wz
 

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

(16.8.2007)

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD  Slovenskej republiky,

Továrenská 7, P. O. BOX 18,  810 06  Bratislava 16

Nové povoľovacie podmienky pre rádioamatérov

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

 Dňa 15 augusta 2007 nadobúda účinnosť Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) z 18. júla 2007 č. O – 16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie TÚ SR zo dňa 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky (ďalej len opatrenie) a nadväzne na to aj všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov. Hlavnými novinkami sú zníženie počtu rádioamatérskych tried zo štyroch na dve, pričom obe budú s medzinárodnou platnosťou a skúška z telegrafie nebude povinná.

S účinnosťou od 15. augusta bude TÚ SR úspešným záujemcom, ktorí skúškou preukážu osobitnú odbornú spôsobilosť, vydávať len dve triedy osvedčení pre rádioamatérov. Pre začiatočníkov bude trieda N (CEPT Novice). Pri skúške sa budú overovať znalosti z národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní amatérskych staníc a zo všeobecných povoľovacích podmienok, ďalej sa budú skúšať základy elektrotechniky a rádiotechniky, bezpečnostné predpisy, základné národné a medzinárodné pravidlá amatérskej prevádzky. Držiteľ povolenia v triede N bude oprávnený prevádzkovať vysielacie rádiové zariadenia pracujúce vo všetkých VKV rádioamatérskych pásmach a vo výsekoch KV rádioamatérskych pásiem s výkonom do 100 W.

Pre skúsenejších uchádzačov, ktorí preukážu najmenej rok praxe ako operátor triedy N, nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače a úspešne vykonajú skúšku bude určená trieda E (CEPT Extra). Pre overenie nadviazania najmenej 500 rádioamatérskych spojení okrem spojení cez prevádzače bude slúžiť napr. staničný denník, ktorého vedenie nie je povinné. Nadviazanie spojení bude možné preukázať aj QSL lístkami. Pri overovaní spôsobilosti na túto triedu bude potrebné preukázať podrobné znalosti z okruhov uvedených pre triedu N. Na požiadanie uchádzača sa u oboch tried bude skúšať telegrafná abeceda (tempo 25, 60 alebo 80 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

Podľa prechodných ustanovení opatrenia, ktorým je všeobecne záväzný právny predpis, operátori triedy A, B a C sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy E. Operátori triedy D sa od 15. augusta 2007 považujú za operátorov triedy N. Rádioamatéri, ktorí chcú požiadať o výmenu doterajšieho povolenia za nové povolenie a neuplynula im ešte platnosť povolenia, môžu podať žiadosť na predpísanom tlačive - http://www.teleoff.gov.sk/sk/Ziadosti/ham.rtf . Držitelia povolenia v triede E môžu požiadať o dvojpísmenkový volací znak. V oboch prípadoch je potrebné k žiadosti priložiť kolok v hodnote 100 Sk.

TÚ SR vypracoval návrh novely z dôvodu implementácie medzinárodných predpisov pre plavebnú pohyblivú službu a pre amatérsku službu do predpisov Slovenskej republiky. Pripomienky k návrhu bolo možné zasielať na TÚ SR v termíne od 27. apríla do 21 mája 2007. K návrhu zmeny opatrenia, ktorý vypracoval a zverejnil TÚ SR prišli pripomienky len od dvoch rádioamatérov. Slovenský zväz rádioamatérov návrh zmeny písomne podporil. K návrhu zmeny, ktorá sa nedotýka len amatérskej služby, ďalej zaslali tri ministerstvá a Úrad vlády SR pripomienky, ktoré boli legislatívno-technické. Predseda TÚ SR zaslal návrh opatrenia upravený podľa výsledkov pripomienkovacieho konania stálej pracovnej komisii pri legislatívnej rade vlády SR (LRV) na prerokovanie a zaujatie stanoviska, tá návrh prerokovala a schválila. Na opatrenie úradu nadväzujú všeobecné povoľovacie podmienky pre rádioamatérov, ktoré úrad prerokoval so zástupcami rádioamatérov. Schválené znenie novely bude 15.8. 2007 zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na webe TÚ SR, všeobecné povoľovacie podmienky budú v rovnaký deň zverejnené na webe TÚ SR.

V Bratislave 14. augusta 2007

Telefón : ++421-2-57 88 15 52, Fax :  ++421-2-52 93 20 95

E-mail :  roman.vavro@teleoff.gov.sk , Internet  www.teleoff.gov.sk , IČO  30 84 43 55

  

Zaujímavá anténawww stránka:

http://www.buddipole.com/buddipole.html

 a raj antén: http://www.wimo.de/frameset_d.html

 www stránka v ôsmych jazykoch!!!

www.rtty.de

Andreas Schleching lokátor JN67ER: nospam32@gmx-topmail.de

 

Aktívna mapa sveta s lokátormi:

(po kliknutí na konkrétnu oblasť ukazuje lokátor) na adrese: www.wordlingo.com : TU

Svetový čas: TU!

  

FRANTA CV A JEHO INFO

Anousheh Ansari

 

Anousheh Ansari, íránka, imigrovala do U.S.A. coby teenager a tehdy neuměla ani slovo anglicky. Studovala, pilně pracovala na sebevzdělání. Dokončila bakalářské studium electronics and computer engineering na George Mason University a posléze graduovala v oboru electrical engineering na George Washington University. V současné době studuje astronomii na Swinburne University.

Anousheh Ansari je žijícím příkladem "amerického snu". Navíc je to velice pohledná žena. 18. září se splnil sen, když odstartovala na 8mi denní misi k vesmírné stanici ISS. Během této mise hovořila také na radioamatérském pásmu. Jedno nádherné spojení se mi podařilo vydolovat z hlubin internetu. QSO bylo uskutečněno z QTH ve městě Teresina (state of the Piauí) Brazílie.

Franta CV

Odporúčam do pozornosti zaujímavé informácie na www stránke Frantu CV: http://www.dusoft.cz/HAM/Main_Menu.htm

  

Cvičenie Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.

August 

„Slovenskú republiku v dôsledku globálneho oteplenia ohrozujú víchrice a záplavy. Z dôvodu zabezpečenia pripravenosti štátu na očakávané živelné pohromy sa vykonáva kontrola spojenia po telefónnej sieti. S prvými nápormi víchrice a prívalovými dažďami sa situácia zhoršuje a spojenie sa prerušuje. Najviac sú živelnou pohromou postihnuté kraje Bratislava a Žilina. Následkom poveternostných podmienok je prerušené telefonické a internetové spojenie v krajoch. Vzniká chaotická situácia a mobilná sieť je preťažená. Prerušuje sa spojenie medzi ÚGKK SR a Krajskými katastrálnymi úradmi. Neprenášajú sa informácie z Ústredného krízového štábu a do jednotlivých rezortov. Prerušilo sa spojenie na území Bratislavského a Žilinského kraja. Zložky IZS majú svoju komunikačnú sieť preťaženú a nemôžu odovzdávať informácie z postihnutých miest. Na cestách sa vytvárajú kolóny a dopravné zápchy. Nie je možné sa dostať do postihnutých oblastí, s ktorými je prerušené spojenie. Krajské koordinační strediská IZS nemajú spojenie do niektorých okresov a odľahlých oblastí. Koordinačné strediská požiadajú o sprostredkovanie spojenia Slovenský zväz rádioamatérov – Rádioamatérsku tiesňovú službu A.R.E.S.." 

Podobný obsah mal námet cvičenia, ktoré sa konalo 16. mája 2006. Samotná príprava tejto akcie trvala skoro pol roka. Aby mohol nastať tento deň D, bolo treba absolvovať niekoľko rokovaní na rôznych úrovniach krízového manažmentu a dohodnúť priebeh cvičenia. Po nespočetných návrhoch a požiadavkách z druhej strany sa situácia stabilizovala. Bolo dohodnuté, že rádioamatéri zabezpečia spojenie v dvoch krajoch. Nič jednoduchšie, toto je možné zabezpečiť VKV prostriedkami. To mi pripadá moc jednoduché, to nemusíme ani robiť. Veď to je samozrejmé, že sa takéto spojenie dá bez problémov zabezpečiť. Škoda mrhať energiou. Takéto a podobné myšlienky mi lietali hlavou. To by v tom však musel byť čert, aby som sa uspokojil iba s VKV prevádzkou. Našim tromfom je práve KV prevádzka a tak som rozhodol, že KV bude. Bol som si vedomý aj toho, ako sa bude správať 80-ka v polovičke mája o 10-tej hodine miestneho času, že 40-ka je nepoužiteľná a 60-ku nemáme. Týmto rozhodnutím som si však celú prípravu len skomplikoval. Začal som hľadať riešenie. Prichádzalo niekoľko nápadov. Niekoľko ich odišlo veľmi rýchlo a určite viem, že niektoré ani neprišli. So Stanom OM1AAA sme si prerozdelili úlohy. On bude pripravovať cvičenie v rezorte, ja sa dám na modlenie a zabezpečím účasť rádioamatérov v rádiovej sieti v rámci SR na KV a na VKV v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Využil som prezentáciu Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. na Smrekovici 19.4.2006, kde za prítomnosti krajských koordinátorov (Jano OM3TC, Tono OM7AG, Milan OM6SZ) boli prerokované a dohodnuté jednotlivé kroky na zabezpečenie cvičenia zo strany rádioamatérov. Milan OM6SZ ako krajský koordinátor pre Žilinský kraj začal pripravovať cvičenie vo svojej pôsobnosti. Bratislavský kraj koordinátora nemá, tak VKV i KV zostali na mne. Propagácia je dôležitá, tú nehodno opomenúť. Tak som sa vrhol na propagáciu - osobnú, prostredníctvom GSM, VKV, KV, paketu, internetu a správ OM9HQ. Takáto masívna kampaň je asi iba pred voľbami. I tak sa našli rádioamatéri, ku ktorým sa to nedostalo.

Prevádzku siete Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. o 10-tej hodine na frekvencii 3768 kHz. zahájil Roman OM2RA z priestorov RK OM3KFF pod značkou OM9HQ. V priestoroch zasadačky rezortu ÚGKK SR bolo zriadené KV a VKV pracovisko, na ktorom prítomní zástupcovia štátnej správy pozorne počúvali Romanovu aj Lacovu „hudbu z Marsu“. Ja som podľa potreby vysvetľoval prebiehajúcu prevádzku, porozprával o technických možnostiach vystavených KV i VKV zariadení a prezentoval A.R.E.S. cez videoprojektor. Do KV siete sa prihlásilo viac ako 50 staníc zo všetkých krajov OM a tiež stanice z OK. Počas prezentácie som mal niekoľko volaní na mobilný telefón GSM. Nakoľko bolo nasimulované prerušenie všetkých komunikačných systémov, hovory som nezdvíhal, Hi. O 10.30 hodine bol v KV sieti vydaný pokyn na zriadenie prevádzky v priestoroch „krízovej situácie“ v lokálnej VKV sieti A.R.E.S. v Bratislavskom a Žilinskom kraji, hoci prevádzka na KV ešte pokračovala. V Žiline z priestorov RK OM3KZA zabezpečoval prevádzku Milan OM6SZ, kde prítomní zástupcovia štátnej správy mohli tiež sledovať KV i VKV prevádzku. V Žiline bola uskutočnená „náhodná“ skúška spojenia na VKV. Zo Žilinského kraja sa prihlásilo 20 staníc.

 V Bratislavskom kraji zabezpečoval VKV prevádzku Laco OM3GB (viď vpravo). Na požiadanie zástupcu cvičiacej, pre nás aj hostiteľskej organizácie, rádioamatéri zabezpečili spojenie priamo z priestorov úradov – v Petržalke (Roman OM3EI), v Krasňanoch (Braňo OM2FY), v Malackách (Michal OM3CM) a v Senci (Jano OM3TC). Počas prebiehajúcej prevádzky sme simulovali výpadok elektrickej energie a Laco pokračoval z akumulátora. Do VKV siete v Bratislavskom kraji sa prihlásilo asi 15 staníc. Aj tieto spojenia mali možnosť prítomní zástupcovia štátnej správy počúvať na zriadenom komunikačnom pracovisku. Celkom sa do KV a VKV zapojilo asi 80 rádioamatérov z OM.. Po skončení KV i VKV prevádzky bol priestor na diskusiu. Charakter otázok jasne napovedal, že sme v spoločnosti ľudí, ktorí vedia o čom prezentácia bola. Odpovede sme zvládli.

Záver tejto prezentácie sa niesol v duchu uznania, možnej budúcej spolupráce a vzájomnej podpory. Nebudem však predbiehať a počkáme si radšej na vyhodnotenie splnenia úloh nácviku z hľadiska potrieb cvičiaceho rezortu, krajských úradov a Odborov krízového riadenia, prípadne na predloženie požiadaviek k spolupráci. Cieľ, s ktorým sme do tejto aktivity išli, bol určite splnený. Som presvedčený, že spoločným pričinením sa podarilo urobiť niečo na prospech rádioamatérstva v OM. Takéto a podobné aktivity sú v niektorých krajinách samozrejmosťou a spolupráca s organizáciami krízového manažmentu na úseku zabezpečenia núdzovej komunikácie prebieha pravidelne. V histórii OM to však bolo prvé a jedinečné vystúpenie rádioamatérov pred verejnosťou v takomto rozsahu a spôsobe.

TNX priatelia. Jaro, OM1II:

Zdroj:  http://www.ares.cq.sk/cvicenie_ARES_2006.htm

  

 

OM LOW POWER VHF CONTEST 2006

1   Slovenský rádioamatérsky portál CQ.sk organizuje QRP preteky na VKV, ktoré sa konajú v nedeľu prvého augustového víkendu (6.8.2006) od 07.00 do 13.00 UTC v pásme 144 MHz. 

2) Kategórie:

 1. Single op. −  výkon vysielača do 10 W z jediného koncového stupňa, ľubovoľné QTH

 2. Multi op.    výkon vysielača do 10 W z jediného koncového stupňa, ľubovoľné QTH

 3) Modulácia: CW, SSB a FM.

 4) Kód: RS(T), poradové číslo spojenia od 001 a WW lokátor. 

5) S každou stanicou je možné do preteku započítať jedno platné spojenie, pri ktorom bol oboma stanicami predaný a potvrdený kompletný súťažný kód. 

6) Bodovanie: za jeden kilometer preklenutej vzdialenosti sa počíta 1 bod. 

7) Súťažný denník je akceptovaný v elektronickom formáte EDI podľa bodu 13 Všeobecných podmienok pretekov a súťaží na VKV. Je potrebné zaslať ho elektronickou alebo klasickou poštou na adresu vyhodnocovateľa najneskôr desiaty deň po preteku. Adresa: Viliam Petrík, Tatranská Lomnica 105, 059 60 alebo log@cq.sk . 

8) Kóty na preteky sa neregistrujú. Vo vlastnom záujme je však vhodné zverejniť v sieti packet radia a na Internete obsadenie kóty 

9) Pokiaľ nie je stanovené inak, platia v ostatnom Všeobecné podmienky pretekov a súťaží na VKV platné od 1.1.2004.

  

A R E S 

Amateur Radio Emergency Service (Rádioamatérska tiesňová služba) 

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych udalostiach v spolupráci s kompetentnými orgánmi a organizáciami SR. Je to rádioamatérska služba, ktorú budú poskytovať rádioamatéri vytvorením rádiovej tiesňovej siete.

Podľa ITU by táto sieť mala byť pevná, ale zároveň aj flexibilná, nezávislá od ostatných telekomunikačných služieb a schopná byť ovládaná z krízového štábu – centrály. Všeobecné povoľovacie podmienky pre ARS nám toto umožňujú. Je tu však aj iný zákon – zákon 129/2002 Z.z. o Integrovanom záchrannom systéme. Práve § 9, bod 1, písmeno k, tohto zákona nás k takejto činnosti priamo láka. Treba priznať, že myšlienka zriadiť A.R.E.S. nie je nová. Všade vo svete sa s ňou pracuje, v minulosti aj u nás. Preto chceme znovu otvoriť túto problematiku. Zahajovací proces je však veľmi zdĺhavý. Ako sme zatiaľ ďaleko:

– zjazd SZR v uznesení zaviazal prezídium SZR k tejto činnosti,

– MV SR odporučilo krajským úradom začleniť A.R.E.S. do IZS. Citujem z listu riaditeľa Odboru ochrany obyvateľstva úradu CO: „Vzhľadom na skutočnosť, že máme záujem, aby vaše organizácie boli zaradené medzi ostatné záchranné zložky, odporučíme krajským úradom, aby vaše ponuky o zaradenie akceptovali“,

– zasadal prípravný výbor, ktorý vypracoval štatút a organizačnú štruktúru A.R.E.S. a návrh na personálne zabezpečenie jednotlivých funkcií koordinačného centra.

Všetky uvedené kroky majú logickú náväznosť. Po schválení uvedených návrhov prezídiom SZR sa môžeme pustiť do budovania krajských štruktúr, teda personálne zabezpečiť krajské koordinačné strediská a rozšíriť členskú základňu A.R.E.S.. Čo by bolo vhodné pre uskutočnenie tejto myšlienky urobiť:

– záujemcovia o aktívnu činnosť v A.R.E.S. zašlú vyplnenú prihlášku poštou na adresu koordinačného centra (KC): Slovenský zväz rádioamatérov, A.R.E.S., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava,

– KC na základe údajov z prihlášky, záujmu členov a odporúčaní, určí krajských koordinátorov (KK), resp. krajské koordinačné stredisko (KKS), a poverí ho zastupovaním A.R.E.S. pri rokovaní s krajským úradom (KÚ),

– KK, resp. KKS sa bude kontaktovať s KÚ a uzavrie s ním zmluvu, tzv. analytický list člena IZS. Po začlenení do IZS už bude spolupracovať konkrétny KÚ s konkrétnym zástupcom krajského koordinačného strediska A.R.E.S.

Treba si uvedomiť, že ide o veľmi vážnu vec, ktorá si žiada zodpovedný prístup a zodpovedných ľudí. Krajský koordinátor a člen A.R.E.S. by mal byť rádioamatér a človek takých kvalít, aby mohol túto myšlienku realizovať.

Na rádioamatérskom stretnutí v Tatranských Matliaroch bol rádioamatérskej verejnosti prezentovaný A.R.E.S. a jeho súčasný stav. Preto sa aj touto cestou v mene prípravného výboru obraciame na vás, aby ste vo svojom okolí o tejto myšlienke diskutovali.

                 Jaro OM1II 

  

Š T A T Ú T ( N Á V R H  

Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.

(Amateur Radio Emergency Service)

Článok1 – Úvodné ustanovenie

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov (ďalej len „SZR“) na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych udalostiach v spolupráci s kompetentnými orgánmi a organizáciami SR.

Článok 2 – Organizácia A.R.E.S.

Na zabezpečenie plnenia úloh na úseku A.R.E.S. pôsobia:

1. Koordinačné centrum A.R.E.S. (KC).

KC tvoria:

a) stáli členovia, b) nestáli členovia.

Stáli členovia: a) predseda KC,

b), člen KC pre VKV a paket,

c) člen KC pre KV,

d) člen KC pre propagáciu,

e) technik KC.

Nestáli členovia: a) obsluha rádiostanice KC.

2. Krajské koordinačné strediská (KKS).

KKS tvoria: a) stáli členovia, b) nestáli členovia.

Stáli členovia: a) krajský koordinátor KKS,

b) člen KKS pre VKV a paket,

c) člen KKS pre KV.

Nestáli členovia: a) obsluha rádiostanice KKS.

Článok 3

Úlohy A.R.E.S. Úlohou je spolupracovať s orgánmi a organizáciami štátnej a verejnej správy Slovenskej republiky a s medzinárodnými inštitúciami v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce na úseku zabezpečenia spojenia počas mimoriadnych udalostí a v zmysle platnej legislatívy.

Článok 4 Úlohy KC

Úlohou KC je:

a) spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku zabezpečenia spojenia počas mimoriadnych udalosti a v zmysle platnej legislatívy,

b) vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja A.R.E.S.,

c) metodicky riadi krajské koordinačné strediská,

d) schvaľuje krajských koordinátorov a vydáva poverenie pre spoluprácu s krajskými úradmi,

e) koordinuje spoluprácu krajských koordinátorov pri poskytovaní pomoci v tiesni medzi krajmi,

f) zabezpečuje vysielanie členov A.R.E.S. v rámci medzinárodnej pomoci a humanitárnej spolupráce.

Článok 5 Úlohy KKS

Úlohou KKS je:

a) spolupracuje s orgánmi a organizáciami v pôsobnosti kraja na úseku zabezpečenia spojenia počas mimoriadnych udalostí a v zmysle platnej legislatívy,

b) riadi, organizuje a zabezpečuje v pôsobnosti kraja spojenie rádioamatérskymi prostriedkami počas mimoriadnych udalostí,

c) vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja KKS.

Článok 6 – Predseda KC

1. Funkciu predsedu KC vykonáva rádioamatér - člen SZR.

2. Predsedu KC schvaľuje a odvoláva prezídium SZR.

3. Predseda KC:

a) zodpovedá za činnosť KC prezídiu SZR,

b) riadi činnosť KC a zvoláva jej zasadania,

c) predkladá prezídiu návrhy a podnety z oblasti pôsobnosti KC,

d) informuje prezídium o výsled. činnosti KC.

Článok 7 - Stály člen KC

1. Stálymi členmi KC sú členovia SZR.

2. Stálych členov KC na návrh predsedu KC schvaľuje a odvoláva prezídium SZR.

3. Stály člen KC zodpovedá za činnosť preds.KC.

4. Podľa povahy prejednávaných otázok môže predseda KC podľa vlastného uváženia alebo na návrh ktoréhokoľvek stáleho člena KC prizvať na zasadanie iné osoby.

5. Stály člen KC je povinný zúčastňovať sa zasadaní KC, ak im v tom nebránia vážne okolnosti.

6. Stále členstvo v KC je nezastupiteľné.

Článok 8 - Nestály člen KC  obsluha rádiostanice

1. Obsluhu rádiostanice (ďalej len „OR“) schvaľuje a odvoláva KC na návrh člena KC. V prípade potreby a na dobu nevyhnutnú pri riešení mimoriadnych udalostí a v zmysle platnej legislatívy môže byť OR aj iná osoba.

2. OR zodpovedá za činnosť predsedovi KC.

3. OR zabezpečuje spojenie v zmysle povoľovacích podmienok ARS.

4. V prípade potreby OR zabezpečuje súčinnostné spojenie s inými orgánmi a organizáciami.

5. Na zabezpečenie spojenia v rádiovej sieti A.R.E.S. sú stanovené volacie značky OM1-0HQ, kde OM9HQ je určené pre KC.

6. OR zabezpečuje spojenie v zmysle plánu spojenia A.R.E.S., pokiaľ nie je stanovené inak.

7. OR je povinná na prijatie, resp. odoslanie správy vynaložiť maximálne úsilie.

8. OR je povinná zabezpečiť doručenie prijatej správy adresátovi.

Článok 9 - Krajský koordinátor KKS

1. Funkciu krajského koordinátora KKS vykonáva rádioamatér - člen SZR.

2. Krajského koordinátora KKS schvaľuje a odvoláva Koordinačné centrum A.R.E.S..

3. Krajský koordinátor KKS:

a) zodpovedá za činnosť KKS Koordinačnému centru A.R.E.S.,

b) riadi činnosť KKS a zvoláva jeho zasadania,

c) predkladá Koordinačnému centru návrhy a podnety z oblasti pôsobnosti KKS,

d) informuje Koordinačné centrum o výsledkoch činnosti KKS.

Článok 10

Článok 10 - Stály člen KKS

1. Stálymi členmi KKS sú členovia SZR.

2. Stálych členov KKS schvaľuje a odvoláva krajský koordinátor.

3. Stály člen KKS zodpovedá za činnosť krajskému koordinátorovi KKS.

4. Podľa povahy prejednávaných otázok môže krajský koordinátor podľa vlastného uváženia alebo na návrh ktoréhokoľvek stáleho člena KKS prizvať na zasadanie iné osoby.

5. Stály člen KKS je povinný zúčastňovať sa zasadaní KKS, ak im v tom nebránia vážne okolnosti.

6. Stále členstvo v KKS je nezastupiteľné.

Článok 11 Nestály člen KKS –

obsluha rádiostanice

1. Obsluhu rádiostanice (ďalej len „OR“) schvaľuje a odvoláva KKS na návrh člena KKS. V prípade potreby a na dobu nevyhnutnú pri riešení mimoriadnych udalostí a v zmysle platnej legislatívy môže byť OR aj iná osoba.

2. OR zodpovedá za činnosť krajskému koordinátorovi KKS.

3. OR zabezpečuje spojenie v zmysle povoľovacích podmienok ARS.

4. V prípade potreby OR zabezpečuje súčinnostné spojenie s inými orgánmi a organizáciami.

5. Na zabezpečenie spojenia v rádiovej sieti A.R.E.S. sú stanovené volacie značky OM1-0HQ, kde OM9HQ je určené pre KC.

6. OR zabezpečuje spojenie v zmysle plánu spojenia A.R.E.S., pokiaľ nie je stanovené inak.

7. OR je povinná na prijatie, resp. odoslanie správy vynaložiť maximálne úsilie.

8. OR je povinná zabezpečiť doručenie prijatej správy adresátovi.

Článok 12 – náhrady výdavkov

1. Náhrady výdavkov členov KC, spojené s výkonom funkcie, účasťou na zasadaniach, stretnutiach, školeniach a ich organizovaní a materiálne zabezpečenie rádiostanice KC sa hradia z rozpočtových prostriedkov SZR.

2. Náhrady výdavkov členov KKS, spojené s výkonom funkcie, účasťou na zasadaniach, stretnutiach, školeniach a ich organizovaní a materiálne zabezpečenie rádiostanice KKC sa hradia z rozpočtových prostriedkov KKS, Krajských úradov, Vyšších územných celkov, dotácií, sponzorských príspevkov a darov.

Článok 13 – Záverečné ustanovenie

1. Zmeny a doplnky tohto štatútu predkladá predseda KC na základe prijatého uznesenia KC. Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia prezídiom SZR.

2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia prezídiom SZR.

V Bratislave dňa 11.12.2002

- Základné pravidlá člena A.R.E.S.

-zariadenie rádiostanice má vždy pripravené k prevádzke

-pravidelne sa zúčastňuje v rádiovej sieti A.R.E.S.

-zabezpečí bezodkladné odovzdanie prijatých správ adresátovi

-na zabezpečenie spojenia je ochotný poskytnúť svoj voľný čas

-samostatne sa vzdeláva v rádioamatérskej problematike

-dobrovoľne, ochotne a nezištne spolupracuje s členmi IZS

-na požiadanie orgánov IZS sa zúčastňuje požadovaných školení

-vo svojom okolí propaguje myšlienku A.R.E.S.

-svojim konaním je príkladným občanom

-dodržiava hamspirit

Organizačná štruktúra A. R. E. S.

Marec/2003

  

 Slovenský zväz rádioamatérov

A.R.E.S.  - Amateur Radio Emergency Service

( Rádioamatérska tiesňová služba )

Wolkrova 4,      851 01   BRATISLAVA 

 

Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S  je systém opatrení SZR na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi  prostriedkami v mimoriadnych udalostiach. Neriadi ani neorganizuje záchranné akcie. Na vyzvanie koordinačným alebo operačným  strediskom  poskytuje  pomocnú komunikáciu medzi ohrozenou oblasťou a  stálym centrom, ktoré zabezpečuje pomoc..

Rádioamat. stanice pracujú na  svojich určených frekvenciách pokiaľ nie je stanovené inak. Počas nácviku prevádzky musia byť dodržané pravidlá rádioamat. spojenia a povoľovacích podmienok.

Táto sieť je nezávislá od ostatných telekomunikačných služieb, a je schopná byť riadená z krízového štábu .

   KÚ v Žiline, odbor krízového riadenia  zapracoval   A.R.E.S  podľa zákona 129/2002 Z.z. o

Integr. záchrannom systéme, § 9, do databázy  ostatných záchranných zložiek , ktoré poskytujú

odbornú a technickú pomoc na území Žilinského kraja, ktorého je členom:

Osobné údaje člena A.R.E.S

Radioamat. značka

 

Operátorská trieda:

 

Titul priezvisko a meno

 

 

Adresa

 

Telefón, E-mail  a pod.

 

 

 

Technické vybavenie na výkon záchranných činnosti

Druh rádiostanice :

KV – 3768 kHz

VKV-145500-FM

CB 9 kanál  - FM

Ručná – výkon  (W)

 

 

 

Vozidlová –      (W)

 

 

 

Základňová -    (W)

 

 

 

Náhradný zdroj :

 UPS :                                     

Batéria :       

EC :  

Mobilné pracovisko :

ano – nie :   

 

Poznámka:

       1. V prihláške za člena ARES je súhlas so zverejnením osobných údajov pre potreby ARESu.

 

V Žiline : .                  Krajský koordinátor ARES :

 

                                                                                                        SZATMÁR  Milan,   OM6SZ

                                                                                                            tel. 5962 308 , 0903 512 165

                                                                                                                       om6sz@post.sk

Zdroj: www.scbr.sk

  

VŠEOBECNÉ POVOĽOVACIE PODMIENKY

pre amatérske vysielacie rádiové stanice

 

PRVÁ ČASŤ

Pôsobnosť

Povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie rádiové stanice (ďalej len povoľovacie podmienky) stanovujú práva a povinnosti držiteľov povolenia na prevádzkovanie amatérskych vysielacích rádiových staníc (ďalej len povolenie).

Základné pojmy

1.      Amatérska služba - rádiokomunikačná služba na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia amatérov, ktorí sú oprávnenými osobami so záujmom o rádiotechniku výhradne z osobného záujmu a bez finančného prospechu.

2.      Amatérska družicová služba - rádiokomunikačná služba využívajúca kozmické stanice umiestnené na družiciach Zeme na účely amatérskej služby.

3.      Amatérska vysielacia rádiová stanica (ďalej len amatérska stanica) - jedno alebo viac vysielacích a prijímacích rádiových zariadení, vrátane ovládacích zariadení a anténových systémov, pracujúcich vo frekvenčných pásmach vyhradených pre amatérsku službu a patriacich tomu istému držiteľovi povolenia, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba

4.      Amatérska stanica právnickej osoby - amatérska stanica rádioklubu.

5.      Volacia značka - označenie stanice, ktoré umožňuje zistenie jej totožnosti počas vysielania.

6.      Vysielač ROB (ARDF ) - vysielacie rádiové zariadenie obmedzeného výkonu, prevádzkované na pridelených frekvenciách, ktoré je určené na vysielanie majákových signálov pre rádiový orientačný beh.

7.      Retranslačná amatérska stanica - neobsluhovaná amatérska stanica s duplexnou prevádzkou, určená na príjem signálov jednej amatérskej stanice a následné vyslanie tohto signálu na väčšie územie.

8.      Rádioamatérsky maják - neobsluhovaná amatérska stanica, ktorá slúži na zisťovanie podmienok šírenia rádiových vĺn.

9.      Digitálny opakovač (digipeater) - amatérska stanica s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou, ktorá prijíma digitálne signály amatérskej stanice a posiela ich ďalšej amatérskej stanici priamo alebo cez digitálnu amatérsku rádiovú sieť.

10.  Uzol rádioamatérskej siete (nód) - inteligentný neobsluhovaný digipeater slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v rovnakej amatérskej rádiovej sieti.

11.  Univerzálny uzol rádioamatérskej siete (gateway)- univerzálny neobsluhovaný nód, slúžiaci na automatické odovzdávanie správ určeným amatérskym staniciam v iných rádioamatérskych sieťach. Je to automatické prepojenie sietí s rôznymi prevádzkami. Môže slúžiť aj na prepojenie uzlov rádioamatérskej siete cez iné, než amatérske komunikačné siete.

12.  Schránka (BBS) - neobsluhovaná amatérska stanica obvykle spojená s nódom, určená na automatické prijímanie, vysielanie a ukladanie amatérskych správ. Medzi BBS je automatická prevádzka zabezpečujúca dopravu správ do cieľovej schránky BBS.

13.  Rádioamatérska sieť - súbor vzájomne prepojených nódov, gateway a BBS slúžiacich na prenos správ medzi amatérskymi stanicami.

14.  Obsluhovaná prevádzka - prevádzka amatérskej stanice, keď je operátor počas komunikácie fyzicky prítomný pri amatérskej stanici. Obsluhované prevádzky sú: CW, SSB, FM, RTTY, PSK31, paket rádio, AMTOR, PACTOR

15.  Neobsluhovaná prevádzka - prevádzka amatérskej stanice, keď operátor nie je počas komunikácie fyzicky prítomný pri amatérskej stanici. Neobsluhované prevádzky sú: prevádzka majákov, retranslačných rádiostaníc, nódov, gatewaypaketových-Amtorových-Pactorových BBS (MBO).  

16.  Prevádzkovanie stanice - používanie stanice na príjem a vysielanie rádiových vĺn.

17.  Trvalé stanovište - jedno alebo viac miest zapísaných v povolení, odkiaľ operátor trvale prevádzkuje amatérsku stanicu.

18.  Operátor - oprávnená fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá prevádzkovať amatérsku stanicu.

19.  Operátor bez povolenia - fyzická osoba - začiatočník, ktorý sa pripravuje na amatérske skúšky.

20.  Dozorujúci operátor - operátor, ktorý dohliada na prevádzku operátora bez povolenia.

  

DRUHÁ ČASŤ 

Povolenie

Amatérsku stanicu s obsluhovanou alebo neobsluhovanou prevádzkou je možné prevádzkovať len na základe povolenia. Povolenie vydáva Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive.

Ak žiadateľ doloží k žiadosti osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti triedy B (HAREC) alebo preukáže splnenie požiadaviek pre zaradenie operátora do triedy A, úrad mu vydá povolenie CEPT podľa odporúčania CEPT T/R 61-01, ktoré má medzinárodnú platnosť. Ostatné povolenia pre fyzické a právnické osoby nemajú medzinárodnú platnosť.

Držiteľ povolenia je oprávnený prevádzkovať vysielacie a prijímacie rádiové zariadenia potrebné pre činnosť amatérskej stanice.

Stanice určené na prestavbu na amatérske stanice nie je dovolené prevádzkovať mimo frekvenčných pásiem vyhradených pre amatérsku službu ani skúšobne.

Držiteľ povolenia je povinný:

-oboznámiť s obsahom povolenia všetky osoby, ktoré budú príslušnú amatérsku stanicu prevádzkovať, prípadne ďaľšie osoby, ktoré budú prichádzať do styku s amatérskou stanicou

-požiadať úrad o zmenu povolenia, ak dôjde k zmene skutočností, na základe ktorých bolo povolenie udelené

Pri prevádzke amatérskej stanice mimo trvalého stanovišťa musí mať držiteľ povolenia k dispozícii aspoň overenú kópiu platného povolenia.

Držiteľ povolenia amatérskej stanice právnickej osoby musí mať k dispozícii zoznam operátorov

Zodpovednosť

Za prevádzkovanie amatérskej stanice zodpovedá držiteľ povolenia.

Zodpovedná osoba amatérskej stanice právnickej osoby a neobsluhovanej amatérskej stanice musí byť držiteľom vlastného povolenia, podpisuje korešpodenciu a zabezpečuje styk s úradom.

V prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia povolenia je držiteľ povolenia povinný požiadať úrad o vydanie duplikátu.

Platnosť povolenia

Úrad udelí povolenie najviac na 10 rokov. Platnosť povolenia je vyznačená v rozhodnutí o povolení. Na základe podanej žiadosti je úrad oprávnený opakovane povolenie predĺžiť. Žiadosť o predĺženie povolenia sa predkladá úradu najneskôr do šiestich týždňov pred uplynutím doby platnosti povolenia. Ak sa držiteľ povolenia povolenia vzdá, je povinný úradu vrátiť rozhodnutie o povolení a povoľovaciu listinu.

  

TRETIA ČASŤ 

Triedy operátorov

Podľa rozsahu znalostí a praxe sú operátori amatérskych staníc zaradení do jednej z nasledujúcich tried: A, B, C, D.

operátori triedy A (HAREC) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 750 W a pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č.1, vrátane uvedených druhov prevádzky.

operátori triedy B (HAREC) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 300 W a  pracovať na pásmach uvedených v Tabuľke č. 1, vrátane uvedených druhov prevádzky.

operátori triedy C (KV začiatočníci) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 100 W a pracovať na KV pásmach uvedených v Tabuľke č.2 a na všetkých VKV pásmach uvedených v Tabuľke č.1 vrátane uvedených druhov prevádzky.

operátori triedy D (VKV začiatočníci) môžu obsluhovať vysielače s výkonom do 100 W a pracovať na všetkých VKV pásmach uvedených v Tabuľke č.1 vrátane uvedených druhov prevádzky.

Zahraniční operátori -držitelia povolenia CEPT s potvrdením o preskúšaní z telegrafie môžu v Slovenskej republike pracovať v rozsahu triedy B.

Ostatní zahraniční operátori -držitelia povolenia CEPT môžu v Slovenskej republike pracovať v rozsahu triedy D.

Predpokladom zaradenia operátora do  jednotlivých tried je splnenie požiadaviek  uvedených v Opatrení úradu č.O-1/2004 zo dňa 14.apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky ako aj vykonanie skúšky podľa tohto opatrenia.

Prevádzka amatérskych staníc

V prípade, že prevádzkou amatérskej stanice dôjde z  niektorého stanovišťa k rušeniu iných rádiokomunikačných služieb, rozhlasového alebo televízneho príjmu, môže úrad stanoviť obmedzujúce podmienky.

V odôvodnených prípadoch môže úrad povoliť:

vyšší výkon vysielača

iné druhy vysielania, ako sú uvedené v tabuľkách

prevádzku v iných frekvenčných pásmach, ako je uvedené v tabuľkách

Operátori sú oprávnení nadväzovať spojenia len s inými amatérskymi stanicami alebo so stanicami, ktoré majú styk s amatérskymi stanicami povolený.

Operátor je oprávnený pracovať len v rozsahu svojej operátorskej triedy.

5.      Amatérsku stanicu fyzickej osoby môže so súhlasom držiteľa povolenia  prevádzkovať:

pod jeho dozorom v triede C alebo D operátor bez vlastného povolenia
Poznámka: Keď sa operátor bez povolenia pripravuje na skúšky v triede C, môže pracovať pod dozorom v triede C, inak len v triede D.

držiteľ povolenia iného štátu pod volacou značkou držiteľa povolenia v rozsahu svojej, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy.

iný držiteľ slovenského povolenia pod volacou značkou držiteľa povolenia v rozsahu svojej, maximálne však v rozsahu držiteľovej operátorskej triedy 

Amatérsku stanicu právnickej osoby môže obsluhovať:

zodpovedná osoba

operátori s vlastným povolením zapísaní v zozname operátorov

operátori bez vlastného povolenia zapísaní v zozname operátorov len v triede C alebo D pod dozorom zodpovednej osoby alebo držiteľa povolenia zapísaného v zozname operátorov.

Poznámka: Keď sa operátor bez povolenia pripravuje na skúšky v triede C, môže pracovať pod dozorom v triede C, inak len v triede D.

V zozname operátorov amatérskej stanice právnickej osoby zodpovedná osoba uvedie:

mená, volacie značky a triedy operátorov

mená operátorov bez vlastného povolenia a triedu, na ktorú sa pripravujú

lehotu vymedzenia súhlasu na obsluhu amatérskej stanice

Amatérske rádiové siete sa môžu prepájať cez dátové siete iných prevádzkovateľov (napr. cez Internet) len za predpokladu, že sa operátori rádioamatérskej siete nemôžu spojiť s operátormi alebo zariadeniami cudzej dátovej siete a operátori cudzej dátovej siete sa nemôžu spojiť s operátormi alebo zariadeniami amatérskej siete.

Sprostredkovanie správ amatérskou stanicou nesmie byť zdrojom majetkového prospechu.

Ak slovenské predpisy pre amatérske stanice nestanovujú inak, platí pre prevádzku amatérskych staníc Rádiokomunikačný poriadok, do ktorého je možné nahliadnuť na úrade.

Používanie povolenia CEPT mimo domovskej krajiny

Držiteľ povolenia podľa odporučenia CEPT T/R 61-01 sa musí na požiadanie orgánov navštívenej krajiny preukázať povoľovacou listinou.

Povolenie platí v krajinách, ktoré akceptovali odporúčanie CEPT T/R 61-01.

Je povolené, aby držiteľ povolenia CEPT používal amatérsku stanicu navštíveného rádioamatéra.

Držiteľ povolenia CEPT je povinný v navštívenej krajine dodržiavať legislatívne a technické predpisy platné v tejto krajine, najmä zákony relevantné pre amatérsku službu a predpisy vychádzajúce z ustanovení Rádiokomunikačného poriadku, prijaté dokumenty CEPT, povoľovacie podmienky, vrátane technického obmedzenia vysielania a prípadného zákazu vysielania, vydaného miestnymi úradmi.

Vysielanie z paluby lietadiel na základe povolenia CEPT je zakázané.

Držiteľ povolenia CEPT je povinný pri vysielaní používať volaciu značku v nasledujúcom tvare:

prefix navštívenej krajiny / vlastná volacia značka držiteľa

Držiteľ povolenia CEPT nemá právo v navštívenej krajine požadovať ochranu proti rušeniu.

   Obsah vysielania

Amatérske stanice je povolené používať len na vysielanie správ, ktoré sa týkajú rádioamatérskej činnosti a rádioamatérov.

Všetky správy je dovolené vysielať len v jasnej reči, prípadne s použitím medzinárodných Q-kódov, skratiek, protokolov a kódov.

Na začiatku a na konci každého spojenia sa musia použiť úplné volacie značky oboch korešpondujúcich amatérskych staníc a to tým druhom prevádzky, ktorým sa pri spojení pracuje. Pri dlhšom spojení je operátor povinný opakovať aspoň vlastnú volaciu značku každých 5 minút. Pri účasti v rádioamatérskych pretekoch, súťažiach a pri expedičnej prevádzke nie je potrebné uvádzať obe značky.

V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva. O tejto prevádzke sa musí urobiť záznam a uchovávať ho 1 rok.

5.      Pre rádiový orientačný beh (ARDF) je možné vysielať len medzinárodne používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5 bez volacích znakov. Frekvenčné pásma a druhy vysielania ARDF sú uvedené v Tabuľke č.3.

6.      Je zakázané vysielať:

správy obsahujúce zákonom stanovené skutočnosti viazané na povinnosť mlčanlivosti

správy a programy majúce povahu reklamného alebo rozhlasového vysielania

správy a oznamy pre tretie osoby, ktoré nesúvisia s rádioamtérskou činnosťou

bez uvedenia vlastnej volacej značky

technikou znemožňujúcou identifikáciu vysielanej správy a volacích značiek

vulgárne a neslušné výrazy

 Vysielanie mimo trvalého stanovišťa

Držiteľ povolenia môže trvalo prevádzkovať amatérsku stanicu len na trvalom stanovišti.

Držiteľ povolenia môže krátkodobo prevádzkovať amatérsku stanicu mimo trvalého stanovišťa alebo z pohyblivého prostriedku. Volaciu značku môže doplniť údajom P (portable) alebo M (mobile).

Na prevádzku z lode a lietadla je potrebný súhlas ich prevádzkovateľa. Volacia značka sa môže doplniť / MM (maritime mobile) alebo / AM (aeronautical mobile).

  Staničný denník

Doporučuje sa zapisovať do staničného denníka údaje o uskutočnených spojeniach: dátum a čas každého uskutočneného spojenia, použité frekvenčné pásmo, druh prevádzky, volaciu značku protistanice, vymenené reporty a prípadne i ďalšie údaje. Týmito údajmi sa preukazuje dľžka praxe a počet uskutočnených spojení pri  skúške osobitnej odbornej spôsobilosti.

  

ŠTVRTÁ ČASŤ

 Technické ustanovenia

Frekvenčná stabilita pri vysielaní musí spĺňať najmenej požiadavky uvedené v Tabuľke č.4.

Hĺbka modulácie nosného signálu nežiadúcou striedavou zložkou musí byť menšia ako 5 % a musí sa zabrániť vzniku kľúčovacích zákmitov.

Pri všetkých druhoch prevádzky s frekvenčnou alebo amplitúdovou moduláciou musí byť v modulačnom reťazci zaradený člen alebo prvok účinne obmedzujúci nízkofrekvenčné signály nad 3 kHz.

Šírka pásma zabraná vysielaním musí zodpovedať minimálnej šírke pásma potrebnej na prenos informácie daným druhom vysielania.

Pre prevádzku rádiového orientačného behu (ARDF) platia tieto podmienky:

V pásme 3,5 MHz je maximálny výkon vysielača 5 W a dĺžka antény 20 m.

V pásme 144 MHz je maximálny výkon vysielača 10 W a anténa dipól

Povolená prevádzka je A1A, A2A, F1A a F2A

Povolené úseky pásiem sú uvedené v Tabuľke č.3

Komerčne dostupné amatérske stanice musia vyhovovať požiadavkám normy
EN 301 489 - 15.

Ostatné amatérske stanice musia vyhovovať len požiadavkám na rušivé vyžarovanie podľa normy EN 301 489 - 15, kap. 8.

Každé skúšobné vysielanie, s výnimkou nastavovania anténových obvodov vysielača, sa musí robiť do umelej záťaže.

Počas zmeny vysielanej frekvencie (prelaďovania) nesmie anténa vyžarovať žiadnu vf. energiu. Táto požiadavka sa nevzťahuje na amatérsku družicovú službu.

Vysielacie zariadenie, s výnimkou zariadení s výkonom do 5 W, musí mať nesymetrický výstup s impedanciou 50 alebo 75 ohmov. Držiteľ povolenia musí vlastniť ďalší anténový konektor pre prípadné použitie pri meraní vysielača úradom.

Vysielacie zariadenie a jeho príslušenstvo musí byť konštruované tak, aby zodpovedalo platným hygienickým normám, bezpečnostným predpisom a aby sa zabránilo úrazom elektrickým prúdom.

Tabuľka č. 1

Pásma KV

 Frekvenčné pásmo

Frekvenčný rozsah

Kategória služby

Max. šírka pásma [Hz]

Popis prevádzky

135 kHz

135,7 - 137,8

S

500

len CW,DIGI   max. 1 W ERP

1,8 MHz

1.810 - 1.838

P

200

len CW

1.838 - 1.840

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

1.840 - 1.842

P

2700

FONE, CW, DIGI - okrem paketu

1.842 - 1.850

P

2700

FONE, CW

1.850 - 2.000

S

2700

FONE, CW - maximálne 10 W

3,5 MHz

3.500 - 3.580

P

200

len CW

3.580 - 3.590

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

3.590 - 3.600

P

500

CW, DIGI

3.600 - 3.620

P

2700

FONE, CW, DIGI

3.620 - 3.800

P

2700

FONE, CW

3.730 - 3.740

P

2700

FONE, CW, SSTV, FAX

7 MHz

7.000 - 7.035

P

200

len CW

7.035 - 7.040

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

7.040 - 7.045

P

2700

FONE, CW, DIGI - okrem paketu

7.045 - 7.200

P

2700

FONE, CW

10 MHz

10.100 - 10.140

S

200

len CW

10.140 - 10.150

S

500

CW, DIGI - okrem paketu

14 MHz

14.000 - 14.070

P

200

len CW

14.070 - 14.089

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

14.089 - 14.099

P

500

CW, DIGI

14.099 - 14.101

P

-

IBP maják

14.101 - 14.112

P

2700

FONE, CW, DIGI

14.112 - 14.350

P

2700

FONE, CW

14.230

P

2700

FONE, CW, volacia frekvencia - SSTV, FAX

18 MHz

18.068 - 18.100

P

200

len CW

18.100 - 18.109

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

18.109 - 18.111

P

 

IBP maják

18.111 - 18.168

P

2700

FONE, CW

21 MHz

21.000 - 21.080

P

200

len CW

21.080 - 21.100

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

21.100 - 21.120

P

500

CW, DIGI

21.120 - 21.149

P

200

len CW

21.149 - 21.151

P

-

IBP maják

21.151 - 21.450

P

2700

FONE, CW

21.340

P

2700

FONE, CW, volacia frekvencia - SSTV, FAX

24 MHz

24.890 - 24.920

P

200

len CW

24.920 - 24.929

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

24.929 - 24.931

P

-

IBP maják

24.931 - 24.990

P

2700

FONE, CW

28 MHz

28.000 - 28.050

P

200

len CW

28.050 - 28.120

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

28.120 - 28.150

P

500

CW, DIGI

28.150 - 28.190

P

200

len CW

28.190 - 28.199

P

-

Majáky regionálne časovo zdieľané

28.199 - 28.201

P

-

IBP maják

28.201 - 28.225

P

-

Majáky trvalo bežiace

28.225 - 29.200

P

2700

FONE, CW

28.680

P

2700

FONE, CW, volací kmitočet - SSTV, FAX

29.200 - 29.300

P

5000

FONE, CW, FONE FM, FM paket 1200 Bd

29.300 - 29.510

P

-

družicové zostupné linky - FONE, CW

29.510 - 29.700

P

5000

FONE FM, FONE, CW

50 MHz

50,000-50,100

S

200

len CW

50,100-52,000

S

2700

FONE,CW

Pásma VKV

Frekvenčné pásmo

Frekvenčný rozsah

Kategória

služby

Max. šírka pásma [Hz]

Popis prevádzky

144 MHz

144,000 - 144,150

P

200

len CW

144,150 - 144,400

P

2700

FONE, CW

144,400 - 144,500

P

-

Majáky

144,500 - 144,850

P

25000

FONE FM, FONE, CW

144,850 - 144,990

P

25000

PAKET FM, CW

145,000 - 145,800

P

25000

FONE FM, FONE, CW

145,800 - 146,000

P

2700

FONE, CW družicová prevádzka

430 MHz

430,000 - 432,000

P

25000

CW, FONE, FONE FM, PAKET FM

432,000 - 432,100

P

200

CW

432,100 - 433,000

P

2700

FONE, CW

433,000 - 440,000

P

25000

CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, nie ATV

1,2 GHz

1,24 - 1,300

S

 

CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV

2,3 GHz

2,30 - 2,45

S

 

"

3,4GHz

3,40-3,41

S

 

 

5,7 GHz

5,65 - 5,85

S

 

"

10 GHz

10,00 - 10,45

S

 

"

24 GHz

24,00 - 24,05

P

 

"

24,05 - 24,25

S

 

"

47 GHz

47,00 - 47,20

P

 

"

75 GHz

75,50 - 76,00

P

 

"

76,00 – 77,50

S

 

"

77,50 – 78,00

P

 

"

78,00 – 79,00

S

 

"

79,00 – 81,00

S

 

"

134GHz

134 - 136

P

 

"

136- 141

S

 

"

245 GHz

241 - 248

S

 

"

Tabuľka č. 2

Pásma KV

Frekvenčné pásmo

Frekvenčný rozsah

Kategória služby

Max. šírka pásma [Hz]

Popis prevádzky

1,8 MHz

1.810 - 1.838

P

200

len CW

1.838 - 1.842

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

1.842 - 1.850

P

200

CW

1.850 - 2.000

S

2700

FONE, CW - maximálne 10 W

3,5 MHz

3.520 - 3.580

P

200

len CW

3.580 - 3.590

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

3.590 - 3.600

P

500

CW, DIGI

3.700 - 3.770

P

2700

FONE, CW

3.730 - 3.740

P

2700

FONE, CW, SSTV, FAX

21 MHz

21.100 - 21.120

P

500

CW, DIGI

21.120 - 21.149

P

200

len CW

28 MHz

28.100 - 28.120

P

500

CW, DIGI - okrem paketu

28.120 - 28.150

P

500

CW, DIGI

28.150 - 28.190

P

200

len CW

  Tabuľka č. 3

Prevádzka ARDF

Frekvenčné pásmo

Frekvenčný rozsah

Kategória služby

Max. šírka pásma [Hz]

Popis prevádzky

3,5 MHz

3 520 - 3 600

P

200

CW

3 600 - 3 750

P

2700

CW, ICW

144 MHz

144,350 - 144,800

P

25000

CW, ICW, FM CW, FM ICW

145,200 - 145,575

P

25000

CW, ICW, FM CW, FM ICW

  Tabuľka č.4

Požiadavky na frekvenčnú stabilitu

Frekvenčné pásmo

Špičkový výstupný výkon vysielača

Frekvenčná stabilita

Poznámky

< 470 MHz

 200 W

 100.10-6

Pri SSB max. 50 Hz pri výkone vysielača <  500 W

> 200 W

 50.10-6

Max. 20 Hz pri výkone vysielača > 500 W

4 až 29,7 MHz

 500 W

 20.10-6

 

> 500 W

 10.10-6

 

144 MHz

< 5 W

 15.10-6

 

> 5 W

 7,5.10-6

 

432 MHz

 5 W

 5.10-6

 

> 5 W

 2,5.10-6

 

470 - 2450 MHz

 

 20. 10-6

 

2450 - 10500 MHz

 

 100.10-6

 

10,5 - 40 GHz

 

 300.10-6

 

  V Bratislave 20. januára 2005.

     Ing. Milan Mizera riaditeľ odboru správy frekvečného spektra

 Zaujímavé www stránky:

Slovenský rádioamatérsky portál:

http://www.hamradio.sk/

 WWW stránka rádioamatérov: Rádioklub OM3KII:

http://www.om3kii.sk/

Tu je výber príspevkov rádioamatérov z OM3KII na uvedených www stránkach, ktoré odporúčam do pozornosti. 

 

3. Subregionál 2006

 Konečne nielen vydarený víkend, ale aj kontest

Nech je ako chce, Poľný deň bude asi vždy najvychytenejším pretekom. Boli časy, keď sme z VKV pretekov vlastne ani iný nechodili a venovali sme sa najmä KV prevádzke. Takže máme k nemu akýsi osobitý vzťah. Teraz sa zasa klubovej KV prevádzke nevenujeme vôbec (z dôvodu fyzickej absencie klubových priestorov).

Aj preto sme sa na tohtoročný poľný deň pripravovali naozaj zodpovedne. Asi dva dni pred závodom... Ako sme to po 2. subregionále uložili, tak sme si to teraz aj našli. S jedinou výnimkou - transvertorom na 2 metre. A bola to veru dobrá voľba... Opäť zostala voľná Veľká Javorina, takže nebolo veľmi prečo rozmýšľať o inej kóte.

Hore sme sa začali postupne schádzať v piatok od obeda. Prvá trojica - Mišo, Maťo a Miro úspešne zvládla rolu hostiteľov a patrične vítala každých novo prichodiacich. Základnou úlohou bolo nedopustiť smäd. Ale najskôr stihla postaviť základňu v podobe nášho starého stanu s novým sedením. To bol veľmi dobrý nápad, lebo v podvečer vrchol Javoriny zostal trčať v oblaku a všetko zahalila vlhká hmla. 

Kopec ožil príchodom Slava so svojimi mládežníkmi (doviezol dvoch Miškov z rádioamatérskeho krúžku, ktorý vo Zvolene vedie - z toho jeden je jeho syn). Neskôr sa k nim pridal aj Viktorov Matúš. Všetko potenciálni operátori pre Poľný deň mládeže.

V piatok stíhame postaviť hlavný priehradový stožiar a štvorča na 70 cm. Ostatné nechávame veľkodušne na zajtra...

Keď unavené deti zaliezli do stanov, dorazili aj naši priatelia z Košíc - Stano OM8AQ, Vierka OM8YL, s dcérami Stankou OM8QA a Nikou OM8KW. Večer pokračoval pri dobrom jedle, kde nechýbali ani domáce koláče, rôzne produkty z grilu a aj trošku Fernetu. Veľmi to nepreháňame, ale aj tak pre niektorých budú neskôr fotografie nezaplatiteľným zdrojom spomienok... :-) Dve gitary a spevníky s bohatým repertoárom boli v permanencii do tretej hodiny rannej. Potom sa vypol agregát, všetko zhaslo a išlo sa spať.

Ráno nás víta slnko ktoré len tušíme za riadne hustou hmlou. Máme čo doháňať, ak chceme stíhať začiatok mládežníckeho PD. Je dosť chladno a nepríjemne fúka. Rozhodujeme sa uveriť predpovedi veštiacej ešte horší vietor a na hlavný stožiar vyťahujeme len jednu M2 namiesto pôvodného dvojčaťa. Paralelne sa stavia druhý smer pre 2 m a parabola na 23 cm. Najmä spojené pracovisko 70 a 23 cm mešká. A vôbec nám zatiaľ nejde sieťové prepojenie počítačov. Ale inak je všetko v pohode. PDM začíname o niečo neskôr. Máme štyroch operátorov, ktorí sa pod Slavovým dohľadom spravodlivo striedajú pri mikrofóne. Uvidíme, ale ani ich výsledok nevyzerá zle. V každom prípade, v tých deckách je slušný potenciál...

Hodinovú pauzu pred "veľkým" pretekom využívame ešte na dotiahnutie posledných technických detailov. A doplnenie energie, keď Omegáč s Vladom privážajú objednané grilované kolená a dva chýbajúce sieťové switche. 

Začiatok závodu je vo veľkom štýle. 115 spojení za prvú hodinu na 2 m je veľmi slušný rate. Roman nestíha ovlažovať vyschnuté hrdlo. A po 6 hodinách tu máme prvých 100.000 bodov. Súčasne opäť ožíva centrálny uzol - spoločenský stan. Operátorom sa neveľmi chce striedať kolegov, ale nakoniec sa vždy dá nejako dohodnúť. Všetko už ale ide v štandardnom, zabehanom a pokojnom móde.

Nedeľné ráno je pekné, slnečné, počty spojení na jednotlivých pracoviskách povzbudzujúce. Prichádzajú Paľo OM3LQ s Dušanom OM1GX a rozkladajú nádobíčko na 10 a 24 GHz. 10 GHz máme takto v premiére. Tušenie dobrého výsledku na všetkých pásmach nám spôsobuje dobrú náladu, a tak sa veselo griluje a schováva pred slnkom. Všetko beží tak ako má, akurát únava je už badateľná. A to nás čaká ešte náročné balenie.Po obede sa lúčime s Košičanmi, ktorí s nami, ako dúfame, strávili príjemný víkend a nechajú sa prehovoriť aj nabudúce. Po skončení závodu sú veľmi rýchlo zbalení aj bratia mikrovlňáci. My balíme skoro 4 hodiny a už toho máme naozaj plné zuby. Cestou sa zastavujeme ešte v takej milej reštaurácii, kde si hromadne dávame plnené lokše a ešte si užívame posledný kopec srandy. O konkurencii máme len chabé informácie, takže budeme netrpezlivo čakať...

Miro OM2CM

3. Subregionál 2006 - Veľká Javorina JN88UU

 Poľný deň  1. - 2. 7. 2006

Keďže Veľká Javorina zostala znova neobsadená, tak sme neváhali ani chvíľu. A aj keď sme sa trošku obávali počasia, znova sme mali kus šťastia aj v tomto smere. (dokedy ešte?

V piatok sme sa na kopci schádzali pozvoľna, takže sme nakoniec postavili len hlavný stožiar na 2 m a 70 cm štvorča. To už bol kopec v oblaku a vysoká vlhkosť premočila snáď všetko.

Ale v stane bolo aj tak super. Dobré jedlo, klasické klubové pitie, gitary a spev. Väčšina až do tretej rána. Takže v sobotu sme mali skoro problém stihnúť postaviť načas všetky pracoviská. Veď sme ani nestihli. Kompletne hotový bol na začiatku závodu vlastne len dvojmeter.  Viac informácií o závode nájdete v zápisníku.

Technické zmeny už konečne boli, a ukazuje sa že boli veľmi dôležité. Prvý krát sme použili transvertor na 2 metroch a konečne sme poriadne počuli protistanice!

Výsledok nás uspokojuje. Znova bude treba prepísať niektoré slovenské rekordy...

Webové kamery boli tri, ale len dve išli aj na internet. Všetky ich bolo možné sledovať len na intranete, čo tiež prinieslo veľa zábavy. (Tu je aj obligátny výber z ich obrázkov.)

Aj tento Poľný deň s nami strávila známa rádioamatérska rodina z Košíc - Stano OM8AQ, Vierka OM8YL, s dcérami Stankou OM8QA a Nikou OM8ANB. (Svoje dojmy určite popíšu aj na vlastnej stránke). 

Z portálu rádioamatérov (čítaj ďalej...) 

Dostavili sa prázdniny a s nimi Poľný deň, na ktorý nás aj tohto roku pozvali chalani z OM3Kii. Kóta Veľká Javorina, 970 m.n.m. Z Košíc sme vyštartovali v piatok za slnečného a horúceho počasia, zvítanie na Javorine bolo v mraku. Stavba antén už bola v plnom prúde. Keď sa zotmelo, presunuli sme sa do bufetového stanu a pustili do jedla a zábavy.

V sobotu sme dokončili pracoviská na 70 a 23 cm. Mládeže bolo tohto roku dosť, tak dostali za úlohu zahriať techniku v mládežníckom Poľnom dni.

Hodinka pred pretekom vyzerala takto a začiatok preteku takto. Omladina pozorne sledovala prevádzku. Aj Stanka s Nikou prispeli k celkovému výsledku. Tí, čo neboli pri mašinách sa tešili z príjemného počasia a plne zásobeného bufetového stanu. Tu je pár záberov na anténne systémy. O počítačovú sieť a prenos aktuálnych obrázkov z dvoch kamier na webovú stránku OM3Kii sa postaral Miro OM2CM.

V nedeľu ráno prišli na kopec s mikrovlnami na 10 a 24 GHz Paľo OM3LQ a Dušan OM1GX. Tiež nás prišiel pozrieť zo Starej Turej Jaro OM3TDD.

Po poludní sme sa zbalili, čakala nás cesta späť do Košíc. Na spiatočnej ceste sme išli okolo Martinských holí, tak sme vybehli hore pozdravili chlapcov z OM3KHE.

http://www.qsl.net/om8aq

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopreduby Cezmín Slovakia 1998 http://cezmin.wz.sk