wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.

Od CB k rádioamatérom
Nové podmienky pre rádioamatérov

Dňa 15 augusta 2007 nadobúda účinnosť Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) z 18. júla 2007 č. O – 16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie TÚ SR zo dňa 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky (ďalej len opatrenie) a nadväzne na to aj všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov. Hlavnými novinkami sú zníženie počtu rádioamatérskych tried zo štyroch na dve, pričom obe budú s medzinárodnou platnosťou a skúška z telegrafie nebude povinná.

S účinnosťou od 15. augusta bude TÚ SR úspešným záujemcom, ktorí skúškou preukážu osobitnú odbornú spôsobilosť, vydávať len dve triedy osvedčení pre rádioamatérov. Pre začiatočníkov bude trieda N (CEPT Novice). Pri skúške sa budú overovať znalosti z národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc a zo všeobecných povoľovacích podmienok, ďalej sa budú skúšať základy elektrotechniky a rádiotechniky, bezpečnostné predpisy, základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky. Držiteľ povolenia v triede N bude oprávnený prevádzkovať vysielacie rádiové zariadenia pracujúce vo všetkých VKV rádioamatérskych pásmach a vo výsekoch KV rádioamatérskych pásiem s výkonom do 100 W.

Pre skúsenejších uchádzačov, ktorí preukážu najmenej rok praxe ako operátor triedy N, nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače a úspešne vykonajú skúšku bude určená trieda E (CEPT Extra). Pre overenie nadviazania najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače bude slúžiť napr. staničný denník, ktorého vedenie nie je povinné. Nadviazanie spojení bude možné preukázať aj QSL lístkami. Pri overovaní spôsobilosti na túto triedu bude potrebné preukázať podrobné znalosti z okruhov uvedených pre triedu N. Na požiadanie uchádzača sa u oboch tried bude skúšať telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

Podľa prechodných ustanovení opatrenia, ktoré je všeobecne záväzný právny predpis, operátori triedy A, B a C sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy E. Operátori triedy D sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy N. Rádioamatéri, ktorí chcú požiadať o výmenu doterajšieho povolenia za nové povolenie a neuplynula im ešte platnosť povolenia, môžu podať žiadosť na predpísanom tlačive - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Ziadosti/ham.rtf. Držitelia povolenia v triede E môžu požiadať o dvojpísmenkový volací znak. V oboch prípadoch je potrebné k žiadosti priložiť kolok v hodnote 100 Sk.

TÚ SR vypracoval návrh novely z dôvodu implementácie medzinárodných predpisov pre plavebnú pohyblivú službu a pre amatérsku službu do predpisov Slovenskej republiky. Pripomienky k návrhu bolo možné zasielať na TÚ SR v termíne od 27. apríla do 21. mája 2007. K návrhu zmeny opatrenia, ktorý vypracoval a zverejnil TÚ SR prišli pripomienky len od dvoch rádioamatérov. Slovenský zväz rádioamatérov návrh zmeny písomne podporil. K návrhu zmeny, ktorá sa nedotýka len amatérskej služby, ďalej zaslali tri ministerstvá a Úrad vlády SR pripomienky, ktoré boli legislatívno-technického. Predseda TÚ SR zaslal návrh opatrenia upravený podľa výsledkov pripomienkovacieho konania stálej pracovnej komisii pri legislatívnej rade vlády SR (LRV) na prerokovanie a zaujatie stanoviska, tá návrh prerokovala a schválila. Na opatrenie úradu nadväzujú všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov, ktoré úrad prerokoval so zástupcami rádioamatérov. Schválené znenie novely bude 15.8. 2007 zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na webe TÚ SR, všeobecné povoľovacie podmienky budú v rovnaký deň zverejnené na webe TÚ SR.
V Bratislave 14. augusta 2007. Roman Vavro, hovorca TÚ SR

Pokiaľ máte záujem o dobré rady, tak si kliknite na zaujímavú stránku: http://tls.uba.be

Rádioamatérske skúšky - HAM
Pre operátorov javiacich záujem zdokonaľovať sa a zvyšovať si kvalifokáciu v hobby rádiových vĺn niekoľko základných informácií o tom, ako sa pripraviť na skúšky, čo všetko k tomu potrebujeme vedieť.

Príprava na skúšky pre operátorov amatérskych rádiostaníc
Od viacerých cébečkárov, ktorí sa stali rádioamatérmi som počula rôzne informácie o tom, čo všetko museli hľadať na internete, od kamarátov a v predajniach kníh, aby sa mohli pripraviť k rádioamatérskym skúškam a ako sa neraz pri tom „zapotili“, kým mali všetko tak, aby sa mohli kvalitne pripraviť a zvládnuť všetko ako bolo treba.

Osobne nie som rádioamatérka a ani som o tom neuvažovala tak, ža by som si skúšky urobila. Zaujíma ma to síce, no nie na takú mieru, aby som pristúpila k učeniu sa a ku skúškam, no odporúčam to všetkým, ktorí nechcú zostať iba na našom „zašumenom“ CB pásme a chcú robiť spojenia nielen z jedného kopca republiky na druhý kopec, ale spojenia s celým svetom.

Čo k tomu potrebujeme?
1.vôľu k vzdelávaniu a zdokonaľovaniu sa vo svojom hobby
2. základné informácie o tom, čo treba k vzdelávaniu sa a kde sa majú konať skúšky
3. prípravné materiály na samotné štúdium a zdokonaľovanie sa vo svojom hobby
4 rádioamatérsku rádiostanicu na počúvanie (alebo kamaráta, ktorý už pracuje na rádioamatérskom pásme) čo predstavuje oboznamovanie sa s praktickou komunikáciou na rádioamatérskom pásme.

Základné informácie

Rádioamatérske skúšky sa spravidla konajú v Bratislave, teda v mieste sídla na adrese:

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Továrenská ulica č.:7
810 06 Bratislava

pričom termíny skúšok nie sú pevne stanovené, konajú sa podľa množstva záujemcov. Spravidla je to viac krát v roku. Môžu sa konať i v mieste, kde sa na skúšky pripravuje aspoň 15-20 amatérov. Vtedy (nie vždy samozrejme) môže prísť skúšobná komisia na miesto sústredenia v hociktorom meste Slovenska. Tak sa už konali skúšky v Nitre, Košiciach a iných mestách republiky. Zväčša sa však konajú v Bratislave.
V prvom rade sa dôkladne pripravíme na skúšky a až potom si podáme prihlášku.

Čo treba na prípravu ku skúškam?
Náplňou skúšky sú tri oblasti a to: legislatíva technika a prevádzka


1. Získame všetky informácie o zriaďovaní skúšobnej komisie
2. Obsah a rozsah skúšky
Aby sme sa dozvedeli o rozsahu vedomostí a praxe pre získanie určitých druhov osvedčení získame informácie a vysvetlenia z:

Opatrenie Telekomunikačného úradu SR zo 14.apríla 2004 č.O-1/2004

Opatrenie
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 36 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Osobitná odborná spôsobilosť
§ 1

(1) Osobitná odborná spôsobilosť sa osvedčuje platným osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“):
a) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať rádiové zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici, leteckej stanici alebo leteckej zemskej stanici,
b) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,
c) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov, a to len na území Slovenskej republiky,
d) všeobecným osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie služby na lodnej stanici, lodnej zemskej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej vo všetkých frekvenčných pásmach globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,
e) obmedzeným osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie služby na lodnej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej v pásmach veľmi krátkych vĺn globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,
f) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej a pobrežnej stanici,
g) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej stanici plávajúcej do vzdialenosti 200 námorných míl od pobrežia alebo zabezpečujúcu pobrežnú plavbu, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,
h) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej stanici plávajúcej vo vnútrozemských vodných cestách alebo pobrežnej stanici, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších prvkov,
i) osvedčením pozemného rádiotelegrafistu, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelegrafnej a rádiotelefónnej služby na stanici pozemnej rádiokomunikačnej služby pracujúcej v pásmach krátkych vĺn,
j) svedčením operátora amatérskych staníc, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať amatérsku stanicu príslušnej triedy operátora.

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h) obsahuje:
a) číslo osvedčenia,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,
c) dátum vydania,
d) fotografiu držiteľa osvedčenia,
e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby

(3)Osvedčenie podľa odseku 1 písm. i) obsahuje:
a) číslo osvedčenia,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,
c) dátum vydania,
d) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby
(4) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. j) obsahuje:
a) číslo osvedčenia,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,
c) dátum vydania,
d) triedu operátora amatérskych staníc,
e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby
(5) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h) a j) pre triedu B sa vyhotovuje aj v jednom z pracovných jazykov používaných v Medzinárodnej telekomunikačnej únii.

§ 2
(1) Predpokladom zaradenia operátora do jednotlivých tried je splnenie požiadaviek uvedených v prílohe, ak ide o triedy D, C a B aj vykonanie skúšky podľa tohto opatrenia.
(2) Odborná spôsobilosť operátora amatérskych staníc a jeho zaradenie do jednej zo štyroch tried operátorov označených písmenami D, C, B a A sa vykoná podľa rozsahu vedomostí a praxe.

§ 3
Zriaďovanie skúšobnej komisie

(1) Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(2) Činnosť skúšobnej komisie upravuje skúšobný poriadok.

Podmienky na vykonanie skúšky
§ 4

(1) Uchádzač o osvedčenie (ďalej len „uchádzač“) sa prihlasuje na skúšku písomne.
(2) Prihláška obsahuje tieto údaje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
b) štátnu príslušnosť,
c) adresu trvalého pobytu,
d) doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
e) požadovaný druh osvedčenia,
f) dve fotografie o rozmeroch 3x3,5 cm na osvedčenie podľa § 3 ods.1 písm. a) až h ).

§ 5
(1) Termíny skúšok určí predseda komisie. Skúška sa vykoná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania prihlášky. O termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí uchádzača tajomník komisie najmenej dva týždne vopred.
(2) Ak sa uchádzač o skúšku dôvodne neospravedlní, môže skúšku vykonať iba na základe novej prihlášky.

§ 6
Obsah a rozsah skúšky
(1) Skúška sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti.
(2) Každá skúška sa skladá z týchto skúšobných predmetov:
a) rádiokomunikačné predpisy,
b) rádiokomunikačná prevádzka,
c) elektrotechnika a rádiotechnika,
(3) Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačné predpisy na získanie osvedčenia
podľa § 1 ods.1 písm. a), d) až f) je aj skúška znalosti svetového zemepisu.
(4) Súčasťou skúšky z odboru rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 1 ods.1 písm. a), b), d) až f) je aj skúška z anglického jazyka.
(5) Súčasťou skúšky z odboru rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 1 ods.1 písm.i), j) je aj praktická skúška z telegrafie.
(6) Rozsah požadovaných vedomostí a praxe je uvedený v prílohe tohto opatrenia.


Priebeh skúšky
§ 7
(1) Predseda komisie riadi činnosť komisie a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.
(2) Na skúške sa môžu zúčastniť osoby, ktorým to povolil predseda komisie.
(3) Predseda komisie overuje totožnosť uchádzača podľa dokladov priložených k prihláške.
(4) Ak uchádzač použije pri skúške nepovolené pomôcky, možno ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť, a to bezodkladne, o čom komisia napíše záznam v zápisnici.
(5) Vykonanie skúšky a jej výsledok potvrdí komisia v zápisnici, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.
(6) Uchádzača skúša a hodnotí z každého predmetu príslušný skúšobný komisár.
(7) Vedomosti sa hodnotia takto:
a) prospel, ak uchádzač preukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe zo všetkých predmetov a pri praktickej skúške sa nedopustil viac ako 3% chýb nielen vo vysielaní, ale aj v príjme Morseových znakov,
b) neprospel, ak uchádzač nepreukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe v potrebnom rozsahu najmenej z jedného predmetu.
(8) Ak uchádzač na skúške prospel, vydá sa mu osvedčenie.

§ 8
(1) Ak uchádzač na skúške neprospel iba z jedného predmetu podľa § 6 ods. 2, môže vykonať opravnú skúšku v termíne určenom predsedom komisie.
(2) Ak uchádzač na skúške neprospel z viacerých predmetov, môže skúšku opakovať, ale v celom rozsahu. Skúšku možno opakovať v termíne určenom predsedom komisie.

§ 9
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2004.
Milan Luknár, v. r. predseda

Príloha
k Opatreniu Telekomunikačného úradu SR zo dňa 14. apríla 2004 č. O-1/2004,
ktorým sa upravujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.


Rozsah vedomostí a praxe na získanie jednotlivých druhov osvedčení
Opatrenie

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 36 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Osobitná odborná spôsobilosť
§ 1

(1)Osobitná odborná spôsobilosť sa osvedčuje platným osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“):
a) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať rádiové zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici, leteckej stanici alebo leteckej zemskej stanici,
b) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,
c) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov, a to len na území Slovenskej republiky,
d) všeobecným osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie služby na lodnej stanici, lodnej zemskej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej vo všetkých frekvenčných pásmach globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,
e) obmedzeným osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie služby na lodnej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej v pásmach veľmi krátkych vĺn globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,
f) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej a pobrežnej stanici,
g) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej stanici plávajúcej do vzdialenosti 200 námorných míl od pobrežia alebo zabezpečujúcu pobrežnú plavbu, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,
h) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej stanici plávajúcej vo vnútrozemských vodných cestách alebo pobrežnej stanici, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších prvkov,
i) osvedčením pozemného rádiotelegrafistu, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelegrafnej a rádiotelefónnej služby na stanici pozemnej rádiokomunikačnej služby pracujúcej v pásmach krátkych vĺn,
j) osvedčením operátora amatérskych staníc, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať amatérsku stanicu príslušnej triedy operátora.

(2)Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h) obsahuje:
a) číslo osvedčenia,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,
c) dátum vydania,
d) fotografiu držiteľa osvedčenia,
e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby

(3) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. i) obsahuje:
a) číslo osvedčenia,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,
c) dátum vydania,
d) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby

(4)Osvedčenie podľa odseku 1 písm. j) obsahuje:
a) číslo osvedčenia,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,
c) dátum vydania,
d) triedu operátora amatérskych staníc,
e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby

(5) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h) a j) pre triedu B sa vyhotovuje aj v jednom z pracovných jazykov používaných v Medzinárodnej telekomunikačnej únii.

§ 2
(1) Predpokladom zaradenia operátora do jednotlivých tried je splnenie požiadaviek uvedených v prílohe, ak ide o triedy D, C a B aj vykonanie skúšky podľa tohto opatrenia.
(2) Odborná spôsobilosť operátora amatérskych staníc a jeho zaradenie do jednej zo štyroch tried operátorov označených písmenami D, C, B a A sa vykoná podľa rozsahu vedomostí a praxe.

§ 3
Zriaďovanie skúšobnej komisie

(1) Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(2) Činnosť skúšobnej komisie upravuje skúšobný poriadok.

Podmienky na vykonanie skúšky
§ 4

(1) Uchádzač o osvedčenie (ďalej len „uchádzač“) sa prihlasuje na skúšku písomne.
(2) Prihláška obsahuje tieto údaje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
b) štátnu príslušnosť,
c) adresu trvalého pobytu,
d) doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
e) požadovaný druh osvedčenia,
f) dve fotografie o rozmeroch 3x3,5 cm na osvedčenie podľa § 3 ods.1 písm. a) až h ).

§ 5
(1) Termíny skúšok určí predseda komisie. Skúška sa vykoná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania prihlášky. O termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí uchádzača tajomník komisie najmenej dva týždne vopred.
(2) Ak sa uchádzač o skúšku dôvodne neospravedlní, môže skúšku vykonať iba na základe novej prihlášky.

§ 6
Obsah a rozsah skúšky

(1) Skúška sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti.
(2) Každá skúška sa skladá z týchto skúšobných predmetov:
a) rádiokomunikačné predpisy,
b) rádiokomunikačná prevádzka,
c) elektrotechnika a rádiotechnika,
(3)Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačné predpisy na získanie osvedčenia
podľa § 1 ods.1 písm. a), d) až f) je aj skúška znalosti svetového zemepisu.
(4)Súčasťou skúšky z odboru rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 1 ods.1 písm. a), b), d) až f) je aj skúška z anglického jazyka.
(5)Súčasťou skúšky z odboru rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 1 ods.1 písm.i), j) je aj praktická skúška z telegrafie.
(6)Rozsah požadovaných vedomostí a praxe je uvedený v prílohe tohto opatrenia.

Priebeh skúšky
§ 7

(1) Predseda komisie riadi činnosť komisie a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.
(2) Na skúške sa môžu zúčastniť osoby, ktorým to povolil predseda komisie.
(3) Predseda komisie overuje totožnosť uchádzača podľa dokladov priložených k prihláške.
(4) Ak uchádzač použije pri skúške nepovolené pomôcky, možno ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť, a to bezodkladne, o čom komisia napíše záznam v zápisnici.
(5) Vykonanie skúšky a jej výsledok potvrdí komisia v zápisnici, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.
(6) Uchádzača skúša a hodnotí z každého predmetu príslušný skúšobný komisár.
(7) Vedomosti sa hodnotia takto:
a) prospel, ak uchádzač preukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe zo všetkých predmetov a pri praktickej skúške sa nedopustil viac ako 3% chýb nielen vo vysielaní, ale aj v príjme Morseových znakov,
b) neprospel, ak uchádzač nepreukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe v potrebnom rozsahu najmenej z jedného predmetu.
(8) Ak uchádzač na skúške prospel, vydá sa mu osvedčenie.

§ 8
(1) Ak uchádzač na skúške neprospel iba z jedného predmetu podľa § 6 ods. 2, môže vykonať opravnú skúšku v termíne určenom predsedom komisie.
(2) Ak uchádzač na skúške neprospel z viacerých predmetov, môže skúšku opakovať, ale v celom rozsahu. Skúšku možno opakovať v termíne určenom predsedom komisie.

§ 9
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2004.
Milan Luknár, v. r. predseda

Príloha
k Opatreniu Telekomunikačného úradu SR zo dňa 14. apríla 2004 č. O-1/2004,
ktorým sa upravujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.


Rozsah vedomostí a praxe na získanie jednotlivých druhov osvedčení

A. Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.
Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.
Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

Všeobecná znalosť svetového zemepisu.
Znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

B. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I
Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.

Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
Základná znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

C. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II
Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.

Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

D. Všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.
2.Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom.
3.Podrobná znalosť rádiokomunikačných predpisov, znalosti predpisov týkajúcich sa poplatkov za rádiovú komunikáciu a znalosť tých častí ustanovení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, ktoré sa týkajú rádiovej komunikácie.
4.Podrobná praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS).
5.Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.
7.Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

E. Obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
1.Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.
2.Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom.
3.Znalosť predpisov týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, a najmä znalosť tej časti predpisov, ktorá sa týka bezpečnosti ľudského života na mori.
4. Praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS), vyžadovanej pri plavbe lode v dosahu pobrežných staníc pracujúcich v pásmach veľmi krátkych vĺn (VHF).
5.Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
6.Všeobecná znalosť svetového zemepisu.
7.Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

F. Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby
1.Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.
2.Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
3.Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
4.Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.
5.Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
6.Všeobecná znalosť svetového zemepisu.
7.Znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

G.Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby
1.Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.
2.Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
3.Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefónnej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.
4.Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
5.Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

H.Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty
1.Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa plavebnej pohyblivej služby.
2.Znalosť základných princípov rádiotelefónie.
3.Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefónnej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života, znalosť Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách.
4.Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.
5.Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

I.Osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu
1.Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií.
2.Znalosť princípov rádiotelegrafie a rádiotelefónie.
3.Prevádzková obsluha vysielacej a prijímacej stanice.
4.Základné teoretické a praktické znalosti elektrotechniky a rádiotechniky.
5.Schopnosť vysielať a prijímať telegrafnú abecedu (tempo aspoň 90 znakov za minútu pri päťminútovom vysielaní a príjme).

J.Osvedčenie operátora amatérskych staníc

Trieda D
1.Národné a medzinárodné právne predpisy o prevádzkovaní amatérskych staníc (základné ustanovenia) a všeobecné povoľovacie podmienky pre amatérsku službu.
2.Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky a šírenie elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektronickými zariadeniami a s elektrickým napätím.
3.Prevádzkové rádioamatérske pravidlá na VKV.

Trieda C
1.Národné a medzinárodné právne predpisy o prevádzkovaní amatérskych staníc (základné ustanovenia) a všeobecné povoľovacie podmienky pre amatérsku službu.
2.Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky a šírenie elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektronickými zariadeniami a s elektrickým napätím.
3.Prevádzkové rádioamatérske pravidlá na KV a VKV.
4.Telegrafná abeceda (tempo 25 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

Trieda B
1.Najmenej jeden rok praxe ako operátor triedy C alebo D a nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení (okrem prevádzačov a pretekov).
2.Podrobné znalosti národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní staníc a všeobecné povoľovacie podmienky pre amatérsku službu.
3.Podrobné znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky a šírenie elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektronickými zariadeniami a s elektrickým napätím.
4.Podrobné znalosti prevádzkových rádioamatérskych pravidiel na KV a VKV.
5.Telegrafná abeceda ( tempo 40 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

Trieda A
Dva roky praxe v triede B a nadviazanie najmenej 3000 rádioamatérskych spojení (okrem prevádzačov a pretekov

Po oboznámení sa s uvedeným materiálom začneme s prípravou a samotným štúdiom okruhu otázok týkajúcich sa „POŽIADAVIEK ZNALOSTI PREDPISOV“, ktorých obsah je platný pre všetky triedy a určuje ho Zákon 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach a Opatrenie O-1/2004.
Rozhodne sa treba pre
SKÚŠKY Z LEGISLATÍVY dôkladne pripraviť.
Požiadavky na znalosť predpisov (platí pre všetky triedy)
(ustanovenie zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, Opatrenia TÚ SR č. O-1/2004 a všeobecných povoľovacích podmienok)

1. Osobitná odborná spôsobilosť
2. Povoľovací orgán, podmienky pre vydanie povolenia pre jednotlivé operátorské triedy
3. Žiadosť o povolenie, obsah povolenia
4. Pôsobnosť všeobecných povoľovacích podmienok
5. Základné pojmy
6. Povolenie
7. Zodpovednosť
8. Platnosť povolenia, predĺženie doby platnosti povolenia
9. Triedy operátorov
10.Používanie povolení CEPT mimo domovskej krajiny
11.Prevádzkovanie amatérskej stanice fyzickej osoby inou osobou
12.Prevádzkovanie amatérskej stanice právnickej osoby inými osobami
13.Obsah vysielania
14.Telekomunikačné tajomstvo
15.Vysielanie mimo trvalého stanovišťa
16.Staničný denník
17.Technické ustanovenia
18.Povolené frekvenčné pásma pre jednotlivé triedy

Zbierka zákonov č.610 z 3.decembra 2003 o elektrokomunikáciách
Je jasné, že k legislatívnym skúškam patrí dôkladná znalosť Všeobecné povoľovacie podmienky pre amátérske vysielacie rádiove stanice

VŠEOBECNÉ POVOĽOVACIE PODMIENKY pre amatérske vysielacie rádiové stanice
PRVÁ ČASŤ
Pôsobnosť
Povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie rádiové stanice (ďalej len povoľovacie podmienky) stanovujú práva a povinnosti držiteľov povolenia na prevádzkovanie amatérskych vysielacích rádiových staníc (ďalej len povolenie).

Základné pojmy
1) Amatérska služba – rádiokomunikačná služba na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia amatérov, ktorí sú oprávnenými osobami so záujmom o rádiotechniku výhradne z osobného záujmu a bez finančného prospechu.
2) Amatérska družicová služba – rádiokomunikačná služba využívajúca kozmické stanice umiestnené na družiciach Zeme na účely amatérskej služby.
3) Amatérska vysielacia rádiová stanica (ďalej len amatérska stanica) - jedno alebo viac vysielacích a prijímacích rádiových zariadení, vrátane ovládacích zariadení a anténových systémov, patriacich tomu istému držiteľovi povolenia, pracujúcich v pásmach vyhradených pre amatérsku službu.
4) Amatérska stanica právnickej osoby – amatérska stanica rádioklubov.
5) Volacia značka – označenie stanice, ktoré umožňuje zistenie jej totožnosti počas vysielania.
6) Vysielač ROB (ARDF) – vysielacie rádiové zariadenie obmedzeného výkonu, prevádzkované na pridelených frekvenciách, ktoré je určené na vysielanie majákových signálov pre rádiový orientačný beh.
7) Retranslačná amatérska stanica – neobsluhovaná amatérska stanica s duplexnou prevádzkou, určená na príjem signálov jednej amatérskej stanice a následné vyslanie tohto signálu na väčšie územie.
8) Rádioamatérsky maják – neobsluhovaná amatérska stanica, ktorá slúži na zisťovanie podmienok šírenia rádiových vĺn.
9) Digitálny opakovač (digipeater) – amatérska stanica s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou, ktorá prijíma digitálne signály amatérskej stanice a posiela ich ďalšej amatérskej stanici priamo, alebo cez digitálnu amatérsku rádiovú sieť.
10) Uzol rádioamatérskej siete (nód) – inteligentný neobsluhovaný digipeater slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v rovnakej amatérskej rádiovej sieti.
11) Univerzálny uzol rádioamatérskej siete (gateway)– univerzálny neobsluhovaný nód, slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v iných rádioamatérskych sieťach. Je to automatické prepojenie sietí s rôznymi prevádzkami. Môže slúžiť aj na prepojenie uzlov rádioamatérskej siete cez iné, než amatérske komunikačné siete.
12) Schránka (BBS) – neobsluhovaná amatérska stanica, obvykle spojená s nódom, určená na automatické prijímanie, vysielanie a ukladanie amatérskych správ. Medzi BBS je automatická prevádzka zabezpečujúca dopravu správ do cieľovej schránky BBS.
13) Rádioamatérska sieť – súbor vzájomne prepojených nódov, gateway a BBS, na prenos správ medzi amatérskymi stanicami.
14) Obsluhovaná prevádzka – prevádzka amatérskej stanice, keď je operátor počas komunikácie fyzicky prítomný pri amatérskej stanici. Obsluhované prevádzky sú: CW, SSB, FM, RTTY, PSK31, paket rádio, AMTOR, PACTOR
15) Neobsluhovaná prevádzka - prevádzka amatérskej stanice, keď operátor nie je počas komunikácie fyzicky prítomný pri amatérskej stanici. Neobsluhované prevádzky sú: prevádzka majákov, retranslačných rádiostaníc, nódov, gateway a paketových-Amtorových-Pactorových BBS (MBO)
16) Zriadenie amatérskej stanice – držanie amatérskej stanice, jej zostrojenie alebo zaobstaranie a pripravenie na prevádzkovanie
17) Prevádzkovanie stanice - používanie stanice na príjem a vysielanie rádiových vĺn.
18) Trvalé stanovište – jedno alebo viac miest zapísaných v povolení, odkiaľ operátor trvale prevádzkuje amatérsku stanicu.
19) Operátor – oprávnená fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá prevádzkovať amatérsku stanicu.
20) Vedúci operátor – zodpovedný za prevádzku amatérskej stanice právnickej osoby alebo neobsluhovanej amatérskej stanice.
21) Operátor bez povolenia – fyzická osoba – začiatočník, ktorý sa pripravuje na amatérske skúšky.
22) Dozorujúci operátor – operátor, ktorý dohliada na prevádzku operátora bez povolenia.

DRUHÁ ČASŤ
Povolenie
1) Prevádzkovať amatérske stanice s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou je možné len na základe povolenia. Povolenie vydáva Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) na základe žiadosti podanej na predpísanom tlačive.
2) Držiteľ povolenia je oprávnený zriadiť a prevádzkovať vysielacie a prijímacie rádiové zariadenia, potrebné pre činnosť amatérskej stanice.
3) Na základe povolenia možno zriadiť aj iné stanice určené na prestavbu na amatérske stanice. Tie však nie je dovolené prevádzkovať mimo frekvenčných pásiem určených pre amatérsku službu ani skúšobne.
4) Držiteľ povolenia je povinný:
- oboznámiť s obsahom povolenia všetky osoby, ktoré budú príslušnú amatérsku stanicu zriaďovať a prevádzkovať, prípadne ďalšie osoby, ktoré budú prichádzať do styku s amatérskou stanicou.
- požiadať úrad o zmenu v povolení do 14 dní od doby vzniku zmeny,.
5) Držiteľ povolenia musí mať k dispozícii tieto doklady:
- rozhodnutie o povolení
- staničný denník
6) Pri prevádzke amatérskej stanice mimo trvalého stanovišťa musí byť k dispozícii aspoň overená kópia platného rozhodnutia o povolení.

Zodpovednosť
1) Za zriadenie a prevádzkovanie amatérskej stanice zodpovedá držiteľ povolenia.
2) Vedúci operátor, uvedený v povolení musí byť držiteľom povolenia, podpisuje korešpodenciu a zabezpečuje styk s úradom.
3) V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia povolenia je držiteľ povolenia povinný požiadať úrad o vydanie duplikátu.

Platnosť povolenia
1) Platnosť povolenia je vyznačená v rozhodnutí o povolení. Na základe žiadosti podanej na úrad najmenej jeden , najskôr však šesť mesiacov pred ukončením jeho platnosti, sa platnosť predĺži o ďalších päť rokov.
2) Pri zániku povolenia je držiteľ povolenia povinný vrátiť rozhodnutie o povolení a povoľovaciu listinu úradu.

TRETIA ČASŤ
Triedy operátorov

1) Podľa rozsahu znalostí a praxe sú operátori amatérskych staníc zaradení do jednej z nasledujúcich tried: A, B, C, D.
a) operátori triedy A (KV extra – CEPT1) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 750 W a pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č.1, vrátane uvedených druhov prevádzky.
b) operátori triedy B (KV – CEPT1) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 300 W a pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č 1, vrátane uvedených druhov prevádzky.
c) operátori triedy C (KV začiatočníci – CEPT2) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 100 W a pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č.2, vrátane uvedených druhov prevádzky.
d) operátori triedy D (VKV – CEPT2) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 100 W a pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č.3, vrátane uvedených druhov prevádzky.
2) Zahraniční operátori – držitelia povolenia triedy CEPT 1 – môžu na Slovensku pracovať v rozsahu triedy B.
3) Zahraniční operátori – držitelia povolenia triedy CEPT 2 – môžu na Slovensku pracovať v rozsahu triedy D.
4) Predpokladom priznania jednotlivých tried operátorov úradom je splnenie požiadaviek uvedených v Predpise o osobitnej odbornej spôsobilosti.

Prevádzka amatérskych staníc
1) V prípade, že prevádzkou amatérskej stanice dôjde z niektorého stanovišťa k rušeniu iných rádiokomunikačných služieb, či rozhlasového alebo televízneho príjmu, môže úrad stanoviť obmedzujúce podmienky.
2) V odôvodnených prípadoch môže úrad povoliť:
- vyšší výkon vysielača,
- iné druhy vysielania ako je uvedené v tabuľkách
- prevádzku v iných frekvenčných pásmach ako je uvedené v tabuľkách
3) Operátori sú oprávnení nadväzovať spojenia len s inými amatérskymi stanicami alebo so stanicami, ktoré majú styk s amatérskymi stanicami povolený.
4) Operátor je oprávnený pracovať len v rozsahu svojej operátorskej triedy.
5) Amatérsku stanicu právnickej osoby môžu obsluhovať:
- vedúci operátor
- operátori zapísaní v zozname operátorov
6)V zozname operátorov amatérskej stanice právnickej osoby vedúci operátor uvedie:
- mená, volacie značky a operátorské triedy operátorov
- mená a rodné čísla operátorov bez vlastného povolenia s uvedením operátorskej triedy, na ktorú sa pripravujú
- dátum od kedy do kedy dáva súhlas na obsluhu amatérskej stanice
7) Amatérske digitálne rádiové siete sa môžu prepájať cez dátové siete iných prevádzkovateľov (napr. cez Internet) len za predpokladu, že sa operátori rádioamatérskej siete nemôžu spojiť s operátormi, alebo zariadeniami cudzej dátovej siete a operátori cudzej dátovej siete sa nemôžu spojiť s operátormi, alebo zariadeniami amatérskej siete.
8) Sprostredkovanie správ amatérskou stanicou nesmie byť zdrojom majetkového prospechu.
9) Ak slovenské predpisy pre amatérske stanice nestanovujú inak, platí pre prevádzku amatérskych staníc Rádiokomunikačný poriadok, do ktorého je možné nahliadnuť na úrade. Používanie povolení CEPT mimo domovskej krajiny
1) Držiteľ povolenia, v zmysle odporúčaní CEPT T/R 61-01 a T/R 61-02[1], sa musí na požiadanie orgánov navštívenej krajiny preukázať povoľovacou listinou.
2) Povolenie platí v krajinách, ktoré akceptovali odporúčanie CEPT T/R 61-01[2], na prevádzku z prechodného alebo mobilného stanovišťa. Hotel, kemping a iné miesto prechodného pobytu za považuje za prechodné stanovište.
3) Je povolené, aby držiteľ povolenia CEPT používal amatérsku stanicu navštíveného rádioamatéra.
4) Držiteľ povolenia CEPT je povinný v navštívenej krajine dodržiavať legislatívne a technické predpisy platné v tejto krajine, najmä zákony relevantné pre amatérsku službu a predpisy vychádzajúce z ustanovení Rádiokomunikačného poriadku, prijaté dokumenty CEPT, povoľovacie podmienky, vrátane technického obmedzenia vysielania a prípadného zákazu vysielania, vydaného miestnymi úradmi.
5) Vysielanie z paluby lietadiel na základe povolenia CEPT je zakázané.
6) Držiteľ povolenia CEPT je povinný pri vysielaní používať volaciu značku v nasledujúcom tvare:
prefix navštívenej krajiny / vlastná volacia značka držiteľa / p (pri vysielaní z pre­chodného stanovišťa) alebo / m (pri vysielaní z pohyblivého stanovišťa, napr. vozidla)
7) Držiteľ povolenia CEPT nemá právo v navštívenej krajine požadovať ochranu proti rušeniu.

Prevádzkovanie amatérskej stanice fyzickej osoby inou osobou
Amatérsku stanicu fyzickej osoby môže so súhlasom držiteľa povolenia prevádzkovať:
a) pod jeho dozorom v triede C alebo D operátor bez vlastného povolenia vo veku od 10 rokov. Každý takýto operátor a každá prevádzka musí byť zapísaná do staničného denníka prevádzkovanej amatérskej stanice. Za prevádzku zodpovedá držiteľ povolenia.
Poznámka: Keď sa operátor bez povolenia pripravuje na skúšky v triede C, môže pracovať pod dozorom v triede C, inak len v triede D.
b) držiteľ povolenia iného štátu pod volacou značkou držiteľa povolenia v rozsahu svojej, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy. Za prevádzku je zodpovedný držiteľ povolenia.
c) iný držiteľ slovenského povolenia amatérskej stanice v rozsahu svojej operátorskej triedy pod svojou volacou značkou, alebo v rozsahu svojej, maximálne v rozsahu operátorskej triedy držiteľa povolenia pod jeho volacou značkou.

Prevádzkovanie amatérskej stanice právnickej osoby inými osobami
Amatérsku stanicu právnickej osoby môžu prevádzkovať:
a) Pod dozorom vedúceho operátora alebo držiteľov povolenia zapísaných v zozname operátorov len v triede C alebo D operátori bez vlastného povolenia vo veku od 10 rokov, zapísaní v zozname operátorov . Za prevádzku zodpovedá dozorujúci operátor a každá prevádzka musí byť zapísaná do staničného denníka.
Poznámka: Keď sa operátor bez povolenia pripravuje na skúšky v triede C, môže pracovať za dozoru v triede C, inak len v triede D.
b) So súhlasom operátora zapísaného v zozname operátorov hosťujúci operátor s vlastným povolením.

Obsah vysielania
1) Amatérske stanice je povolené používať len na vysielanie správ, ktoré sa týkajú rádioamatérskej činnosti a rádioamatérov.
2) Všetky správy je dovolené vysielať len v jasnej reči, prípadne s použitím medzinárodných Q-kódov, skratiek, protokolov a kódov.
3) Na začiatku a na konci každého spojenia sa musia použiť úplné volacie značky oboch korešpondujúcich amatérskych staníc a to tým druhom prevádzky, ktorým sa pri spojení pracuje. Ak spojenie trvá viac ako 5 minút, je operátor povinný zaradiť aspoň vlastnú volaciu značku najdlhšie po každých ďaľších piatich minútach. Pri účasti v rádioamatérskych pretekoch, súťažiach a pri expedičnej prevádzke nie je potrebné uvádzať obe značky.
4) V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť záznam do staničného denníka.
5)
6) Pre rádiový orientačný beh (ARDF) je možné vysielať len medzinárodne používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5 bez volacích znakov. Tieto amatérske stanice môže prevádzkovať aj osoba poučená držiteľom povolenia. Za prevádzku je zodpovedný držiteľ povolenia. Frekvenčné pásma a druhy vysielania ARDF sú uvedené v Tabuľke č.4.
7) Je zakázané vysielať:
- správy, obsahujúce skutočnosti, ktoré tvoria predmet štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva, prípadne iné zákonom stanovené skutočnosti viazané na povinnosť mlčanlivosti
- správy a programy majúce povahu reklamného alebo rozhlasového vysielania
- vulgárne a obscénne výrazy
- správy a oznamy pre tretie osoby, ktoré nesúvisia s rádioamatérskou činnosťou
- bez uvedenia vlastnej volacej značky
- technikou znemožňujúcou identifikáciu vysielanej správy a volacích značiek.

Telekomunikačné tajomstvo
Všetci operátori sú povinní zachovávať telekomunikačné tajomstvo o správach, ktoré zachytili a nie sú pre nich určené, s výnimkou skutočností, ktoré sú povinní oznámiť podľa platných právnych predpisov.

Vysielanie mimo trvalého stanovišťa
1) Držiteľ povolenia môže trvalo prevádzkovať amatérsku stanicu len na trvalom stanovišti.
2) Držiteľ povolenia môže krátkodobo prevádzkovať amatérsku stanicu mimo trvalého stanovišťa alebo z pohyblivého prostriedku. Volaciu značku môže doplniť údajom / P (portable) alebo / M (mobile).
3) Na prevádzku z lode a lietadla je potrebný súhlas ich prevádzkovateľa. Volacia značka sa môže doplniť / MM (maritime mobile) alebo / AM (aeronautical mobile).

Staničný denník
1) Držiteľ povolenia je povinný viesť staničný denník a prechovávať ho najmenej jeden rok od posledného zápisu.
2) Staničný denník musí mať očíslované listy a musí byť pevne zviazaný tak, aby sa zamedzilo vyberaniu a vkladaniu listov. Musí byť označený tak, aby bolo zrejmé, ktorej amatérskej stanici patrí. Prvý list v denníku je určený pre záznamy kontrolných orgánov úradu a vedúceho operátora v prípade amatérskej stanice právnickej osoby.
3) Do staničného denníka amatérskej stanice fyzickej osoby sa hlavne zapisujú:
a) na druhý list denníka mená a rodné čísla operátorov bez vlastného povolenia, dátum, kedy držiteľ povolenia povolil prevádzku z vlastnej stanice
b) dátum a čas použitia amatérskej stanice a predmet správy v prípade ohrozenia ľudského života
4) Do staničného denníka právnickej osoby sa hlavne zapisujú:
a) na druhý list denníka zoznam operátorov
b) dátum a čas každej prevádzky operátora bez povolenia, vrátane mena operátora a podpisu dozorujúceho operátora
c) dátum a čas použitia amatérskej stanice a predmet správy v prípade ohrozenia ľudského života
5) Doporučuje sa zapisovať do staničného denníka údaje o uskutočnených spojeniach: dátum a čas každého uskutočneného spojenia, použité frekvenčné pásmo, druh prevádzky, volaciu značku protistanice, vymenené reporty a prípadne i ďalšie údaje.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Technické ustanovenia

1) Frekvenčná stabilita pri vysielaní musí. spľňať najmenej požiadavky uvedené v Tabuľke č.5.
2) Hĺbka modulácie nosného signálu nežiadúcou striedavou zložkou musí byť menšia ako 5% a musí sa zabrániť vzniku kľúčovacích zákmitov.
3) Pri všetkých druhoch prevádzky s frekvenčnou alebo amplitúdovou moduláciou musí byť v modulačnom reťazci zaradený člen alebo prvok účinne obmedzujúci nízkofrekvenčné frekvencie nad 3 kHz.
4) Šírka pásma zabraná vysielaním musí zodpovedať minimálnej šírke pásma potrebnej na prenos informácie daným druhom vysielania, ale maximálne 500 Hz pre CW, RTTY, FSK, PSK31, AMTOR, PACTOR, Paket KV a 2700 Hz pre SSB, SSTV a FAX pre pokles o –6 dB. V úsekoch pásma 29,2-29,3 MHz a 29,51-29,7 MHz pri použití frekvenčnej modulácie je maximálna šírka pásma 5 kHz pre –6 dB. V pásmach VKV pri použití frekvenčnej modulácie je maximálna šírka pásma 25 kHz.
5) Pre prevádzku Rádiového orientačného behu (ARDF) platia tieto podmienky:
a) V pásme 3,5 MHz je maximálny výkon vysielača 5 W a dĺžka antény 20 m.
b) V pásme 144 MHz je maximálny výkon vysielača 10 W a anténa dipól
c) Povolená prevádzka je A1A, A2A, F1A a F2A
d) Povolené úseky pásiem sú uvedené v Tabuľke číslo 4.
6) Komerčne dostupné amatérske stanice musia vyhovovať požiadavkám normy ETS 300 684.
7) Ostatné amatérske stanice musia vyhovovať len požiadavkám na rušivé vyžarovanie podľa normy STN ETS 300 684, kap.8.
8) Každé skúšobné vysielanie, s výnimkou nastavovania anténových obvodov vysielača, sa musí robiť do umelej záťaže.
9) Počas zmeny vysielanej frekvencie (prelaďovania) nesmie anténa vyžarovať žiadnu vf. energiu.Táto požiadavka sa nevzťahuje na amatérsku družicovú službu.
10) Vysielacie zariadenie, s výnimkou zariadení s výkonom do 5 W, musí mať nesymetrický výstup s impedanciou 50 alebo 75 ohmov. Prevádzkovateľ vysielača musí vlastniť ďalší anténový konektor pre prípadné použitie pri meraní vysielača úradom.
11) ysielacie zariadenie a jeho príslušenstvo musí byť konštruované tak, aby zodpovedalo platným hygienickým normám, bezpečnostným predpisom a aby sa zabránilo úrazom elektrickým prúdom.

Tabuľka č.1
Triedy A, B - Pásma KV
Frekvenčné Frekvenčný Kategória Max. šírka Popis prevádzky
pásmo rozsah služby pásma [Hz]

135 kHz 135,7 – 137,8 S 500 len CW
1,8 MHz 1.810 - 1.838 P 500 len CW
1.838 - 1.840 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
1.840 - 1.842 P 2700 FONE, CW, DIGI – okrem paketu
1.842 – 1.850 P 2700 FONE, CW
1.850 – 2.000 S 2700 FONE, CW – maximálne 10 W
3,5 MHz 3.500 - 3.580 P 500 len CW
3.580 - 3.590 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
3.590 - 3.600 P 500 CW, DIGI
3.600 - 3.620 P 2700 FONE, CW, DIGI
3.620 - 3.800 P 2700 FONE, CW
3.730 - 3.740 P 2700 FONE, CW, SSTV, FAX
7 MHz 7.000 - 7.035 P 500 len CW
7.035 - 7.040 P 500 CW, DIGI – okrem paketu
7.040 - 7.045 P 2700 FONE, CW, DIGI – okrem paketu
7.045 - 7.100 P 2700 FONE, CW
10 MHz 10.100 – 10.140 S 500 len CW
10.140 – 10.150 S 500 CW, DIGI – okrem paketu
14 MHz 14.000 – 14.070 P 500 len CW
14.070 – 14.089 P 500 CW, DIGI – okrem paketu
14.089 – 14.099 P 500 CW, DIGI
14.099 – 14.101 P 500 IBP maják
14.101 – 14.112 P 2700 FONE, CW, DIGI
14.112 – 14.350 P 2700 FONE, CW
14.230 P 2700 FONE, CW, volacia frekvencia – SSTV, FAX
18 MHz 18.068 – 18.100 P 500 len CW
18.100 – 18.109 P 500 CW, DIGI – okrem paketu
18.109 – 18.111 P 500 IBP maják
18.111 – 18.168 P 2700 FONE, CW
21 MHz 21.000 – 21.080 P 500 len CW
21.080 – 21.100 P 500 CW, DIGI – okrem paketu
21.100 – 21.120 P 500 CW, DIGI
21.120 – 21.149 P 500 len CW
21.149 – 21.151 P 500 IBP maják
21.151 – 21.450 P 2700 FONE, CW
21.340 P 2700 FONE, CW, volacia frekvencia – SSTV, FAX
24 MHz 24.890 – 24.920 P 500 len CW
24.920 – 24.929 P 500 CW, DIGI – okrem paketu
24.929 – 24.931 P 500 IBP maják
24.931 – 24.990 P 2700 FONE, CW
28 MHz 28.000 – 28.050 P 500 len CW
28.050 – 28.120 P 500 CW, DIGI – okrem paketu
28.120 – 28.150 P 500 CW, DIGI
28.150 – 28.190 P 500 len CW
28.190 – 28.199 P 500 Majáky regionálne časovo zdieľané
28.199 – 28.201 P 500 IBP maják
28.201 – 28.225 P 500 Majáky trvalo bežiace
28.225 – 29.200 P 2700 FONE, CW
28.680 P 2700 FONE, CW, volací kmitočet – SSTV, FAX
29.200 – 29.300 P 5000 FONE, CW, FONE FM, FM paket 1200 Bd
29.300 – 29.510 P 2700 družicové zostupné linky - FONE, CW
29.510 – 29.700 P 5000 FONE FM, FONE, CW

Pásma VKV
Frekvenčné Frekvenčný Kategória Max. šírka Popis prevádzky
pásmo rozsah služby pásma [Hz]

144 MHz 144,000 – 144,150 P 500 len CW
144,150 – 144,400 P 2700 FONE, CW
144,400 – 144,500 P 500 Majáky
144,500 – 144,850 P 25 kHz FONE FM, FONE, CW
144,850 – 144,990 P 25 kHz PAKET FM, CW
145,000 – 145,800 P 25 kHz FONE FM, FONE, CW
145,800 – 146,000 P 2700 FONE, CW družicová prevádzka
430 MHz 430,000 – 432,000 P 25 kHz CW, FONE, FONE FM, PAKET FM
432,000 – 432,100 P 500 CW
432,100 – 433,000 P 2700 FONE, CW
433,000 – 440,000 P 25 kHz CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, nie ATV
1,2 GHz 1,24 - 1,300 S CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
2,3 GHz 2,30 - 2,45 S “
5,7 GHz 5,65 - 5,85 S “
10 GHz 10,00 – 10,50 S “
24 GHz 24,00 – 24,05 P “
24,05 – 24,25 S “
47 GHz 47,00 – 47,20 P “
75 GHz 75,50 – 76,00 P “
76 – 81,00 S “
142 GHz 142 – 144 P “
144 – 149 S “
245 GHz 241 – 248 S “

Tabuľka č.2
Trieda C
Pásma KV - VKV
Frekvenčné Frekvenčný Kategória Max. šírka Popis prevádzky


pásmo rozsah služby pásma [Hz]
1,8 MHz 1.810 - 1.838 P 500 len CW
1.838 - 1.842 P 500 CW, DIGI – okrem paketu
1.842 – 1.850 P 500 CW
1.850 – 2.000 S 2700 FONE, CW – maximálne 10 W
3,5 MHz 3.520 - 3.580 P 500 len CW
3.580 - 3.590 P 500 CW, DIGI – okrem paketu
3.590 - 3.600 P 500 CW, DIGI
3.700 - 3.770 P 2700 FONE, CW
3.730 - 3.740 P 2700 FONE, CW, SSTV, FAX
21 MHz 21.100 – 21.120 P 500 CW, DIGI
21.120 – 21.149 P 500 len CW
28 MHz 28.100 – 28.120 P 500 CW, DIGI – okrem paketu
28.120 – 28.150 P 500 CW, DIGI
28.150 – 28.190 P 500 len CW
a ďalej všetky VKV frekvencie uvedené v Tabuľke č.1 vrátane uvedených druhov prevádzky.
Tabuľka č.3
Trieda D
Všetky VKV frekvencie uvedené v Tabuľke č.1.


Tabuľka č. 4
Prevádzka ARDF
Frekvenčné Frekvenčný Kategória Max. šírka Popis prevádzky


pásmo rozsah služby pásma [Hz]
3,5 MHz 3 520 – 3 600 P 500 CW
3 600 – 3 750 P 2700 CW, ICW
144 MHz 144,350 – 144,800 P 25 kHz CW, ICW, FM CW, FM ICW
145,200 – 145,575 P 25 k Hz CW, ICW, FM CW,FM ICW

Tabuľka č.5
Požiadavky na frekvenčnú stabilitu
Frekvenčné Špičkový výstupný Frekvenčná stabilita Poznámky


pásmo výkon vysielača
< 470 MHz  200 W  100.10-6 Pri SSB max. 50 Hz pri výkone vysielača  500 W
> 200 W  50.10-6 Max. 20 Hz pri výkone vysielača > 500 W
4 až 29,7 MHz  500 W  20.10-6
> 500 W  10.10-6
144 MHz  5 W  15.10-6
> 5 W  7,5.10-6
432 MHz  5 W  5.10-6
> 5 W  2,5.10-6
470 - 2450 MHz  20. 10-6
2450 - 10500 MHz  100.10-6
10,5 - 40 GHz  300.10-6

Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Prevádzku zariadení, ktorých technické parametre nezodpovedajú ustanoveniam týchto povoľovacích podmienok, je držiteľ povolenia povinný zastaviť do 1. januára 2001.
2) Zmeny na používaných amatérskych staniciach, vyplývajúce z nových povoľovacích podmienok, sú držitelia povolení povinní vykonať na vlastné náklady.
Ing.Pavel Sobolič, v.r. riaditeľ odboru
Za správnosť: V Bratislave, 18.9.2000

Aby sme mali úplnosť vo všetkom, potrebujeme poznať i ZÁKLADNÉ POJMY

Základné pojmy podľa zákona o elektronických komunikáciách
Elektronické komunikácie zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií medzi konečným počtom užívateľov uskutočňovaných po elektronických komunikačných sieťach. Elektronické komunikácie nezahŕňajú informácie prenášané ako súčasť televízneho a rozhlasového vysielania pre verejnosť prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete okrem informácií, ktoré sa týkajú identifikovateľného užívateľa prijímajúceho informácie.
Elektronické komunikácie sú zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie zariadení elektronických komunikácií, elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

Zariadenia elektronických komunikácií
Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov a informácií vo forme obrazu, zvuku alebo dát (ďalej len „signál”) prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, ako aj pridružené prostriedky.
Rádiové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré je schopné komunikovať pomocou vysielania, príjmu alebo vysielania a príjmu rádiových vĺn vo frekvenčnom spektre pridelenom pozemským alebo kozmickým rádiokomunikáciám.
Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na priame alebo nepriame pripojenie na koncové body sietí.
Pridružené prostriedky sú technické zariadenia a iné vybavenie pridružené k sieti, ktoré umožňujú alebo podporujú poskytovanie služieb prostredníctvom tejto siete alebo služby. Zahŕňajú systémy podmieneného prístupu a elektronických programových sprievodcov.
Škodlivé rušenie je rušenie, ktoré ohrozuje funkciu rádionavigačnej služby alebo iných záchranných služieb alebo inak vážne zhoršuje, marí alebo opakovane prerušuje rádiokomunikačnú službu vymedzenú v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovanú v súlade s týmto zákonom.
Verejný telefónny automat je verejne dostupný telefón, za ktorého používanie sa môže platiť najmä mincami, kreditnými kartami, debetnými kartami alebo predplatnými kartami vrátane kariet s volacími kódmi.
Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciou od 9 kHz do 3 000 GHz, ktoré sa šíria vo voľnom priestore bez umelého vedenia.

Elektronické komunikačné siete
Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov a v prípade potreby prepájacích a smerovacích zariadení, ako aj iných prostriedkov, ktoré umožňujú prenos signálu po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov vrátane internetu a mobilných pozemských sietí, sietí pre rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov, bez ohľadu na druh prenášaných informácií.
Verejná sieť je úplne alebo prevažne používaná na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb.
Verejná telefónna sieť je používaná na poskytovanie verejne dostupných telefónnych služieb; umožňuje prenos hlasovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo iné formy komunikácie ako sú napríklad faksimilný prenos alebo prenos dát.

Rozhranie je
a) koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom, v ktorom sa účastníkovi poskytuje pripojenie k verejnej sieti a v prípade sietí zahŕňajúcich spojovanie alebo smerovanie je tento bod určený špecifickou sieťovou adresou, ktorá sa môže vzťahovať na telefónne číslo účastníka; a jeho technické špecifikácie,
b) rozhranie v priestore, ktoré vymedzuje rádiovú spojovaciu cestu medzi rádiovými zariadeniami a jeho technické špecifikácie
c) rozhranie na prepojenie sietí alebo pripojenie osobitných sietí a jeho technické špecifikácie alebo
d) rozhranie pre aplikačné programy, ktorým sú softvérové rozhrania medzi aplikáciami poskytovanými prevádzkovateľmi rozhlasového a televízneho vysielania alebo poskytovateľmi služieb a medzi prostriedkami v digitálnych televíznych zariadeniach určených pre digitálne televízne a rozhlasové služby a jeho technické špecifikácie.

Poskytovanie siete je zriadenie siete, jej prevádzka, kontrola nad sieťou alebo jej sprístupnenie.
Geografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu, kde časť jeho číselnej štruktúry má geografický význam používaný na smerovanie volaní na fyzické umiestnenie koncového bodu siete.
Negeografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu a žiadna časť jeho štruktúry nemá geografický význam; zahŕňa čísla užívateľov mobilnej siete, služieb volania na účet volaného a služieb za zvýšenú úhradu.
Podnik na účely zákona o elektronických komunikáciách je každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo sieť a službu v oblasti elektronických komunikácií bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania.
Prístup je sprístupnenie zariadení, elektronických komunikačných služieb alebo zariadení a elektronických komunikačných služieb inému podniku na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, najmä prístup k
a) účastníckemu vedeniu a k prostriedkom a službám potrebným na poskytovanie služieb prostredníctvom účastníckeho vedenia,
b) pevným sieťam a mobilným sieťam, najmä službám roamingu,
c) zariadeniam na prevod čísel alebo k systémom ponúkajúcim ekvivalentnú funkciu,
d) príslušným softvérovým systémom vrátane prevádzkových podporných systémov,
e) infraštruktúre vrátane stavieb, priestorov a častí vedení sietí,
f) systémom podmieneného prístupu na služby digitálnej televízie,
g) službám virtuálnych sietí.
Prepojenie je fyzické a logické spojenie verejných sietí používaných tým istým alebo iným podnikom umožňujúce užívateľom siete jedného podniku komunikovať s užívateľom toho istého alebo iného podniku alebo umožňuje prístup k elektronickým komunikačným službám poskytovaných iným podnikom. Tieto služby môže poskytovať podnik alebo tretia osoba, ktorí majú prístup k verejnej sieti. Prepojenie je osobitný druh prístupu medzi poskytovateľmi verejných sietí.
Účastnícke vedenie je fyzické spojenie koncového bodu siete v priestoroch účastníka s hlavným rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej telefónnej sieti.
Uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je úplný uvoľnený prístup alebo spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia bez zmeny jeho vlastníctva.
Úplný uvoľnený prístup je prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia alebo jeho úseku, ktorý oprávňuje iný podnik využiť celé frekvenčné spektrum metalického skrúcaného páru účastníckeho vedenia. Úsek metalického skrúcaného páru je časť účastníckeho vedenia spájajúca koncový bod siete v priestoroch účastníka so špecifikovaným prístupovým bodom účastníckeho vedenia.
Spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia je prístup k účastníckemu vedeniu alebo jeho úseku, ktorý oprávňuje iný podnik využiť časť frekvenčného spektra, ktoré sa nepoužíva na telefónnu službu, pričom hovorové pásmo frekvenčného spektra zostáva aj naďalej k dispozícii podniku s významným vplyvom na relevantnom trhu.
Vedenie sietí (ďalej len „vedenie”) je súčasť siete. Vedením sú telekomunikačné inžinierske stavby a verejné technické vybavenie územia, najmä nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne prenosové systémy, káblové distribučné systémy a rádiové trasy, vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov, ako rozvádzače, zosilňovače, stožiare, nosiče, oporné a vytyčovacie body, káblovody, káblové šachty a rúry.

Oporný bod nadzemného vedenia je konštrukcia nesúca alebo podopierajúca vodiče alebo káble.
Vytyčovací bod podzemného vedenia je tabuľka, pätník alebo stĺpik určujúci polohu káblových súborov, križovatka káblov s pozemnými komunikáciami, dráhami, vodnými tokmi, polohová zmena trasy káblov v obciach alebo vo voľnom teréne.

Elektronické komunikačné služby
Elektronická komunikačná služba (ďalej len „služba“) je služba obvykle poskytovaná za úhradu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Služba nie je poskytovanie obsahu ani redakčný dohľad nad obsahom prenášaný pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti[3][3]), ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov sieťami.
Verejná telefónna služba je verejne dostupná služba na uskutočnenie a príjem národných a medzinárodných volaní a na prístup k tiesňovým volaniam prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.
Volanie je elektronické komunikačné spojenie zostavené prostredníctvom verejnej telefónnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú komunikáciu v reálnom čase.
Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných údajov iných, ako sú prevádzkové údaje potrebné na prenos komunikácie alebo fakturácie.
Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejne dostupnej služby. Za užívateľa sa na účely tohto zákona považuje aj účastník a koncový užívateľ, ak sa ďalej neustanovuje inak.
Koncový užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú službu a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby. Koncový užívateľ je spotrebiteľ[4][4]) a v prípade rozhlasových a televíznych programových služieb aj poslucháč a divák.
Účastník je ten koncový užívateľ, ktorý uzavrel s podnikom poskytujúcim verejné služby zmluvu o pripojení.
K TOMU, čo sme si tu už uviedli, treba sa oboznámiť aj s časťami zákona o telekomunikáciách.

Výber časti zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 týkajúcich sa rádioamatérskej služby
I. Základné ustanovenia

§2 Telekomunikačné činnosti.
a) zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačných zariadení
b) zriaďovanie a prevádzkovanie telekomunikačných sietí
c) poskytovanie telekomunikačných služieb
Pod bod a) spadá aj rádioamatérska služba.

§3 Telekomunikačné zariadenia.
2) Rádiové telekomunikačné zariadenie je telekomunikačné zariadenie, ktoré na jednosmerný alebo obojsmerný prenos informácií využíva voľné šírenie rádiových vĺn priestorom bez potreby vedenia.
(3) Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciou nižšou ako 3.000 GHz.
Definície (2) a (3) sa týkajú aj rádioamatérskej služby.

§8 Telekomunikačné tajomstvo.
1) Predmetom telekomunikačného tajomstva sú
a) informácie a dáta prijímané, prenášané, sprosredkúvané a uchovávané pri poskytovaní verejných telekomunikačných služieb,
b) mená a adresné údaje komunikujúcich strán,
c) prevádzkové doklady súvisiace s verejnými telekomunikačnými službami
2) Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri vykonávaní telekomunikačných činností alebo pri užívaní verejných telekomunikačných služieb
3) Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť len osobe, ktorej sa týka, štátnemu orgánu oprávnenému na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu, vyšetrovania, zaisťovania a stíhania trestných činov alebo neoprávneného používania telekomunikačného zariadenia podľa osobitných predpisov.
Predmetom telekomunikačného tajomstva pre rádioamatérsku službu sú skutočnosti podľa
(1b) a podľa Rádiokomunikačného poriadku . Body (2) a (3) sú všeobecne platné.

II. Štátna regulácia telekomunikačných činností
II/1 Povoľovanie telekomunikačných činností.
§11 Rozsah povoľovania telekomunikačných činností
1) Na vykonávania telekomunikačných činností je potrebné povolenie, ak nie je ustanovené inak.
2) Povolenie podľa odseku 1 je
a) všeobecné povolenie na vykonávanie telekomunikačných služieb (ďalej len „všeobecné povolenie“)
b) rozhodnutie o predbežných podmienkach
c) licencia na vykonávanie telekomunikačných činností (ďalej len „licencia“)
d) povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia
Podľa bodov (1) a (2d) sú udeľované i povolenia na prevádzkovanie rádioamatérskych staníc.


II/3 Regulácia obedzených zdrojov
§31 Správa kmitočtového spektra

1) Úrad vykonáva správu frekvenčného spektra. Správa zahŕňa
c) prideľovanie frekvencií a volacích značiek
e) povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení podľa národnej tabuľky
frekvenčného spektra a v súlade s plánom využívania frekvenčného spektra
(5) Úrad prideľuje a odníma frekvencie a volacie značky rozhodnutím o povolení prevádzkovania rádiových zariadení. Úrad rozhodne o odobratí pridelenej frekvencie alebo volacej značky z rovnakého dôvodu, z akého môže odobrať pridelené číslo.
Povoľovanie rádioamatérskej prevádzky vykonáva na TÚ SR Odbor správy frekvencií. Ostatné body tohto paragrafu sa týkajú ostatných služieb. Povoľovanie sa vykonáva podľa zákona.

II/5. Schvaľovanie technickej spôsobilosti vybraných telekomunikačných zariadení
§34 Rozsah schvaľovania
2) Vybrané telekomunikačné zariadenia sú
d) rádiové zariadenia a antény okrem zariadení amatérskej rádiokomunikačnej služby

Zariadenia a antény rádioamatérskej služby nemusia byť certifikované.

II/6. Povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení
§36 Rozsah povoľovania
Rádiové zariadenie, na ktorého prevádzkovanie je potrebné prideliť frekvencie alebo určiť obmedzujúce podmienky prevádzky, možno prevádzkovať len na základe povolenia. Ostatné rádiové zariadenia možno prevádzkovať na základe všeobecného povolenia.
Prevádzka rádioamatérskeho zariadenia musí byť len na základe povolenia.

§37 Povoľovacie konanie
1) Povoľovacie konanie vedie úrad.
2) Na prevádzkovanie rádiových zariadení sa vydávajú tieto druhy povolení:
a) individuálne,
b) typové,
c) osobitné,
d) amatérske,
3) Držiteľom povolenia môže byť
a) fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, pri amatérskej službe 15 rokov a ktorej spôsobilosť na právne úkony nebola obmedzená
b) právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike.
4) Účastník konania je žiadateľ o povolenie.
5) Žiadosť o povolenie treba podať na predpísanom tlačive úradu.
6) Žiadosť o povolenie obsahuje
a) obchodný názov, sídlo a identifikačné údaje žiadateľa (IČO), ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b) počet a typ rádiových zariadení
c) požadovanú frekvenciu
d) účel a spôsob použitia rádiového zariadenia
e) údaje o osobe zodpovednej za prevádzku rádiového zariadenia a osvedčenie o jeho osobitnej odbornej spôsobilosti,
f) predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky,
g) overenú kópiu licencie, ak o povolenie žiada držiteľ licencie na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby alebo držiteľ licencie na rozhlasové alebo televízne vysielanie.
7) Povolenie obsahuje okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia
a) identifikačné údaje o držiteľovi povolenia
b) druh rádiového zariadenia, na ktoré sa povolenie vzťahuje, vrátane potrebných technických parametrov,
c) druh prevádzky a spôsob použitia rádiového zariadenia,
d) pridelené frekvencie a volaciu značku, lehotu ich platnosti a podmienky na ich používanie,
e) operátorskú triedu pre amatérske stanice
f) úhradu za povolenie.
8) Úrad neudelí povolenie, ak
a) to vyžaduje dodržanie záväzkov z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii
b) pridelenie frekvencie neumožňuje plán využitia frekvenčného spektra
republiky v medzinárodnej organizácii
c) požadované frekvencie nie sú k dispozícii
9) Úrad môže rozhodnúť o zmene povolenia
a) z dôvodu uvedeného v odseku 8 písm. a)
b) ak došlo k zmene skutočností, na ktorej základe bolo udelené povolenie
c) na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia
10) Povolenie možno zrušiť, ak držiteľ povolenia
a) nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel do jedného roka odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení alebo ak ju na povolený účel nepoužíval viac ako jeden rok
b) prestal spĺňať niektorú z požiadaviek na držiteľa povolenia alebo podmienky podľa
predpisov o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania
c) neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v povolení, hoci bol na
možnosť zrušenia povolenia vopred upozornený a nevykonal nápravu v lehote určenej úradom,
d) nevyužíva pridelené frekvencie
11) Povolenie stráca platnosť
a) odo dňa uplynutia lehoty, na ktorú bolo vydané
b) smrťou alebo zánikom držiteľa povolenia
c) odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia,
d) odo dňa vrátenia povolenia alebo oznámenia o vzdaní sa povolenia,
e) odo dňa zániku platnosti licencie, ktorou bolo podmienené vydanie povolenia alebo na ktorej základe bolo vydané povolenie
12) Povolenie nie je prevoditeľné na inú právnicku osobu alebo fyzickú osobu, a to ani pri predaji podniku, prípadne jeho časti. Povolenie neprechádza na právneho nástupcu držiteľa povolenia, a to ani v rámci exekúcie vykonanej podľa osobitného predpisu, súdneho výkonu rozhodnutia, a ani postupom podľa osobitného predpisu.
13) Podrobnosti o druhoch povolení prevádzkovania rádiových zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
Prvých päť bodov tohto paragrafu je jasných. Odseky b) a f) bodu (6) nie sú aplikovateľné v rádioamatérskej službe. Odseky (7b), (7c) a kmitočty z (7d) sú stanovené v rádioamatérskej službe v povoľovacích podmienkach. Body 8, 9 a 10 sú stanovené tiež v povoľovacích podmienkach.

§38 Osobitná odborná spôsobilosť
1) Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu
2) Vybrané rádiové zariadenia sú
a) rádiová stanica (ďalej len „stanica“),
b) lietadlová stanica,
c) lietadlová pozemná stanica,
d) letecká stanica,
e) letecká pozemná stanica,
f) pozemná stanica,
g) lodná stanica,
h) pobrežná stanica,
i) amatérska stanica,
3) Druhy osvedčení o odbornej spôsobilosti sú
j) všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby,
k) obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I.,
l) obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II.,
m) všeobecné osvedčenie operátora námornej pohyblivej služby,
n) obmedzené osvedčenie operátora námornej pohyblivej služby,
o) všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu,
p) obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu,
q) osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu
r) osvedčenie operátora amatérskych staníc
4) Osobitnú odbornú spôsobilosť overuje úrad skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva úrad.
5) Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Tento bod je úplne jasný, podrobnosti budú v Predpise o odbornej spôsobilosti.

V. Štátny dohľad.
§52 Priestupky

1) Priestupku na úseku telekomunikácií sa dopustí ten, kto
a) vykonáva telekomunikačnú činnosť bez licencie alebo nad rámec všeobecného povolenia alebo predbežných podmienok
b) prevádzkuje telekomunikačné zariadenie bez povolenia
c) prevádzkuje telekomunikačné zariadenie, ktoré ruší verejnú telekomunikačnú sieť alebo verejné telekomunikačné zariadenie.
2) Za priestupok podľa odseku 1 úrad môže uložiť pokutu do 50.000 Sk, zákaz činnosti a prepadnutie veci.
3) Priestupky prejednáva úrad.
4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.
Tento paragraf stanovuje riešenie priestupku – Prevádzkovanie telekomunikačného zariadenia bez povolenia fyzických osôb. V zákone sú riešené i delikty právnických osôb (kluby), kde môže byť vysielanie bez povolenia hodnotené na až na 5 milión korún.

VI. Záverečné ustanovenia.
§54 Prechodné ustanovenia

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali telekomunikačnú činnosť podľa doterajších predpisov, na ktorú je podľa tohto zákona potrebná licencia alebo povolenie, sú povinní do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať úrad o udelenie novej licencie alebo povolenia, inak ich oprávnenie vykonávať telekomunikačnú činnosť zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak bola žiadosť o udelenie licencie alebo povolenia doručená v lehote, oprávnenie podľa doterajších predpisov zaniká odo dňa nadobudnutia platnosti rozhodnutia úradu o žiadosti. Pri udeľovaní licencie na telekomunikačné činnosti, ktoré žiadatelia vykonávali podľa doterajších predpisov, nepoužijú sa ustanovenia výberovom konaní a zverejnení výzvy na podávanie žiadostí o licenciu.
(2) Platnosť preukazu osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraného rádiového zariadenia vydaného pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nie je dotknutá.
Podľa bodu (1) všetky doteraz vydané rádioamatérske povolenia zaniknú do 31.12.2000. Ide o všetky povolenia súkromné, klubové, na FM prevádzače, paketové nódy a BBS povolenia pre cudzincov. Platnosť jednopísmenkových značiek pre reprezentačné účely končí tiež 31.12.2000, ale tie boli tak vydané. Zo zákona vyplýva, že všetci držitelia povolenia musia do 31.12.2000 požiadať o udelenie nového povolenia podľa §37 bod 6.

Ako to bolo v roku 2000? Čo bolo treba urobiť?
1.Žiadosť musí byť riadne vypísaná a dôležitý je súhlas s odovzdaním Vašej adresy na QSL službu s následným uverejnením v rádioamatérskych adresároch.
2) Na adresu Telekomunikačný úrad SR, Jarošova 1, 830 08 Bratislava zaslať
-vyplnenú žiadosť na predpísanom tlačive
-povoľovaciu listinu
-kolok 100,- Sk
-kópiu ústrižku zloženky s úhradou 100,- Sk na účet TÚ SR, ktorý je: Adresát: TÚ SR Jarošova 1, 830 08 Bratislava , Banka: NBS Tomášikova 28a, 820 09 Bratislava
Číslo účtu: 19-6227-062/0720, Konštantný symbol: 308, Variabilný symbol: číslo rozhodnutia o povolení, IČO: 30844355 (Netreba vypisovať na zloženku)
3) Treba požiadať o všetky povolenia, ktoré vydalo TÚ SR, čiže povolenia pre fyzické osoby, právnicke osoby (rádiokluby), povolenia na FM prevádzače, majáky, nódy a BBS, bez ohľadu na to, dokedy majú vyznačenú platnosť.
4) Žiadost o udelenie povolenia treba poslať do 31.12.2000, inak skončí platnosť povolení.

Ako to je v roku 2006?
Skôr ako sa k tomu dostaneme, treba nám ešte doplniť základné informácie V SMERE
PRE SKÚŠKY Z ELEKTROTECHNIKY, RÁDIOTECHNIKY a PREVÁDZKY
Tu Vám jednoznačne najlepšie pomôže rádioamatérom už dobre známa kniha Požadavky ke zkouškám operátorú amatérskyh rádiových stanic, ktorú si môžete zakúpiť u nás v predajni ANIMA anima@anima.sk v Košiciach, väčšina rádioamatérov si ju zakúpila práve v uvedenej predajni, ako som počula. Okrem toho je naozaj dosť www stránok klubov i jenotlivcov, ktorí venujú tejto problematike veľa priestoru. Kniha je po česky, no technické znalosti platia rovnako v česku, ako ja na Slovensku, takže to nie je vôbec problémom. Myslím, že kniha stojí na dnešné ceny okolo 350 korún. Jej terajšiu cenu neviem a neinformovala som sa ani v tomto smere. Kto má záujem, určite ju nájde a cena nebude rozhodujúca.
Aby sme boli dostatočne pripravení Pre skúšky z prevázdky - Prevádzkové rádioamatérske pravidlá,
treba venovať svoju pozornosť tomu, čo naozaj treba dokonale ovládať a to je

HLÁSKOVACIA TABUĽKA

Q-KÓDY

Systém RST
Pri každom spojení je potrebné, aby si korešpondujúce stanice vymenili report.
Report je vlastne ohodnotenie signálu stanice s ktorou komunikujete, pričom sa hodnotí čitateľnosť, sila a pri telegrafickom spojení aj tón.

R - čitateľnosť (z angl. readability)
1 - úplne nečitateľné
2 - občas čitateľné
3 - obtiažne čitateľné
4 - čitateľné
5 - dokonale čitateľné

S - sila ( z angl. strength )
1 - signál na hranici čitateľnosti
2 - veľmi slabý signál
3 - slabý signál
4 - prijateľný signál
5 - takmer dobrý signál
6 - dobrý signál
7 - stredne silný signál
8 - silný signál
9 - mimoriadne silný signál

T - tón ( z angl. tone )
1 - mimoriadne hrubý, syčivý tón
2 - hrubý tón striedavého prúdu
3 - hrubý tón s veľmi slabým záznejom
4 - hrubý tón so stredným záznejom
5 - pomerne hrubý tón so silnou moduláciou striedavým prúdom
6 - tón s moduláciou striedavým prúdom
7 - skoro čistý tón s nádychom striedavej zložky
8 - čistý tón s nepatrným náznakom striedavej zložky
9 - najčistejší tón

Ak má tón krištáľový charakter, pridáva sa písmeno X alebo CC.
Klixy sa označujú písmenom K a
cvrlikavý tón písmenom C.

Vzor rádioamatérskeho spojenia

Vzor rádioamatérskeho fónického spojenia.


Všeobecná výzva v pásme 2m zo stanice dajme tomu vymyslené z mojej strany OM5XXX ( opakuje sa dvakrát až trikrát ) prechádza na príjem.

- OM5XXX, OM5XXX tu OM7YYY, OM5YYY.

OM7YYY tu OM5XXX, Dobrý deň milý priateľ, ďakujem za zavolanie. Report pre teba je 57, 57, moje meno je Juro, Juro a QTH Topoľčany, JN98CO, JN98CO. Ako si to prijal? OM7YYY tu OM5XXX.

- OM5XXX tu OM7YYY, všetko stopercentne prijaté ( alebo zopakuj mi prosím tvoje meno atď. ). Report pre teba je 58, 58. Moje meno je Richard, Richard a QTH Nové Mesto nad Váhom, JN88UU, JN88UU. OM5XXX tu OM7YYY.

OM7YYY tu OM5XXX. Všetko som stopercentne prijal, Richard. Používam transceiver..... a 9 elementovú Yagi. Prosím o zaslanie tvojho QSL lístku, môj ti stopercentne pošlem. OM7YYY tu OM5XXX.

- OM5XXX tu OM7YYY. Všetko stopercentne prijaté, Juro. Môj transceiver je ...... a anténa je 4 x FT 9. Ďakujem ti Juro za spojenie a teším sa niekedy opäť dopočutia. OM5XXX tu OM7YYY 73 ahoj!

OM7YYY tu OM5XXX, ďakujem za spojenie 73 ahoj! OM7YYY tu OM5XXX.

Vzor telegrafného spojenia

CQ CQ CQ DE OM5XXX ( opakujeme dva až trikrát ) PSE K

- OM5XXX OM5XXX DE OM7YYY OM7YYY K

OM7YYY DE OM5XXX = GE DR OM ES TNX FER CALL = UR RST 599 599 MY NAME IS JURO JURO QTH TOPOĽČANY TOPOĽČANY = PSE HW? OM7YYY DE OM5XXX

- OM5XXX DE OM7YYY = R R R DR JURO = UR RST 579 579 MY NAME IS RICHARD RICHARD QTH NOVÉ MESTO NAD VÁHOM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM = HW? OM5XXX DE OM7YYY K

OM7YYY DE OM5XXX = R ALL DR OM RICHARD = MY TCVR IS .... ANT DIPOLE = PSE UR QSL CRD MY QSL CRD SURE VIA BUREAU = OM7YYY DE OM5XXX K

- OM5XXX DE OM7YYY = R OM JANO = MY TCVR IS ..... ANT DIPOLE = PSE UR QSL CRD = OM5XXX DE OM7YYY K

OM7YYY DE OM5XXX = TNX FER FB QSO HPE CUAGN SN = 73 ES DX + OM7YYY DE OM5XXX SK

- OM5XXX DE OM7YYY = VY 73 ES DX GL + OM5XXX DE OM7YYY SK.

 

Medzinárodné skratky používané v rádioamatérskom vysielaníDelenie OM prefix
Potvrdzovanie rádioamatérskych spojení
QSL - lístok slúži na potvrdenie uskutočneného rádioamatérskeho spojenia.
Ide o lístok pohľadnicového formátu, ktorý obsahuje:
-názov krajiny z ktorej stanica vysiela
-vlastný volací znak
-plné meno operátora
-QTH (môže byť aj adresa)
-volací znak protistanice
-dátum a čas v UTC
-druh prevádzky
-pásmo (frekvencia)
-report
-podpis operátora
-poslucháči uvádzajú aj znak protistanice

Na QSL - lístkoch uvádzajte aj adresu Slovenskej QSL služby P. O. Box 1, 852 99 Bratislava 5.
Zoznam prevádzačov a majákov
Rádioamatérske prevádzače a majáky
OM beacons - Back to HAM radio


Keď sme sa už dobre pripravili a chceme si urobiť skúšku, teda byť pozvaní na skúšku,
prvé čo musíme urobiť je poslať prihlášku na už na začiatku uvedenú adresu TÚ SR viď vzor

Prihláška
Prihlasujem sa na skúšku pre: (požadovaný druh osvedčenia označte krížikom)
A všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
B obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I
C obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblilvej služby II
D všeobecné osvedčenie operátora plavebnejj pohyblivej služby
E obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
F všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
G obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
H obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty
I osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu
J osvedčenie operátora amatérskych staníc


Pre účely vydania a evidencie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa Opatrenia
TÚ SR č. 1/2004 uchádzač uvedie osobné údaje v rozsahu:


Meno a priezvisko: ................................................
Dátum narodenia: ………............................................
Trvalý pobyt: ........................................................
Stupeň vzdelania: ................................................
Štátna príslušnosť: …………………………………………………………………...


Prílohy:
1. Dve rovnaké fotografie rozmeru 3 x 3,5 cm (uchádzači o osvedčenia A až H)
2. Správny poplatok (podľa zákona o správnych poplatkoch, kolky v hodnote 2 x 200 Sk,
1 x 100 Sk)

Súhlasím so spracovaním a evidenciou osobných údajov uvedených na žiadosti podľa § 7 zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov až do doby ich likvidácie podľa zákona č.395/2002
Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ............ dňa...........

podpis uchádzača

Úradné záznamy:

Poznámka:
V prípade Vašej neúčasti na skúške Vám úrad žiadosť obsahujúcu osobné údaje
zašle na adresu Vášho trvalého pobytu.Zápisnica o skúške
Deň skúšky: Miesto skúšky:


Skúšobné predmety a skúšobné otázky Hodnotenie Podpis

člena komisie

I. Radiokomunikačné predpisy
1.
2.
3.
4.
5
6. Zemepis (A, D, F)

II. Radiokomunikačná prevádzka
1.
2.
3.
4.
5. Hláskovacia tabuľka, Q-kódy, skratky, prefixy
6. Telegrafia
Príjem
Vysielanie
7. Anglický jazyk

III. Elektrotechnika a rádiotechnika
1.
2.
3.
4.
5.

Uchádzač pri skúške:
- p r o s p e l a bude mu vydané osvedčenie číslo .................

- n e p r o s p e l z predmetu ........................a vykoná

opravnú skúška/opakovanú skúšku do ......................

––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––

podpisy členov skúšobnej komisie podpis predsedu komisie

Potvrdzujem, že som prevzal/a osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

V ............... dňa ............

podpis držiteľa osvedčenia


Keď už sme sa prehrýzli až sem, tak na nás čaká vypísanie žiadosti, ktorú spolu s prihláškou zašleme na TÚ SR

ŽIADOSŤ
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Odbor správy frekvenčného spektra
Továrenská č. 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16

Ž I A D O S Ť
o udelenie amatérskeho povolenia o vykonanie zmeny v povolení č.

Pre účely vydania a evidencie povolenia podľa Doporučenia CEPT T/R–61–01 žiadateľ uvedie osobné údaje v rozsahu:

Držiteľ povolenia (fyzická osoba)
Meno a priezvisko, titl., dátum narodenia, telefón:

Držiteľ povolenia (právnická osoba)
Názov:
IČO:
Zodpovedná osoba, volacia značka:

Adresa:
PSČ, mesto, ulica, číslo:
Okres/kraj:

Trvalé stanovište:
PSČ, mesto, ulica, číslo:
Okres/kraj:

Trieda:
Navrhovaná volacia značka:

Skúška vykonaná dňa:

Prílohy:
kolok v hodnote 100 Sk podľa zákona o správnych poplatkoch
doklad o zaplatení úhrady za povolenie (pri predlžovaní doby platnosti a pri udelení povolenia)
povoľovaciu listinu (pri zmene v povolení)
osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti (pri udelení povolenia)

Súhlasím so spracovaním a evidenciou osobných údajov uvedených v žiadosti podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov až do doby ich likvidácie podľa zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ......... dňa...............
PodpisPoplatkový poriadok TÚ SRA znovu si zopakujeme:
Požiadavky na znalosť predpisov (platí pre všetky triedy)
(ustanovenie zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, Opatrenia TÚ SR č. O-1/2004 a všeobecných povoľovacích podmienok)
1. Osobitná odborná spôsobilosť
2. Povoľovací orgán, podmienky pre vydanie povolenia pre jednotlivé operátorské triedy
3. Žiadosť o povolenie, obsah povolenia
4. Pôsobnosť všeobecných povoľovacích podmienok
5. Základné pojmy
6. Povolenie
7. Zodpovednosť
8. Platnosť povolenia, predĺženie doby platnosti povolenia
9. Triedy operátorov
10. Používanie povolení CEPT mimo domovskej krajiny
11. Prevádzkovanie amatérskej stanice fyzickej osoby inou osobou
12. Prevádzkovanie amatérskej stanice právnickej osoby inými osobami
13. Obsah vysielania
14. Telekomunikačné tajomstvo
15. Vysielanie mimo trvalého stanovišťa
16. Staničný denník
17. Technické ustanovenia
18. Povolené frekvenčné pásma pre jednotlivé triedy

Zbierka zákonov č.610 z 3.decembra 2003 o elektrokomunikáciách
Keď ste všetku prípravu absolvovali a cítite sa schopní, nezostane mi nič iné, len Vám všetkým popriať veľa úspechov, obdržanie koncesie rádioamatéra a následne čo najviac spojení so svetom milovníkov rádiových vĺn celého sveta.

Na finále ešte drobnosť.
Najlepšou školou sú praktické skúsenosti, preto bude vhodné, aby ste začali chodiť do klubov a tam pod dohľadom starších a skúsených rádioamatérov robili spojenia. Praxou sa do človeka „zavŕta“ naozaj veľa a hravo sa potom dá zvládnuť teória, ktorá je vyžadovaná pri skúškach.
Tak priatelia, lovu spojení zdar!
Kosačka (Informácie sú zväčša čerpané z www stránky TÚ SR). http://www.teleoff.gov.sk/sk .
A celkom na záver, veľa aktuálnych informácií získate na stránke Slovemského zväzu rádioamatérov - SZR: www.hamradio.sk
Ku tomu tiché odporúčanie, oboznámte sa s rádioamatérskou tiesňovou službou A R E S, o ktorej nájdete informácie i na tejto www stránke.
Odkaz na oficiálnu stránku ARES je: http://www.ares.cq.sk  a takisto na zaujímavú www stránku rádioamatérov: Rádioklub OM3KII: http://www.om3kii.sk 

Priatelia CéBečkári, viete že počúvanie nie je trestné, tak o tom je zaujímavú stránka pre tých, ktorí vedia pozorne počúvať a nechávať si informácie len pre seba…: Bandplany.cz: http://www.bandplan.cz/index.asp Rádioamatéri roku 3000
 

Užitočné odkazy
Legislatívnw zmeny: http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=29
Žiadosti o povolenia: http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=268
TÚSR: http://www.teleoff.gov.sk
CB pásmo: http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=789
PMR: http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=120
LPD pásmo: http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3861


Moje www stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz/
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz/
Svadba: http://svadbaa.unas.cz/ 
Moji psi: http://mikinka.czweb.org/
Slovania: http://slovania.czweb.org/
Cemetery: http://cemetery.zaridi.to/
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz/
Príroda: http://milujempanip.wz.cz/
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org/
Ľudový básnik:http://michalkrpelan.wz.cz/
Miss sveta z Indie: http://aishwarya.wz.cz/
Milujem pani Prírodu: http://eufrosyne.wz.cz/
Hobby CBRSK Horné Chlebany: http://agnesa.sweb.cz/
Kóma - prežila svoju smrť: http://gloriapolo.czweb.org/
H.Chlebany: http://www.sweb.cz/hornechlebany
Christmas all the year: http://vianocesk.wz.cz/
Múdra ako rádio: http://cbrsk.euweb.cz/
Zo života: http://svetbabik-czweb.org/
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz/
Cezmín: http://cezmin.czweb.org/
Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz/
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz/
Stránky urobené zdarma iným
Dieťa a jeho práva: http://dieta.czweb.org/
Buldog english: http://rudovaetuda.czweb.org/
Cébečkár a jeho olympionik: http://olympionikholub.ic.cz/
Kresťanský spolok CB seniorov ČR: http://rannisedmicka.ic.cz/
 

by Cezmín Slovakia http://cezmin.czweb.org