kedy krčmár urobí spojenie a zavolá celú krčmu ku staničke. V prípade spojení na expedíciu sa uzná spojenie iba s expedíciou. Pokiaľ expedícia je pred začatím alebo po ukončení vysielania (zistiteľné z ostatných denníkov umiestnených na webe) platí kritérium „autobusového“ spojenia max 4 QSO
11.)- v prípade, že sa na jednom QTH nachádza viacero súťažných (aj nesúťažných) staníc a do éteru vystupujú pod rôznymi volačkami (napr. exp. Houston, exp. Asterix), dosiahnutý počet bodov sa podelí rovným dielom medzi všetky prítomné stanice.
- v prípade, že budú vystupovať ako jedna expedícia, (druhý súťažiaci je v éteri „utajený“) – plný počet bodov si započítava „neutajený“ súťažiaci. – týmto nie je nijako dotknuté vysielanie v čase iného závodu a spomenuté v bode 11.), kedy budú súťažiacemu započítané body v plnej výške
Návrhy na zmenu / úpravu zasielajte do 30.11.2008 včítane na adresu:
CvrcekBudatin(at)330(bodka)sk

SPL 2008

Slovenská CB liga 2008 (SCBL)
PROPOZÍCIE
1) Organizátor: CB radioclub Žilina, spoluporiadateľ SCBR
2) Dátum konania: 1.január 2008 - 31.december 2008
3) Slovenská CB liga (ďalej len SCBL) je celoročná súťaž. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma, podporovať súťaživosť cébečkárov. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) aj dĺžku vysielania.
4) Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažný tím, jednotlivec alebo CB klub, ktorý splní podmienky súťaže:
a) súťažný tím sa pri vysielaní riadi práve platným Všeobecným povolením TÚSR - riadi sa ním na území SR aj na území ČR (viď bod 20.)
b) súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR, povoľuje sa však jeden súťažný štart aj v ČR za predpokladu, že v denníku bude zapísaných minimálne 20 protistaníc so stanovišťom v SR. Platia body 4.g) a 4.i) (viď bod 20.)
c) Je povolené vysielať z akéhokoľvek QTH, tzn. že aj z domáceho za predpokladu dodržania ostatných podmienok
d) súčasne s prvým štartom si súťažiaci zvolí svoj volací znak, pod ktorým sa bude počas celej súťaže (počas roka) hlásiť: napr. Expedícia Houston. Pri jednotlivých štartoch uvádza poznámku stanovišťa: napr. Expedícia Houston – Polom a pod.
e) všetky štarty jedného súťažiaceho sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov
f) počet štartov z jedného QTH je obmedzený iba v prípade, že súťažiaci dosiahne väčší počet spojení ako 60 za jeden súťažný štart a to takto: (viď bod 20.)
I. 1.1.-31.3. ... 2x
II. 1.4.-30.6. ... 2x
III. 1.7.-30.9. ... 4x
IV. 1.10.-31.12. ... 2x
g) V prípade, že za súťažný štart dosiahol menej spojení ako 61, prihliada sa na QTH tak, ako by tento štart z tohto QTH nebol (viď bod 20.)
h) súťažný štart môže trvať maximálne 48h
i) v prípade použitia bodu 4g) je nutná prestávka medzi dvomi po sebe idúcimi súťažnými štarty minimálne 48h (viď bod 20.)
j) súťažný tím zašle organizátorovi po skončení súťažného výjazdu súťažný denník, ktorý sa skladá z titulnej strany - bod 4k) a zápisu o spojeniach – bod 4l)
k) titulná strana, ktorú bude tvoriť text v e-maili, musí obsahovať: názov súťažného tímu, stanovište (QTH), dátum aj čas zahájenia a ukončenia štartu (vysielania)
l) zápis o spojeniach súťažiaci vytvorí programom DenníkCL6 a musí obsahovať:
I. poradové číslo spojenia
II. dátum (viď bod 20.)
III. čas (viď bod 20.)
IV. volačku protistanice (viď bod 20.)
V. stanovište (QTH) - prípadne s popisom miesta
VI. lokátor
m) denník z každého súťažného štartu sa zasiela emailom najneskôr do 31 dní od ukončenia štartu. Denníky z decembra 2008 je nutné zaslať do 14.1.2009
n) súťažiaci najneskôr do doručenia prvého súťažného denníka pošle poštou alebo bankovým prevodom na adresu organizátora štartovné v minimálnej výške 50,- Sk a emailom prvý súťažný denník, druhý denník v poradí sa mu uzná až po uhradení štartovného (viď bod 20.)

5) organizátor bude denníky vyhodnocovať v programe Denník CL6. Používanie tohto programu predchádza vytváraniu veľkému počtu chýb v denníkoch a tak bude akceptovaný iba denník vytvorený v tomto programe (organizátor na požiadanie zabezpečí každému účastníkovi potrebné komponenty tohto programu ako sú: zoznam slovenských a českých volačiek so správnymi lokátormi, zoznam slovenských a českých obcí a kopcov so správnymi lokátormi a podobne)

6) Denníky v iných formátoch než (c6v) budú akceptované len po predchádzajúcom súhlase organizátora.

7) Za platné sú považované všetky direktné (bez použitia opakovačov a relátok) spojenia so stanicami, zapísané v súťažnom denníku, pri ktorých dosiahnutí a zápise bol splnený bod 4)

8) S každým operátorom je možné za 1 deň uskutočniť nasledovné spojenia (spolu až 4)
a) jedno spojenie z domáceho QTH operátora
b) dve spojenia s operátorom v mobilnej stanici, každé však z iného lokátorového štvorca
c) jedno spojenie s operátorom na prechodnom stanovišti (portejbli)

9) Spojenia do rovnakého QTH je obmedzené na počet 4. V prípade spojení na expedičné QTH je povolené jedno spojenie. (viď bod 20.)

10) Bodovanie súťažných spojení si prevádza sám súťažiaci a je nasledovné:
a) pri spojení s akoukoľvek protistanicou do vzdialenosti 450km sa postupuje systémom 1km=1bod (napr. Jánoš Budapešť JN97MM 190km = 190b)
b) za každé spojenie, ktorého dĺžka je väčšia ako 450km sa udeľuje paušálne 150 bodov (napr. Alex Moskva K085TS 1560km = 150b) okrem prípadu, kedy bolo spojenie uskutočnené na území SR a ČR. Vtedy sa ráta 1km=1bod.

11) Zo súťažného QTH (kóty, stanovišťa) môže vysielať len jedna expedícia (team, jednotlivec). (viď bod 20.) V prípade vysielania v priebehu iných pretekov (ako napr EBH, LPD atď.) môže súťažiaci používať pridelený volací znak pre tento pretek v prípade, že je prihlásený do tohto preteku pod rovnakým názvom (volačkou), ako do SCBL. (prihlásená exp. Houston – obdržala volací znak ET72, môže sa hlásiť ako ET72). Je vhodné (nie však nutné), aby sa v tomto prípade minimálne 1x za 10min hlásila pod volacím znakom prihláseným do SCBL.

12) Priebežné poradie bude, tak ako doteraz, pravidelne zverejňované na internete na stránkách:
a) www.cb.330.sk
b) www.scbr.sk
c) stránkach časopisu CB-report.

13) Konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažný tím získa zo všetkých štartov počas roka.
14) Pri rovnosti bodov je víťazom súťažný tím, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov. Pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažný tím s dlhším spojením počas celej súťaže. Pri rovnosti nejdlhšieho QSO je víťazom tím s väčším počtom QSO.
15) Z celkového vyzbieraného štartovného a s prispením sponzorov budú zakúpené ceny do súťaže a Slovenská CB liga bude vyhodnotená na celoslovenskom CB stretnutí Remata 2009, kde budú odovzdané aj ceny víťazom.
16) Organizátor sa zaväzuje, že informácie o jednotlivých súťažiacich nebude poskytovať ďalej iným osobám.
17) Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať v nejasných a neštandardných prípadoch
18) Prihlásením sa a zaplatením štartovného sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať pravidlá SCBL.
19) Kontaktná adresa organizátora:
Pošta: Ing. Martin Uhrák, Biela 49/496, 010 03 Žilina - Budatín
Mobil: 0905-479344, Email: cvrcek@330.sk, Číslo účtu: 2616745739/1100

20) Vysvetlenie k bodom:
4.a) - pri vysielaní z ČR sa dodržujú obmedzenia vysielania dané zákonmi SR
4.b) - na QTH umiestnené na hranici dvoch štátov sa prihliada ako na QTH umiestnené v SR
- v prípade vysielania z ČR a dosiahnutia menšieho počtu spojení ako 61 sa súťažný štart zarátava do výsledkov a súčasne je možný ďalší súťažný štart z ČR – podmienka 20 QSO so slovenskými stanicami ostáva v platnosti
4.f/g) - pri menšom počte spojení (menšom ako 61) je možné vysielať bez obmedzenia QTH
4.i) - obmedzuje „špekulatívne“ rozkladanie súťažného štartu na viacej menších štartov bez nutnosti meniť QTH
4.k) - vzor: Exp.K120 - Lomnický Štít - štart 20.1.2007 18:00 - koniec 21.1.2007 10:00
4.l.II.) - dátum nie je potrebný ak je jednoznačne jasné zo zápisu a z titulnej strany denníka o aký dátum vysielania ide
4.i.III.) - čas sa uvádza s toleranciou 10minút
4.l.IV.) - v prípade vysielania z /m alebo /p je nutné uviesť celú volačku, včítane domáceho QTH
vzor: Cvrček Budatín /p Polom, nie je správne: Cvrček /p Polom
4.n) - príklad: ak bude štartovné doručené 15.8. a následne bude doručený v poradí šiesty súťažný denník, bude tento šiesty denník posudzovaný ako druhý v poradí a denníky 2.-5. budú ignorované.
9.) - predchádza sa tak „autobusovým“ či „krčmovým“ spojením, kedy krčmár urobí spojenie a zavolá celú krčmu ku staničke. V prípade spojení na expedíciu sa uzná spojenie iba s expedíciou. Pokiaľ expedícia je pred začatím alebo po ukončení vysielania (zistiteľné z ostatných denníkov umiestnených na webe) platí kritérium „autobusového“ spojenia max 4 QSO
11.) - v prípade, že sa na jednom QTH nachádza viacero súťažných (aj nesúťažných) staníc a do éteru vystupujú pod rôznymi volačkami (napr. exp. Houston, exp. Asterix), dosiahnutý počet bodov sa podelí rovným dielom medzi všetky prítomné stanice.
- v prípade, že budú vystupovať ako jedna expedícia, (druhý súťažiaci je v éteri „utajený“) – plný počet bodov si započítava „neutajený“ súťažiaci. – týmto nie je nijako dotknuté vysielanie v čase iného závodu a spomenuté v bode 11.), kedy budú súťažiacemu započítané body v plnej výške.

Portejblová liga SR 2008

Slovenská CB liga - SCBL
Celkové poradie súťažných staníc v SCBL

4.6.2008
Por. Názov bodov štartov QSO Ø na QSO TOP DX s kým štartovné
1 exp.Houston 30943 2 335 92.4 443 Exp Rotunda Klínovec JO60LJ 200.-Skk
2 exp.Marco Polo 17849 5 230 77.6 408 Exp Rotunda Klínovec JO60LJ 100.-Skk
3 exp.Horal 17775 1 217 81.9 346 Expedice Radegast Škarmanka JN69JK 50.-Czk
4 exp.Asterix 3678 2 71 51.8 226 Gusto Staňkov JO70TL - - - - -
5 Cvrček Budatín 520 1 7 74.3 112 Exp. Tesla /p Velký Roudný _780m JN89SV 50.-Skk
6 exp.Matador 0 0 0 0.0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.-Czk

Poradie dátum Názov QTH lokátor QSO Ø na QSO TOP DX s kým bodov
12
11 31.5.2008 Cvrček Budatín Budatín JN99IF 7 74.29 112 Exp. Tesla /p Velký Roudný _780m JN89SV 520
10 31.5.2008 exp. Marco Polo Skýcov - rozhľadňa JN98EM 17 76.29 164 Exp. Tesla /p Velký Roudný _780m JN89SV 1297
9 24.5.2008 exp. Houston Velká Lúka JN99JC 195 117.34 443 Exp Rotunda Klínovec JO60LJ 22882
8 24.5.2008 exp. Marco Polo Považský Inovec JN98AS 148 89.90 408 Exp Rotunda Klínovec JO60LJ 13305
7 17.5.2008 exp. Marco Polo Panhýbel JN98GN 16 53.00 149 Exp. Avia /p Židlochovice (KAREL PÁLAVA) JN89HA 848
6 10.5.2008 exp. Houston Polom JN99KD 140 57.58 205 Ruda Velké Meziříčí /p Studnice JN89BO 8061
5 10.5.2008 exp. Horal Žalostiná JN88RT 217 81.91 346 Expedice Radegast Škarmanka JN69JK 17775
4 25.4.2008 exp. Asterix Rudašov Horná Maríková JN99DF 0 0.00 0 porušený bod 4 n) propozic 0
3 29.3.2008 exp. Marco Polo Kaktus Maják, Remata JN98JS 44 50.25 159 Karel Pálava Klentnice 2211
2 22.3.2008 exp. Marco Polo Partizánske-Kršteňanský kopec JN98EP 5 37.60 50 Satelit Nová Dubnica JN99BB 188
1 19.1.2008 exp. Asterix Kohútka JN99CH 71 51.80 226 Gusto Staňkov JO70TL 3678

Spolu: suma: 860 - 82.28 - 70765

Por. Dát. Názov exp. Kóta Lokátor Počet spoj. Priem/1spoj. Najldh.spoj. Protistanica Body
3 29.3.2008 exp. Marco Polo Kaktus Maják, Remata JN98JS 44 50.25 2211
2 22.3.2008 exp. Mar.Polo Partizánske-Kršteňanský kopec JN98EP 5 37.60 50 Satelit Nová Dubnica JN99BB 188
1 19.1.2008 exp. Asterix Kohútka JN99CH 71 51.80 226 Gusto Staňkov JO70TL 3678

Mesiac apríl
Poradie Názov expedície Štartovné Počet štartov Počet spoj. Priem/1spoj. Najldh.spoj. Protistanica Body
1 exp.Asterix - - - - - 1 71 51.80 226 Gusto Staňkov JO70TL 3678
2 exp.Marco Polo 100.-Skk 2 49 48.96 159 Karel Pálava Klentnice 2399
3 exp.Houston 200.-Skk 0 0 0.00 0 0
3 exp.Horal 50.-Czk 0 0 0.00 0 0
4 exp.Matador 50.-Czk 0 0 0.00 0 0

Por. Dátum Názov expedície Kóta Lokátor Počet spoj. Priem/1spoj. Najldh. spoj. Protistanica Body
4
3 29.3.2008 exp. Marco Polo Kaktus Maják, Remata JN98JS 44 50.25 2211
2 22.3.2008 exp. Marco Polo Partizánske-Kršteňanský kopec JN98EP 5 37.60 50 Satelit Nová Dubnica JN99BB 188
1 19.1.2008 exp. Asterix Kohútka JN99CH 71 51.80 226 Gusto Staňkov JO70TL 3678

Koniec Slovenskej CB portablovej ligy

Ako sme si prečítali na webe SCBR, minulý ročník SPL bol pre našich cébéčkárov posledný. Števo - Zvolen, ako organizátor, sa poriadateľstva vzdal a štafetu na rok 2008 odovzdal Cvrčkovi - Budatín.
Cvrček prišiel s inováciou - súťaž premenoval na SCBL (Slovenská CB Liga) a vytvoril aj nové propozície. Podstatnou zmenou v nich je to, že súťaže sa budú môcť zúčastniť stanice vysielajúce z akéhokoľvek, t.j. aj z domáceho QTH...
(zrejme podľa vzoru českej CB Ligy:
"Soutěžní stanice mezi sebou mohou navazovat spojení ať jsou kdekoliv." )
Aj keď chápem jeho snahu o prilákanie väčšieho počtu účastníkov, osobne si myslím, že to nebol práve najšťastnejší krok...
viac sa dočítate na stránke expedície HOREC:
http://www.horec.net/alfa/viewtopic.php?f=12&t=11

SLÁVA víťazom, česť porazeným...

Týmto by som Vám všetkým rád poďakoval za čas, ktorý ste vysielaním do liga strávili a urobili niečo pre pozdvihnutie CB pásma na Slovensku.
Ja ako organizátor SPL končím. Ročník 2008 bude viac-menej prelomový a ukáže nám zrkadlo, ako to s CB na Slovensku vlastne vypadá. Slovenskú CB ligu bude organizovať Cvrček Budatín a dúfam, že sa svojej úlohy zhostí dobre a súťaž si nájde svojich skalných...a možno pribudnú aj nejaké nové tváre...
Preto prajem všetkým veľa pekných spojení a chvíľ prežitých s cébečkom.
Števo Zvolen

1. Marco Polo Marconi Partizánske 100,- prevodom z účtu 11.1.2007
2. Paradox Dušan Kotmanová a Karči Lučenec 220,- osobne mne do ruky 13.1.2007, 4.3.2007
3. Vietor Pytón Prievidza a Rado Cígeľ 20,- poštou v liste 6.2.2007
4. Houston Cvrček Budatín 200,- prevodom z účtu 5.2.2007
5. Horec Martin BB 100,- osobne na Remate 22.4.2007
6. HORAL Tygr Mutěnice 100,- CZK v liste 21.4.2007
7. MATADOR Venca Chotěšov 100,- CZK v liste 22.4.2007
8. Asterix Béďa Púchov 100,- poštou šekom 21.7.2007

 

Aktualizácia: 2.11.2008 Uzavreté k : 2.10.2008
Por. Názov ∑ bodov ∑ štartov ∑ QSO Ø na QSO TOP DX s kým štartovné
1 exp.Horal 312132 10 2532 123.3 387 Míra Krásné JN69HW 50.-Czk
2 exp.Matador 116866 4 1103 106.0 403 Lázeňák + Fialka Krajková JO60GF 50.-Czk
3 exp.Houston 47503 4 524 90.7 443 Exp Rotunda Klínovec JO60LJ 200.-Skk
4 exp.Marco Polo 39112 10 439 89.1 432 Exp RadegastKlínovec JO60LJ 100.-Skk
5 exp.Mafia 21012 2 100 210.1 469 Expedice Rotunda /p Havraň JN69ER 50.-Skk
6 exp.Asterix 15488 5 234 66.2 420 Tomáš Mobil Roudnice/p Dyleň JN69GX 150.-Skk
7 Cvrček Budatín 520 1 7 74.3 112 Exp. Tesla /p Velký Roudný _780m JN89SV 50.-Skk

 Aktualizácia: 2.11.2008 Uzavreté k 2.10.2008
Poradie dátum Názov QTH lokátor ∑ QSO Ø na QSO TOP DX s kým ∑ bodov

36 1.11.2008 exp. Houston Polom JN99KD 130 84.43 387 Exp. Sněžník Děčínský Sněžník JN70BT 10976
35 11.10.2008 exp. Horal Velká Javorina JN88UU 557 171.00 387 Míra Krásné JN69HW 95245
34 10.10.2008 exp. Marco Polo Jankov Vŕšok JN98ER 26 119.58 432 Exp. Radegast /p Klínovec _1244m JO60LJ 3109
33 3.10.2008 exp. Marco Polo Penhýbel JN98GN 11 36.45 80 Vilo Trstín JN88RM 401
32 27.9.2008 exp. Matador Velká Javorina JN88UU 345 117.35 403 Lázeňák + Fialka Krajková JO60GF 40485
31 27.9.2008 exp. Asterix Homolka JN98HX 45 62.02 162 Honza Svitavy JN89IR 2791
30 20.9.2008 exp. Marco Polo Kaktus maják JN98JS 17 71.71 138 Fero Bratislava JN88OC 1219
29 13.9.2008 exp. Matador Žalostiná JN88RT 111 95.09 321 Venca Chotěšov Cl-39 /p Křiřovy Vrch JN69OO 10555
28 6.9.2008 exp. Matador Žalostiná JN88RT 267 121.01 347 Železný Dědek Litvínov /p Klíny JO60SP 32311
27 6.9.2008 exp. Houston Polom JN99KD 59 94.64 387 Exp. Sněžník Děčínský Sněžník JN70BT 5584
26 30.8.2008 exp.Horal Velká Javorina JN88UU 345 122.46 382 Malej Pepa Chodovp Rozhledna Klínovec _1244m JO60LJ 42248
25 15.8.2008 exp. Matador Mikulčin vrch JN88VW 380 88.20 378 Vláďa Tři Dvory /p Přimda 848m JN69IQ 33515
24 26.7.2008 exp. Marco Polo Žalostiná JN88RT 92 133.36 378 Tomáš Mobil Roudnice /p Dyleň _940m JN69GX 12269
23 26.7.2008 exp. Asterix Portáš JN99DH 118 76.43 420 Tomáš Mobil Roudnice/p Dyleň JN69GX 9019
22 26.7.2008 exp. Horal Havran JN88QS 209 145.31 378 Expedice Rotunda Havran JN69ER 30370
21 26.7.2008 exp. Mafia Martinské Hole JN99JC 92 219.11 469 Expedice Rotunda /p Havraň JN69ER 20158
20 19.7.2008 exp. Horal Velká Javorina JN88UU 259 105.49 363 Expedice Radegast Škarmanka JN69JK 27321
19 13.7.2008 exp. Marco Polo Čertova Skala JN98LR 63 67.70 150 Milan 110 Čehovice JN89OK 4265
18 5.7.2008 exp. Horal Velká Javorina JN88UU 284 103.99 374 Vláďa Tři Dvory /p Přimda _848m JN69IQ 29533
17 21.6.2008 exp. Horal Ostrý Vrch JN88ST 126 124.75 383 Šváb Mariánské Lázně /p Slatina JN69GW 15718
16 31.5.2008 Cvrček Budatín Budatín JN99IF 7 74.29 112 Exp. Tesla /p Velký Roudný _780m JN89SV 520
15 31.5.2008 exp. Horal Velká Javorina JN88UU 273 103.35 362 Expedice Doupovští Vlci Dubovy Vrch JO60OH 28214
14 31.5.2008 exp. Marco Polo Skýcov-rozhľadňa JN98EM 17 76.29 164 Exp.Teslap Velký Roudný 780m JN89SV 1297
13 24.5.2008 exp. Horal Žalostiná JN88RT 141 103.27 369 Exp Rotunda Klínovec JO60LJ 14561
12 24.5.2008 exp. Houston Velká Lúka JN99JC 195 117.34 443 Exp Rotunda Klínovec JO60LJ 22882
11 24.5.2008 exp. Marco Polo Považský Inovec JN98AS 148 89.90 408 Exp Rotunda Klínovec JO60LJ 13305
10 17.5.2008 exp. Horal Martinské Hole JN99JC 121 92.12 206 Milan Myslibořice JN79XC 11147
9 17.5.2008 exp. Marco Polo Panhýbel JN98GN 16 53.00 149 Exp. Aviap Židlochovice (KAREL PÁLAVA) JN89HA 848
8 10.5.2008 exp. Horal Žalostiná JN88RT 217 81.91 346 Expedice Radegast Škarmanka JN69JK 17775
7 10.5.2008 exp. Houston Polom JN99KD 140 57.58 205 Ruda Velké Meziříčí /p Studnice JN89BO 8061
6 10.5.2008 exp. Mafia Michalková JN98NN 8 106.75 109 Exp. Rebel /p Veľká Javorina 970m JN88UU 854
5 9.5.2008 exp. Asterix Kohútka JN99CH 0 0.00 0 porušený bod 4 n) propozic 0
4 25.4.2008 exp. Asterix Rudašov Horná Maríková JN99DF 0 0.00 0 porušený bod 4 n) propozic 0
3 29.3.2008 exp. Marco Polo Kaktus Maják, Remata JN98JS 44 50.25 159 Karel Pálava Klentnice 2211
2 22.3.2008 exp. Marco Polo Partizánske-Kršteňanský kopec JN98EP 5 37.60 50 Satelit Nová Dubnica JN99BB 188
1 19.1.2008 exp. Asterix Kohútka JN99CH 71 51.80 226 Gusto Staňkov JO70TL 3678
suma: 4939 111.89 552633
http://www.cb.330.sk/  - CB radioclub Žilina - Cvrček Budatín

Portejblová liga SR aj v októbri 2008 celkovo výjazdy do terénu


Priebežné poradie k 17/10/2008
1. Exp. HORAL 312132 b.
2. Exp. MATADOR 116866 b.
4. Exp. MARCO POLO 39112 b.
3. Exp. HOUSTON 36527 b.
5. Exp. MAFIA 21012 b.
6. Exp.ASTERIX 15488 b.
7. Cvrček (Budatín) 520 b.

Celkovo výjazdy v roku 2008

2007

1.slovenská portejblová liga 2007

1.slovenská portejblová liga 2007
Predkladám VÁM definitívne znenie propozícií SPL na rok 2007. Viem, že nie všetci sú spokojní, ale uvedomte si, že inak ako kompromisom sa to riešiť nedalo. Nemôžeme robiť ligu pre jeden tím, ale pre všetky a spoločne. Bolo nutné prihliadať na názor väčšiny. Verím, že aj keď nie všetkým propozície vyhovujú, na ligu nezanevriete a napriek tomu sa pridáte! Držím Vám všetkým palce. K textu len toľko, zvýraznené sú body, ktoré sa menili v porovnaní s rokom 2006, dúfam že som na nič nezabudol, lebo má toho v poslednom čase dosť.
Veľa pekných spojení Vám všetkým praje Števo Zvolen

PROPOZÍCIE
Organizátor: CB klub BARBAKAN
2. Dátum konania: 1. január 2007 - 31.december 2007
3.Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma, podporovať súťaživosť cébečkárov a ponúknuť im súťaž, ktorá má charakter úplne iného typu, než súťaže doposiaľ. Slovenská portejblová liga je celoročná súťaž. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) aj dĺžku vysielania. Tým pádom nie je zo strany organizátora prakticky ničím obmedzovaný.
4.Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažný tím, jednotlivec alebo CB klub, ktorý splní podmienky súťaže:
a) súťažný tím sa riadi práve platným Všeobecným povolením - momentálne je to VPR-02/2005 (riadi sa ním na území SR aj na území ČR)
b) súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR, povoľuje sa však jeden súťažný štart aj v ČR za predpokladu, že v denníku bude zapísaných minimálne 20 protistaníc so stanovišťom v SR
c) súťažný tím si zvolí pre súťaž svoj volací znak, pod ktorým sa bude počas celej súťaže (počas roka) hlásiť: napr. Expedícia K120, pri jednotlivých štartoch môže za volacím znakom uvádzať poznámku stanovišťa : napr. Expedícia K120 – Lomnický Štít a pod.
d) všetky štarty jedného súťažiaceho tímu sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov,
e) v počte štartov je súťažný tím obmedzený iba v tom, že z jedného stanovišťa môže vysielať maximálne 10 krát ročne, a to: 2-krát cez zimu (1.1.-31.3.), 2-krát na jar (1.4.-30.6.), 4-krát cez leto (1.7.-30.9.), 2-krát na jeseň (1.10.-31.12.),
f) pri vyššom počte štartov je teda nutné stanovištia (QTH) striedať,
g) súťažný štart môže trvať maximálne 48hodín
h) súťažný tím si musí viesť súťažný denník, ktorý sa skladá z titulnej strany a zápisu o spojeniach
i) titulná strana, ktorú bude tvoriť text v e-maile, musí obsahovať: názov súťažného tí-mu, stanovište (QTH), dátum aj čas zahájenia a ukončenia štartu (vysielania) vzor: Exp.K120 - Lomnický Štít - štart 20.1.2007 18:00 hod. - koniec 21. 1. 2007 10:00 hod.
j) zápis o spojeniach musí obsahovať: ■poradové číslo spojenia, ■dátum, ■čas, ■volačku protistanice, ■jej stanovište s lokátorom!, prípadne s popisom miesta nasledovne (napr. obec Kráľová pri Zvolene 10km JV od Zvolena alebo kopec Zadná Poľana 1458m/m. v pohorí Poľana 5km S od Hriňovej okres Detva), ■obojstranné reporty nie sú povinné. Zápis so spojeniami musí byť v tvare: ■spojenie so stabilom: Števo Zvolen JN98NN, ■spojenie s mobilom: Števo Zvolen /m Trenčín JN98AV (Jano Kamión /m Trenčín JN98AV) ■spojenie so stanicou na portejbly: Števo Zvolen /p.Skalka JN98LR ■Žiadne iné formy zápisu nebudú akceptované!
k) organizátor bude denníky vyhodnocovať v programe denník CL6, používanie tohto programu predchádza vytváraniu veľkému počtu chýb v denníkoch a tak bude akceptovaný iba denník vytvorený v tomto programe (organizátor sa zaväzuje každému účastnkovi na požiadanie zabezpečiť všetky potrebné komponenty tohto programu ako sú: celú slovenskú a českú lokátorovú mapu, zoznam slovenských a českých volačiek so správnymi lokátormi, zoznam slovenských a českých obcí a kopcov so správnymi lokátormi a podobne. Denníky v iných formátoch než (c6v) budú akceptované len vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom súhlase organizátora!!
l) súťažný tím po prvom štarte pošle poštou na adresu organizátora štartovné v ľubovoľ-nej výške a emailom prvý súťažný denník, druhý denník v poradí sa mu uzná až po uhradení
m) denníky z ďalších štartov je potom možné posielať emailom vo vlastnom záujme čo najskôr. Najneskôr však jeden mesiac od ukončenia štartu!!! Po uplynutí tohto termínu nebudú žiadne denníky akceptované!

5. Za platné sú považované všetky spojenia so stanicami zapísané v súťažnom denníku. S každým operátorom je možné za 1 deň uskutočniť nasledovné spojenia (spolu až 4):
a) jedno spojenie z domáceho QTH operátora
b) dve spojenia s operátorom v mobilnej stanici, každé však z iného lokátorového štvorca
c) jedno spojenie s operátorom na prechodnom stanovišti (portejbl)

6.Bodovanie súťažných spojení si robí sám súťažiaci a je nasledovné: 1km=1bod
- za každé spojenie s protistanicou mimo SR, ČR alebo s DX-om ak je vzdialenosť dlhšia ako 450km sa udeľuje paušálne 150 bodov (napr. Alex Moskva K085TS 1560km = 150b) - pri spojení s protistanicou mimo SR,ČR alebo s DX-om ak je vzdialenosť kratšia ako 450km sa postupuje systémom 1km=1bod (napr. Jánoš Budapešť JN97MM 190km = 190b)

7.Zo súťažného QTH (lokátora) môže vysielať len jedna expedícia (team, jednotlivec).
8.Vo vlastnom záujme je vhodné (vonkoncom nie nutné) súťažný štart vopred organizátorovi oznámiť, ak to dopredu viete (mail, SMS,...), sme schopní súťažný štart dopredu spropagovať na http://www.scbr.sk/  a http://www.cbdx.cz/  .
9. Priebežné poradie bude, tak ako doteraz, pravidelne zverejňované na internete http://www.scbr.sk/  ako aj na stránkach časopisu CB-report.
10. Konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažný tím získa zo všetkých štartov počas roka.
11. Pri rovnosti bodov je víťazom súťažný tím, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov. Pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažný tím s dlhším spojením počas celej súťaže.
12. Z celkového vyzbieraného štartovného a s prispením sponzorov budú zakúpené ceny do súťaže a Slovenská portejblová liga bude vyhodnotená na celoslovenskom CB stretnutí Remata 2008, kde budú odovzdané aj ceny víťazom.
13. Týmto vyzývame aj potencionálnych sponzorov, ktorí by radi akoukoľvek formou prispeli na ceny do súťaže. Ozvite sa nám, prosím, na doleuvedené kontaktné adresy.
14. Organizátor sa zaväzuje, že informácie o jednotlivých súťažiacich nebude poskytovať ďalej iným osobám.
Kontaktné adresy organizátora: Pošta: Ing. Štefan Lasab, námestie Slobody 3, 960 01, Zvolen, Mobil: 0905 / 365 382, Email: lasab@ppabb.sk

Konečné poradie r.2007

Aktuálne poradie k 02.11.2007

(23.10.2007)
Aktuálne poradie k 23.10.2007

(12.9.2007)
Poradie k 31. 08. 2007

4.-5. august Horal Veľká Javorina 970m JN88UU
11.-12. august Paradox Skalka 1230m JN98LR
11.-12. august Marco Polo Kršteňanský kopec 262m JN98EP
18.-19. august Horal Veľká Javorina 970m JN88UU

Poradie k 8.8.2007
(20.8.2007)

Prehľad jednotlivých štartov

(Pridané jún2007)
Aktuálne poradie SPL k 25.05.2007

P.č. Názov tímu štart QSO body ODX

1. Exp. Paradox 6 480 42 764 Exp. Bobr /p Nakléřov JN60XR, 427 km
2. Exp. Houston 4 571 42 711 Exp. Rotunda /p Děčínský Sněžník JO70BT, 387km
3. Exp. Horal 2 321 36 786 Exp. Kaktus /p Klínovec JO60LJ, 383km
4. Exp. Horec 3 141 8 891 Exp. Otakar /p Hlásnice JN89EO, 211km
5. Exp. Vietor 4 108 6 307 Karel38 /p Sušina JO80KE, 160km
4. Exp. Marco Polo 2 80 5 319 Exp. Byvoj /p Zbilidy JN79RL, 268km

Štartovali v súťaži

(Pridané 25.4.2007)(Doplnené 5.5.2007)
Tabuľka výjazdov na kopce a bodovanie v mesiacoch január, február, marec, apríl
Prvý štvrťrok 2007
P.č. Dátum Názov tímu p.č. Kóta + nadm. výška Lokátor Spojení Bodov Najdlhšie Priemer
1. 6.I Vietor 1 Homôlka 1063m JN98HX 24 1 312 Tibor Palárikovo JN98AB 111km 54,67
2. 6.-7. január Marco Polo 1 Kaktus Maják 807m JN98JS 27 1 434 Karel Pálava Klentnice JN88HU 159km 53,11
3. 13.-14. január Paradox 1 Suchá Hora 1232m JN98MR 120 13 588 Exp.Bobr /p Nakléřov JO60XR 427km 113,23
4. 20.I Houston 1 Polom 1024m JN99KD 49 2 509 Karel Pálava Klentnice JN88HU 167km 51,2
5. 24. - 25. február Paradox 2 Budiná JN98SK 48 3 577 Exp.Tukan /p Radhošť JN99CL 151km 74,52
6. 24. - 25. február Houston 2 Mojšova Lúčka 420m JN99JE 21 537 Exp. Morava /p Mikulčin Vrch JN88VW 78km 25,57
7. 3.III Vietor 2 Homôlka 1063m JN98HX 28 1 611 Ondra Kyjov JN89NB 110km 57,54
8. 3. - 4. marec Paradox 3 Skalka 1230m JN98LR 83 6 496 Milko Brno JN89GE 184km 78,27
9. 17. - 18. marec Houston 3 Polom 1024m JN99KD 268 23 422 Exp. Rotunda /p Děčínský Sněžník JO70BT 387km 87,4
10. 31.marec-1.apríl Houston 4 Kabátová JN99KD 233 16 243 Mladík Moravské Budějovice JN79VB 142km 69,71
11. 6. - 7. apríl Horec 1 Hrochoť JN98PP 35 1 704 Ikar Bratislava /p Kamzík JN88NE 168km 48,69
12. 10.IV Vietor 3 Veľká Javorina 970m JN88UU 29 1 690 Karel38 /p Sušina JO80KE 160km 58,28
13. 14.IV Horal 1 Veľká Javorina 970m JN88UU 119 14 139 Exp.Doupovští Vlci /p Pod Dub. Vrch. JO60OH 362km 118,82

 

1. slovenská portejblová liga 2007
Expedície portejblovali na kótach


Poradie k 10. 4. 2007


Poradie k 22. 3. 2007


Poradie k 6. 3. 2007


Poradie k 14. 2. 2007

2006

1. slovenská portejblová liga 2006
Poradie k 3.1.2007

Uzávierka denníkov pre rok 2006 je 31.1.2007, ak máte denníky, pošlite. Ak nemáte, dajte vedieť Števovi Zvolen, aby sa s vyhodnotením zbytočne nečakalo. Pokiaľ máte pripomienky k propozíciám, dajte vedieť. Počas roku 2006 neboli k nim väčšie pripomienky, mohli byť platné aj v roku 2007. Ak sa Vám v nich niečo nepáči, napíšte. Ide o to aby súťaž „sedela“ VÁM, nie organizátorovi. V roku 2007 sa do súťaže zapojí exp.Radegast, ktorá má záujem uskutočniť cez prázdniny po Slovensku expedičné putovanie. Bude to zaujímavé a dúfam, že sa do 1. slovenskej portejblovej ligy zapojí viac súťažných staníc ako bolo v roku 2006.

TRETÍ ŠTVRŤROK

P.č. Dátum Názov tímu p.č. Kóta + nadm. výška Lokátor Spojení Bodov Najdlhšie Priemer
1. 7.-9. 8. Asterix 4 Chmeľová 925m JN99BB 142 8 204 Pepa Rokytnice V Orlických Horách JO80FD 170km 57,77
2. 8.-9. 8. Horec 4 Sitno 1009m JN98KJ 40 2 724 Martin Bratislava JN88NC 133km 68,1
3.. 8.-9. 8. Marco Polo 2 Veľká Javorina 970m JN88UU 120 8 091 Exp. K120 /p Lomnický štít KN09CE 186km 67,43
4. 8.-9. 8. Barbakan 7 Krížna 1574m JN98MV 155 14 526 Indián Žižkov /p Chata Stříbrnická JO80KD 209km 93,72
5. 8.-9. 8. Houston 6 Černatín 922m JN99KH 57 2 982 Delta Nové Mesto /p Stará Turá JN88US 104km 52,32
6. 28.-30. 8. Asterix 5 Chmeľová 925m JN99BB 228 18 237 Míra Kolík Vědomice/p Pancíř JN69PE 352km 79,99
7. 29.-30. 8. Houston 7 Veľká Lúka 1476m JN99JC 209 23 666 Tomáš Mobil Roudnice /p Dyleň JN69GX 461km 113,23
8. 1. - 2. 9. Marco Polo 3 Kaktus Maják 807m JN98JS 49 2289 Fero Bratislava JN88OC 138km 46,71
9. 2. 9.r Horec 5 pod Hrbom JN98RR 20 867 Lúč Lúčnica JN98DF 102km 43,35
10. 15.-16. 9. Barbakan 8 Kaktus Maják 807m JN98JS 39 2 012 Fero Bratislava JN88OC 138km 51,59
11. 16. 9. Horec 6 Pánsky Diel 1102m JN98NT 25 1 186 Franta Halenkovice JN89RE 128km 47,44
12. 16.-17. 9. Barbakan 9 Veľká Javorina 970m JN88UU 426 37 149 Tomáš m Roudnice /p Dlouhá Louka JO60TP 354km 87,2
13. 16.-17. 9. Vatrár 2 Čertova skala 1000m JN98LR 95 8 128 Exp. Kaktus /p Pancíř JN69PE 417km 85,56
14. 16.-17. 9. Houston 8 Polom 1070m JN99KD 91 7 566 Exp. Kaktus /p Pancíř JN69PE 406km 83,14

DRUHÝ ŠTVRŤROK 2006
K 13.9.2006 poradie


 

DRUHÝ ŠTVRŤROK 2006
K 13.9.2006 poradie

P.č. Dátum Názov tímu p.č. Kóta + nadm. výška Lokátor Spojení Bodov Najdlhšie Priemer
1. 22. -23. apríl Barbakan 1 Pánsky Diel 1102m JN98NT 13 453 Delta Nové Mesto/p Veľká Javorina JN88UU 104km 34,85
2. 29. -30. apríl Houston 1 Havran 740m JN99KD 54 3 355 Petr Polička /p Lucký vrch JN89BR 209km 62,13
3. 30.apríl - 1. máj Barbakan 2 Kaktus Maják 807m JN98JS 22 807 Jozef Trnava JN88SJ 101km 36,68
4. 5. - 8. máj Barbakan 3 Kaktus Maják 807m JN98JS 141 7 687 Karel Pálava Klentnice JN88HU 159km 54,52
5. 5. - 8.máj Asterix 1 Lúka nad Hoštinou JN99DE 74 2 770 Exp.K120 - Kráľova Hoľa KN08BV 137km 37,43
6. 6.V Horec 1 Breziny 522m JN98OS 20 643 Gabo Matliare /m Štrbské Pleso KN09AC 71km 32,15
7. 6. -7. máj Houston 2 Polom 1070m JN99KD 153 9 143 Mirek Pivonín JN89JV 172km 59,76
8. 13.V Horec 2 Poľana 1458m JN98RP 28 2 063 Exp. MAFIA - Praděd JO80OC 230km 73,68
9. 13. -14. máj Asterix 2 Homôlka 906m JN98DV 57 3 413 Exp. MAFIA - Praděd JO80OC 155km 59,88
10. 13. -14. máj Houston 3 Polom 1070m JN99KD 168 11 470 CT1 Exp. Vysočina - Rosička JN79WM 221km 68,27
11. 13. -14. máj Barbakan 4 Sitno 1009m JN98KJ 181 15 605 CT1 Exp. Vysočina - Rosička JN79WM 252km 86,22
12. 13. -14. máj Marco Polo 1 Jankov vŕšok 533m JN98ER 37 2 346 CT14 Standa Velmez /p Svatá Hora JN89BI 180km 63,41
13. 14. -14. máj Vatrár 1 Čertova skala 1000m JN98LR 62 5 782 CT1 Exp. Vysočina - Rosička JN79WM 241km 93,26
14. 20. -21. máj Houston 4 Lysá Hora 1323m (CZ) JN99FN 237 13 229 Karel Velké Meziříčí /p Fajtův Kopec JN89AI 176km 55,82
15. 26. -28. máj Asterix 3 Polom 1070m JN99KD 114 7 244 Exp Evropani /p Olešnice JN89FN 181km 63,54
16. 16. -17. jún Barbakan 5 Kráľova skala 1371m JN98MV 33 2 081 Karel Pálava Klentnice JN88HU 177km 63,06
17. 23.-24 jún Barbakan 6 Kráľova skala 1371m JN98MV 15 1 403 Vlasta Ostrov /p Hoblovna JO80IA 210km 93,53
18. 24.-25. jún Houston 5 Veľká Lúka 1476m JN99JC 223 22 714 Exp. Radegast /p Klínovec JO60LJ 443km 101,86
19. 24.-25. jún Horec 3 pod Hrbom JN98RR 24 1 676 Exp. Vysočina /p Děvín JN88HU 208km 69,83
20. 7.-9. júl Asterix 4 Chmeľová 925m JN99BB 142 8 204 Pepa Rokytnice V Orlických Horách JO80FD 170km 57,77
21. 8.-9. júl Horec 4 Sitno 1009m JN98KJ 40 2 724 Martin Bratislava JN88NC 133km 68,1
22. 8.-9. júl Marco Polo 2 Veľká Javorina 970m JN88UU 120 8 091 Exp. K120 /p Lomnický štít KN09CE 186km 67,43
23. 8.-9. júl Barbakan 7 Krížna 1574m JN98MV 155 14 526 Indián Žižkov /p Chata Stříbrnická JO80KD 209km 93,72
24. 28.-30. júl Asterix 5 Chmeľová 925m JN99BB 228 18 237 Míra Kolík Vědomice/p Pancíř JN69PE 352km 79,99

Aktuálne poradie k 12.6.2006

Aktuálne poradie k 8.6.2006

2006

 Prvá slovenská portejblová liga
Organizátor: CB klub BARBAKAN

Dátum konania: 1. január 2006 - 31.december 2006
3. Cieľom tejto súťaže je spestriť prevádzku CB pásma, podporovať súťaživosť cébečkárov a ponúknuť im súťaž, ktorá má charakter úplne iného typu, než súťaže doposiaľ. Slovenská portejblová liga je celoročná súťaž. Súťažiaci si sám volí dátum, čas, miesto (QTH) aj dĺžku vysielania. Tým pádom nie je zo strany organizátora prakticky ničím obmedzovaný.
4. Súťaže sa môže zúčastniť každý súťažný tím, jednotlivec alebo CB klub, ktorý splní podmienky súťaže:
a) súťažný tím sa riadi Všeobecným povolením VPR-02/2005 (na území SR aj na území ČR)
b) súťažné stanovište (QTH) musí byť na území SR, povoľuje sa však jeden súťažný štart aj v ČR za predpokladu, že v denníku bude zapísaných minimálne 10 protistaníc so stanovišťom v SR
c) súťažný tím si zvolí pre súťaž svoj volací znak, pod ktorým sa bude počas celej súťaže (počas roka) hlásiť: napr. Exp. K120, pri jednotlivých štartoch môže za volacím znakom uvádzať poznámku stanovišťa: napr. Exp. K120 – Lomnický Štít a pod.
d) všetky štarty jedného súťažiaceho tímu sa budú postupne spočítavať a usporadúvať do tabuľky podľa počtu bodov,
e) v počte štartov je súťažný tím obmedzený iba v tom, že z jedného stanovišťa môže vysielať maximálne 10 krát ročne, a to: 2-krát cez zimu (1.1.-31.3.), 2-krát na jar (1.4.-30.6.), 4-krát cez leto (1.7.-30.9.), 2-krát na jeseň (1.10.-31.12.),
f) pri vyššom počte štartov je teda nutné stanovištia (QTH) striedať,
g) súťažný štart môže trvať maximálne 48h
h) súťažný tím si musí viesť súťažný denník, ktorý sa skladá z titulnej strany a zápisu o spojeniach
i) titulná strana musí obsahovať: názov súťažného tímu, dátum aj čas zahájenia a ukončenia štartu (vysielania), stanovište (QTH), jeho lokátor (prípadne podrobný opis miesta alebo zemepisné súradnice), použité CB zariadenie (rádiostanica, anténa,...), meno a volačku hlavného operátora a kontakt na neho, volačky ostatných zúčastnených operátorov
j) zápis o spojeniach musí obsahovať: poradové číslo spojenia, dátum, čas, volačku protistanice, jej stanovište s lokátorom (!), prípadne s popisom miesta nasledovne (napr. obec Kráľová pri Zvolene 10km JV od Zvolena alebo kopec Zadná Poľana 1458m n.m. v pohorí Poľana 5km S od Hriňovej okres Detva), obojstranné reporty nie sú povinné.
Zápis so spojeniami musí byť v tvare: – spojenie so stabilom: Števo Zvolen JN98NN – spojenie s mobilom: Števo Zvolen /m Trenčín JN98AV (Jano Kamión /m Trenčín JN98AV) – spojenie so stanicou na portejbli : Števo Zvolen /p Skalka JN98LR. Žiadne iné formy zápisu nebudú akceptované!
k) organizátor bude denníky vyhodnocovať v programe denník CL6, používanie tohto programu predchádza vytváraniu veľkému počtu chýb v denníkoch a tak bude akceptovaný iba denník vytvorený v tomto programe (organizátor sa zaväzuje každému účastníkovi zabezpečiť všetky potrebné komponenty tohto programu ako sú: celú slovenskú a českú lokátorovú mapu, zoznam slovenských a českých volačiek so správnymi lokátormi, zoznam slovenských a českých obcí a kopcov so správnymi lokátormi a podobne.
Denníky v iných formátoch než (c6v) budú akceptované len vo výnimočných prípadoch!
l) súťažný tím po prvom štarte pošle poštou na adresu organizátora štartovné v ľubovoľ-nej výške a emailom prvý súťažný denník
m) denníky z ďalších štartov je potom možné posielať emailom vo vlastnom záujme čo najskôr. Najneskôr však jeden mesiac od ukončenia štartu! Po uplynutí tohto termínu nebudú žiadne denníky akceptované!
5. Za platné sú považované všetky spojenia so stanicami zapísané v súťažnom denníku. S každým operátorom je možné za 1 deň uskutočniť nasledovné spojenia (spolu až 4):
a) jedno spojenie z domáceho QTH operátor
b) dve spojenia s operátorom v mobilnej stanici, každé však z iného lokátorového štvorca
c) jedno spojenie s operátorom na prechodnom stanovišti (portejbl).
6. Bodovanie súťažných spojení si prevádza sám súťažiaci a je nasledovné: 1km=1bod
- za každé spojenie s protistanicou mimo SR,ČR alebo s DX-om ak je vzdialenosť dlhšia ako 450km sa udeľuje paušálne 100 bodov (napr. Alex Moskva K085TS 1560km = 100b)
- pri spojení s protistanicou mimo SR, ČR alebo s DX-om ak je vzdialenosť kratšia ako 450km sa postupuje systémom 1km= 1bod (napr. Jánoš Budapešť JN97MM 190km = 190b)
7. V prípade, že sa súťažného štartu zúčastňuje viac expedičných tímov (i keď v SPL nesúťažia), musí celá expedícia vystupovať ako jeden tím a jemu budú pridelené celkové body!
8. Vo vlastnom záujme je vhodné (vonkoncom nie nutné) súťažný štart vopred organizátorovi oznámiť, ak to dopredu viete (mail, SMS), sme schopní súťažný štart dopredu spropagovať na www.scbr.sk a www.cbdx.cz .
9. Priebežné poradie bude tak, ako doteraz, pravidelne zverejňované na internete www.scbr.sk a www.11m.sk ako aj na stránkach časopisu CB-report, Júnošík a p.
10. Konečné poradie zostaví organizátor podľa celkového súčtu bodov, ktoré súťažný tím získa zo všetkých štartov počas roka.
11. Pri rovnosti bodov je víťazom súťažný tím, ktorý uskutočnil viac súťažných štartov. Pri rovnosti súťažných štartov je víťazom súťažný tím s dlhším spojením počas celej súťaže.
12. Z celkového vyzbieraného štartovného a s prispením sponzorov budú zakúpené ceny do súťaže a Slovenská portejblová liga bude vyhodnotená na celoslovenskom CB stretnutí Remata 2007, kde budú odovzdané aj ceny víťazom. Týmto vyzývame aj potencionálnych sponzorov, ktorí by radi akoukoľvek formou prispeli na ceny do súťaže. Ozvite sa nám, prosím, na doleuvedené kontaktné adresy.
13. Organizátor sa zaväzuje, že informácie o jednotlivých súťažiacich nebude poskytovať ďalej iným osobám.
Kontaktné adresy organizátora:
Pošta: Ing. Štefan Lasab, námestie Slobody 3, 960 01, Zvolen; Mobil: 0905 / 365 382 Email: lasab@ppabb.sk

Rok 2005

Prvá slovenská portejblová liga 2005 - PREHĽAD k 29. 9.2005

Prvý štvrťrok 2005 - MAREC
P.č. - Dát. - Názov - p.č. - Kóta + nadm. v. - Lok. - Spojení - Bodov - Najdlh.spoj. - Spolu km - Priemer
1. - 4.-6. 3. 2005 - Tatran - 1 - Lomnický štít 2632m - KN09CE - 121 - 12 782 - Mirek Pivonín JN89JV - 259km - 12 782 - 105,64


Druhý štvrťrok 2005
APRÍL -

2. - 29. 4.-1.5. 2005 - Tatran - 2 - Lomnický štít 2632m - KN09CE - 203 - 20 896 - Franta Třísov JN78EV - 426km - 20 896 - 102,94
3. - 30. 4. 2005 Horec - 1 - Krížna 1574m - JN98MU - 30 - 2 090 - Ikar Bratislava/p Kamzík JN88NE 159km - 2 090 - 69,67

Máj
4. - 21. 5. 2005 - Horec - 2 - Krížna 1574m - JN98MU - 29 - 1 872 - Ruda Miroslav u Znojma JN88DW - 201km - 1 872 - 64,55
5. - 22-23. 5. 2005 - Horec - 3 - Líška 1380m - JN98NU - 21 - 1 287 - Severka Pezinok JN88PG - 150km - 1 287 - 61,29
6. - 27-28.5. 2005 - Horec - 4 - Pánsky Diel 1102m - JN98NS - 24 - 987 - Exp.Veľká Javorina JN88UU - 104km - 987 - 41,13

Jún
7. - 4.- 5.6. 2005 - Horec - 5 - nad Líškou 1500m - JN98MU - 68 - 6 325Standa Jihlava /p JN79WJ - 238km - 6 325 - 93,01
8. 25.- 26. 6. 2005 - Horec - 6 - Veľká Lúka 1476m - JN99JC - 346 - 17 338Gaston Sokolov /p Krásenský Vrch JO60JC - 446km - 34 675 - 100,22
9. 25.- 26. 6. 2005 - Nádej - 1 - Kojšovská Hoľa 1248m - KN08LS - 21 - 1 366 - Pavel Karviná /p Chata Severka JN99JM - 178km - 1 366 - 65,05
10. - 25.-26. 6. 2005 - Kostolec - 1 - Pánska Javorina 943m - JN98AR - 159 - 12 353Tomáš m. Roudn. /p Dlouhá Louka JO60TP 382km - 12 353 - 77,69
11. - 16.- 17. 6. 2005 - Kostolec - 2 - Rajtok 900m - JN98GM - 17 - 1 070 - - Vlasta Ostrov /p Suchý vrch JO80IA 213km - 1 070 - 62,94


Tretí štvrťrok 2005
JÚL

12. - 3.-5.7. 2005 - Tatran - 3 - Kráľova Hoľa 1948m - KN08BV - 86 - 9 494 - Exp.Kozárov JN89GK 267km - 9 494 - 110,40
13. 9.-10.7. Asterix - 1 - Chmeľová 925m - JN99BB - 191 - 13 547 - Kryšpín Svratka JN89AR - 168km - 13 547 - 70,93
14.-16. 7. 2005 - Barbakan - 1 - Skalka 1232m - JN98MR - 9 - 338 - F1 Hlohovec JN88VK - 92km - 338 - 37,56
15. 16.-17.7.2005 - Barbakan - 2 - Svrčinník - JN98LT - 15 - 648 - Exp. Horizont Jílová JN89QE 123km - 648 - 43,20
16. 22.-24.j7. 2005 - Barbakan - 3 - Sitno 1009m - JN98KJ - 56 - 3 474 - Exp.Rebel Praděd JO80OC - 225km - 3 474 - 62,04
17. 23. 7. 2005- Asterix - 2 - Medzivršie - JN99BB - 13 - 850 - Exp.Rebel Praděd JO80OC - 133km - 850 - 65,38
18. 29. - 31. 7. 2005 - Barbakan - 4 - Veľká Lúka 1476m JN99JC - 175 - 14 808 - Petr Měřín /p Studnice JN89BO - 201km - 14 808 - 84,62
19. 30. 7. 2005 - Marco Polo - 1 - Považský Ínovec 1042m JN98AS 60 - Radek Valmez /p Kralický Sněžník JO80KE - 179km - 4 101 - 68,35
20. 30.-31.7. Asterix - 3 - Chmeľová 925m - JN99BB - 63 - 4 101 - Milan Velké Meziříčí JN89AI - 155km - 4 101 - 65,10

August
21. 6. - 7. 8. 2005 - Barbakan - 5 - Pánsky Diel 1102m - JN98NS - 23 - 814 - Eda Vsetín /p Bludný JN89VI - 117km - 814 - 35,39
22. 20. 8.2005 - Barbakan - 6 - Malá Chochuľa 1718m - JN98PV - 111 - 5 518 - Václav Cotkytle JN89IW - 220km - 11 037 - 99,43
23. 20.-21.8. 2005 - Barbakan - 7 - Čertova skala 998m - JN98LR 95 - 8 154 - Exp. Radegast Klínovec JO60LJ - 470km - 8 154 - 85,83
24. 20.-21. 8. 2005 - Marco Polo - 2 - Jankov vŕšok 533m - JN98ER - 40 - 2 253 - Exp. Vysočina Svatá Hora JN89BI - 178km - 2 253 - 56,33
25. 20.-21.8.2005 - Houston - 1 - Mojšova Lúčka - JN99JE - 36 - 1 978 - Exp. Vysočina Svatá Hora JN89BI - 194km - 1 978 - 54,94

September
26. 3. - 4. 9. - Barbakan - 8 - Šibenický vrch 707m - JN88TU -344 - 19 105 Exp.hraničář Pod Dubovým Vrchem JO60OH - 357km - 19 105 - 55,54
27. 10. - 11. 9. 2005 - Barbakan - 9 - Pánsky Diel 1102m - JN98NS - 22 - 1 197 Franta Halenkovice JN89RE - 128km - 1 197 - 54,41
28. 10. - 11.9. - Houston - 2 - Veľká Lúka 1476m - JN99JC - 314 - 28 508 - Franta Třísov JN78EV - 323km - 28 508 - 90,79
29. 17. - 18. 9. - Barbakan - 10 - chata na Skalke 1188m - JN98LR - 43 - 2 168 - Exp.Jantar /p Křížový Vrch JN89OU - 178km - 2 168 - 50,42
30. 23. - 24. 9. - Barbakan - 11 - Pánsky Diel 1102m - JN98NT - 27 - 1 035 - Franta Halenkovice JN89RE - 128km - 1 035 - 38,33


PORADIE 1. SLOV. PORTEJBLOVÁ LIGA do 20.10.2005
P.č. - Názov - štartov - spojení bodov najdlhšie spojenie

1.Barbakan 14 1171 79 168 Exp. Radegast Klínovec JO60LJ 470km
2.Houston 3 557 45 445 Exp. Kaktus Klínovec JO60LJ 447km
3.Tatran 3 410 43 172 Franta Třísov JN78EV 426km
4.Horec 8 564 32 312 Gaston Sokolov /p Krásenský Vrch JO60JC 446km
5.Asterix 5 411 29 885 Vilík Litoměřice JO70BN 332km
6.Kostolec 2 176 13 423 Tomáš m. Roudn. /p Dlouhá Louka JO60TP 382km
7.Marco Polo 2 100 6 354 Radek Valmez /p Kralický Sněžník JO80KE 179km
8.Nádej 1 21 1 366 Pavel Karviná /p Chata Severka JN99JM 178km

PORADIE 1. SLOV. PORTEJBLOVÁ LIGA do 30.11.2005
P.č.-Názov tímu -štartov - spojení - bodov - najdlhšie
1.Barbakan 15 1485 - 111 395 Exp. Radegast Klínovec JO60LJ 470km
2.Tatran 4 945 104 820 Železný Dědek Litvínov/p.Klíny JO60SP 504km
3.Houston 4 596 46 464 Exp. Kaktus Klínovec JO60LJ 447km
4.Asterix 7 522 34 110 Vilík Litoměřice JO70BN 332km
5.Horec 8 564 32 312 Gaston Sokolov /p Krásenský Vrch JO60JC 446km
6.Kostolec 2 176 13 423 Tomáš m. Roudn. /p Dlouhá Louka JO60TP 382km
7.Marco Polo 4 169 10 513 Radek Valmez /p Kralický Sněžník JO80KE 179km
8.Nádej 1 21 1 366 Pavel Karviná /p Chata Severka JN99JM 178km

OSPRAVEDLNENIE
Úprimne sa Vám ospravedlňujem, Marconi Partizánske ma upozornil na chybu, ktorá bola urobená pri hodnotení 1.denníka exp. Asterix. Spomínaná expedícia vysielala 9.-10. 7. 2005 a to v čase súťaže LETNY POĽNY DEN, čo je v propozíciách zakázané.
Poľný deň trval od soboty 15h do nedele 9h a teda spojenia vykonané v tomto čase im boli so spiatočnou platnosťou anulované!
Ešte raz sa ospravedlňujem, dúfam že to pochopíte.
Oznam súťažiacim v 1.SPL
Súťažiacim i ostatným záujemcom o súťaženie v 1.SPL oznamujem, že do budúceho (cich) ročníka (ov) BOD v propozíciách Prvej slovenskej portejblovej ligy o nútenej prestávke v čase iných súťaží VYPÚŠŤAME!
Oznam o uvedenom zaslal Števo Zvolen. Kosačka

 


Kód na banner
<a href="http://cbrsk.euweb.cz" target="_blank"><img src="http://cbrsk.euweb.cz/Bannery_files/cbrsk-euweb.cz.gif" border="0" alt="CBRSK Horné Chlebany - Cezmín"></a>

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia 1998http://cezmin.wz.sk/